Yhdistyksen säännöt

Nimi Soinisten sukuseura Ry
Kotipaikka Kuopio
Osoite
Rekisterinumero 201287
3.7.2009 Merkitty rekisteriin

 

I        Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §    Yhdistyksen nimi on Soinisten sukuseura, kotipaikka Kuopio ja sen toimialueena koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 §    Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä sekä edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 §    Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

–   järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,

–   keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,

–   auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsentensä tietoon,

–   harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä

–   pitämällä luetteloa suvun jäsenistä.

 

II       Sukuseuran jäsenet

4 §    Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai avioliiton kautta siihen liittynyt.

5 §    Sukuseuran jäseneksi pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sukuseuran esimiehelle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §    Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun sosiaalisen syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7 §    Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa maksaa yhden vuoden suuruisen jäsenmaksunsa kymmenkertaisena.

8 §    Sukuseuran jäsenen alaikäiset lapset voivat liittyä seuran jäseniksi nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta. Heillä ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa.

9 §    Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut sukuseuran toiminnassa. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa seuran jäsenmaksua.

10 § Hallituksen tulee pitää sukuseuraan liittyneistä henkilöistä jäsenluetteloa.

 

III      Sukuseuran hallitus

11 § Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen jäsenistä on joka toinen vuosi erovuorossa puolet tai lähinnä puolet. Ensimmäisen kerran erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävät voidaan tarvittaessa yhdistää. Hallituksen puheenjohtaja toimii myös sukuseuran esimiehenä ja varapuheenjohtaja seuran esimiehen varamiehenä. Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai hänen varamiehensä sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään neljä muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen on kokouksista pidettävä pöytäkirjaa.

12 § Hallitus voi sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13 § Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja hänen varamiehensä sekä sihteeri/taloudenhoitaja kukin yksin tai hallituksen määräämät kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

14 § Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

IV      Sukuseuran tilit

15 § Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

 

V       Sukuseuran kokoukset

16 § Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana kahden vuoden välein parillisina vuosina huhti-syyskuun kuluessa, alkaen vuodesta 2010. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sukuseuran kotisivuilla taikka jäsenille postitetulla kirjeellä. Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai jäsenille postitetulla kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

17 § Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

  1. hyväksytään edellisten vuosien erilliset toimintakertomukset,
  2. hyväksytään edellisten kahden tilikauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
  3. vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kaksivuotiskauden vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja talousarviot,
  4. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
  5. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan alkaneen kahden eri kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa.
  6. päätetään alkaneena kahden vuoden jaksolta kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä
  7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

18 § Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

 

VI Sukuseuran sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

19 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

20 § Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava kansallisarkistoon Joensuussa.

21 §    Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.