Pirjo S. Mankki: Soisalon asukkaita

KUOPION PITÄJÄN SOISALON SAAREN POHJOISOSAN ASUKKAITA

Pirjo S. Mankki

Kun Tahvo Olavinpoika Soininen saapui Leppävirran Kurjalanrannalta Kuopion pitäjän Soisalon saaren luoteisosassa sijaitsevalle Juonionlahdelle 1600-luvun alussa, ei siellä asunut vielä kukaan. Tahvo raivasi perheelleen tilan ja hänen jälkeläisensä asettuivat sinne asumaan. Soiniset asuivat Juonionlahdella lähes sata vuotta, kunnes muutama Soininen otti itselleen autiotilan naapurikylästä Puutosmäestä.

Turusia tiedetään asuneen Puutosmäessä aikakin 1540-luvulta alkaen. Turuset olivat lähtöisin Rantasalmen pitäjän Vesikansasta Haukiveden pohjoisrannalta (Inkeri Puustinen). Puutosmäen tilan ensimmäiset isännät olivat Paavo Matinpoika Turunen vuosina 1541–1545, Juho Paavonpoika Turunen vuosina 1546–1579 sekä Juho Juhonpoika Turunen vuosina 1580–1634 eli kolme sukupolvea (Tavinsalmen pitäjän verokirjat).

Turusten vaiheita olen tarkastellut lähemmin artikkeleissa ”Juonionlahden ja Puutosmäen tilojen historiaa” vuodelta 2019 sekä ”Vanhin poika peri tilan – miten kävi nuorempien veljien ja sisarten?” vuodelta 2023. Molemmat artikkelit löytyvät Soinisten sukuseuran kotisivuilta.

Avioliittoja Soinisten ja Turusten välillä solmittiin varmaan jo 1500–1600 -luvuilla, mutta koska naisten nimet puuttuvat maa- ja henkikirjoista ja kirkonkirjat alkavat vasta 1600-luvun lopusta, ei tietoa varhaisista avioliitoista löydy.

Puutosmäessä asui Isovihan jälkeen 1720-luvulla myös Puustisia, Hiltusia sekä Roinisia. Heidänkin vaiheitaan olen käsitellyt em. artikkeleissa.

Puustiset saapuivat Puutosmäkeen mahdollisesti Rantasalmelta. Johan Habermanin maantarkastusluettelossa Pien-Savosta 1620-luvulla mainitaan Puustisia Rantasalmen Sompasaaressa sekä Ritalahdella.

Samassa luettelossa mainitaan Antti Hiltunen Puutosmäessä. Tämän sukuhaara ilmeisesti päättyi, uudet Hiltuset saapuivat Puutosmäkeen 1770-luvun puolivälin jälkeen Hamulasta ja Hiltulanlahdelta.

Roiniset saapuivat Puutosmäkeen myös Isovihan jälkeen. He ovat lähtöisin luultavasti Haminanlahdelta. Roinisten aika Puutosmäessä jäi yhden sukupolven mittaiseksi, sillä he muuttivat Leppävirralle 1700-luvun puolessa välissä.

Soiniset hakivat Puutosmäen naapurikylistä miniöitä tai menivät sinne miniöiksi. Jokunen Soininen meni vaimonsa tilalle kotivävyksi.

Puutosmäen koillispuolella sijaitsevassa Räsälässä asui Räsäsiä 1550-luvulta alkaen, 1600-luvun alkupuolella sinne ilmaantui Kankkusia, Koistisia, Myöhäsiä sekä Mönkkösiä. Soisalon saaren pohjoisosassa sijaitsevassa Miettilän Tervassalossa asui Miettisiä 1560-luvulta alkaen. Saaren itärannalla sijaitsevalla Enonlahdella asusti Tuomaisia myös 1560-luvulta alkaen. Kaikkien sukujen vaiheita käsittelen tässä artikkelissa.

Todettakoon, että varsinkin 1700-luvun puoleen väliin saakka syntyneiden lasten luettelot eivät ole täydellisiä. Läheskään kaikkia lapsena kuolleita ei ole merkitty syntyneiden tai kuolleiden luetteloihin. Myöskään perheiden tytöistä ei löydy aina tietoa. Rippikoulun käynyt poika ei enää välttämättä kulje kirkonkirjoissa vanhempiensa mukana, vaan hän on saattanut muuttaa toiselle tilalle tai kokonaan eri kylään.

Olen kirjannut ylös tilan tai torpan isäntien ja vuokraviljelijöiden kuoliniät, sillä se kertoo osaltaan myös perheiden vaiheista. Mikäli isäntä kuoli nuorena, vaimo usein avioitui uudelleen. Alaikäiset lapset kulkevat lastenkirjoissa uuden puolison mukana, joten heistä voi toisinaan olla vaikeaa löytää tietoa varsinkin, jos perheet ovat muuttaneet kokonaan toiseen kylään.

Koska Soiniset solmivat avioliittoja eniten Räsästen kanssa, näitä tarkastellaan laajemmin. Soinisten ja Räsästen väliset avioliitot on koottu taulukkoon 1. Turusten, Hiltusten sekä Puustisten avioliitoja Soinisten kanssa on tarkasteltu em. artikkeleissa, yhteenveto löytyy myös taulukosta 1. Soinisten ja Kankkusten, Soinisten ja Koististen, Soinisten ja Myöhästen sekä Soinisten ja Mönkkösten avioliitot löytyvät taulukoista 2–5. Soinisten ja Miettisten avioliitot on koottu taulukkoon 6 ja Soinisten ja Tuomaisten avioliitot tauluun 7.

RÄSÄLÄN KYLÄN RÄSÄSIÄ

Pohjois-Savon Räsästen syn­ty­paik­ka­na voidaan pitää entisen Veh­mer­sal­men pitäjän Räsälän kylää, josta Räsänen levisi ympäri Suo­men­maa­ta. En­sim­mäi­se­nä mainitaan Antti Räsä vuonna 1557. Tut­kies­saan Savon Räsästen alkuperää ja nimeä prof. Kauko Pirinen tuli siihen johtopäätökseen, että nimi Räsänen johtuu Antti Ihalempisen lii­ka­ni­mes­tä Räsä.

Antti Pe­kan­poi­ka Ihalempinen mainitaan ve­ro­kir­jois­sa vuodesta 1552 lähtien. Vuonna 1558 mainitaan jo kolme Antti Ihalempistä. Näitä ero­tel­tiin toi­sis­taan lii­ka­ni­mil­lä. Yksi Antti sai lii­ka­ni­men Räsä. Vuoden 1566 maa­kir­jas­sa mainitaan Antti Iha­lem­pi­nen-Räsä Tavinsal­men pitäjän Saa­mais­ten nel­jän­nes­kun­nas­sa. Tämä nimipari jatkuu muutaman vuoden ve­ro­kir­jois­sa, sitten Iha­lem­pi­nen jää pois ja su­ku­ni­mek­si jää Räsä. Räsästä muodostuu sittemmin sukunimi Räsänen.

Antti Pekanpoika Räsä mainitaan vuonna 1557 pa­pin­ve­ro­luet­te­los­sa Ri­to­nie­men kylässä. Räsä oli liikanimi, jonka kansaa lähempänä oleva pappi sieppasi ve­ro­luet­te­loon­. Pirisen mukaan tämä Antti on entinen Iha­lem­pi­nen. Puu­tos­mäes­sä, johon Räsäläkin ilmeisesti kuului, oli 1590 luvulla neljä Räsästä ta­lol­li­si­na: Pekka, Antti, Olli ja Heikki. He olivat il­mei­ses­ti em. Antti Räsän poikia.

Pe­rin­ne­tie­don mukaan Räsäset ovat tulleet nykyisen Veh­mer­sal­men Räsälän kylään Saimaalta Räsälänsalosta. Räsä-nimisiä on asunut siellä päin jo ai­kai­sem­min kuin Pohjois-Savossa. Viipurin pitäjässä tavataan Lauri Räsä jo vuonna 1544.

Edellä mainittu Antti Räsä voisi olla se, joka tuli Räsälänsalosta. Tämä Antti sai myöhemmin haltuunsa Antti Iha­lem­pi­sen tilan ja sen takia Iha­lem­pi­sen nimi mainitaan Räsä-nimen yhteydessä. (Räsästen Sukuyhdistys ry)

Vuoden 1625 myllytulliluettelossa (henkikirja) mainitaan Olli, Paavo, Yrjö ja Eerik Räsänen Hirvilahdella. Koska Hirvilahti on myllytulliluettelossa merkitty Puutosmäen kymmenykseen, kyseessä on Puutosmäen pohjoispuolella ollut kylä, joka luultavasti yhdistettiin Puutosmäkeen tai Räsälään. Hirvilahti -niminen lahti sijaitsee tänäkin päivänä Puutosmäen Pitkälahden ja Räsälänlahden välissä. Kuopion luoteispuolella sijaitsee Hirvilahti -niminen kylä, ja kirkonkirjoissa tarkoitetaan tätä kylää.

Vuoden 1635 maakirjassa mainitaan Puutosmäen kymmenyksessä Olli Paavonpoika Räsänen, Olli Antinpoika Räsänen, Eerik Heikinpoika Räsänen, Olli Soininpoika (Sven) Räsänen sekä Soini Antinpoika Räsänen Enonlahdella. Vuoden 1635 henkikirjassa mainitaan Eerik Räsänen, Olli Paavonpoika Räsänen, Olli Räsänen ja Antti Räsänen. Antti Räsänen lienee sama kuin vuoden 1644 maakirjassa mainittu Antti Soininpoika Räsänen ja Olli on hänen poikansa. Vuoden 1644 maakirjassa mainitaan Räsäsillä edelleen neljä tilaa, ja tilojen isännät olivat Eerik Räsänen, Olli Paavonpoika Räsänen, Antti Soininpoika Räsänen ja Soini Antinpoika Räsänen. Vuoden 1645 henkikirjassa mainitaan Eerik Räsänen vaimoineen, Olli Paavonpoika Räsänen vaimoineen sekä kaksi poikaa ilman nimeä, Antti Räsänen, joka oli halvautunut vanhus, Soini Antinpoika Räsänen yksinään ja Olli Antinpoika Räsänen vaimoineen sekä poika ja tytär ilman nimeä. Antti Räsänen on ilmeisesti sama henkilö kuin vuoden 1644 maakirjassa mainittu Antti Soininpoika Räsänen. Soini ja Olli ovat hänen poikiaan.

Vuoden 1650 maakirjassa mainitaan Räsäsillä edelleen neljä tilaa, joiden isännät ovat samat kuin vuoden 1644 maakirjassa. Antti Soininpoika Räsäsen nimi on luultavasti jäänyt maakirjaan, hänhän oli jo vuoden 1645 henkikirjassa sairas vanhus. Eerik Räsänen mainitaan vuoden 1648 ruodutusluettelossa sekä vielä vuoden 1655 maakirjassa. Samassa ruodutusluettelossa mainitaan Sipi Eerikinpoika Räsänen. Hänestä ei löydy muuta tietoa, joten Eerik Räsäsen suku lienee sammunut. Vuoden 1660 henkikirjassa mainitaan kaksi kertaa Olli Räsänen. Toinen on Olli Paavonpoika ja toinen Olli Antinpoika. Lisäksi mainitaan Soini Antinpoika sekä Antti Ollinpoika Räsänen. Vuoden 1664 maakirjassa mainitaan tilan isäntinä Paavo Ollinpoika Räsänen, joka on Olli Paavonpojan poika, Soini Antinpoika sekä Olli Antinpoika Räsänen. Räsästen omistuksessa oli kolme tilaa. Vuoden 1672 maakirjassa tilojen isännät ovat kuten edellä.

Vuoden 1679 henkikirjassa mainitaan Paavo Ollinpoika Räsänen vaimoineen sekä poika Olli, Olli Soininpoika Räsänen, joka on Soini Antinpojan poika sekä Juho Ollinpoika Räsänen, joka on Antti Paavonpoika Räsäsen pojan Ollin poika. Vuoden 1681 maakirjassa Olli Antinpoika Räsäsen tilan isäntänä on hänen poikansa Juho Räsänen.

Vuoden 1693 henkikirjassa mainitaan Paavo Räsäsen vaimo (ilman nimeä), Paavo Paavonpoika Räsänen vaimoineen, veli Niilo vaimoineen, veli Olli vaimoineen, veli Lauri yksin, Olli Räsänen vaimoineen ja poika Olli sekä Juho Ollinpoika Räsänen. Paavo Räsänen on vuoden 1664 maakirjassa mainittu Paavo Ollinpoika Räsänen ja hän kuoli ennen vuotta 1693. Olli Räsänen on Soini Antinpoika Räsäsen poika. Juho Ollinpoika Räsänen on kuten edellä on kerrottu Olli Antinpoika Räsäsen poika. Vuoden 1695 maakirjan mukaan tilan isäntiä olivat Niilo Paavonpoika Räsänen, Olli Ollinpoika Räsänen sekä Juho Ollinpoika Räsänen. Niilo Paavonpoika Räsänen on Paavo Ollinpoika Räsäsen poika. Olli on myös Olli Antinpoika Räsäsen poika.

Vuosisadan vaihteen jälkeen vuoden 1708 henkikirjassa mainitaan Olli Räsänen vaimoineen, poika Olli vaimoineen, poika Paavo vaimoineen, Paavo Räsänen vaimoineen, Olli Räsänen vaimoineen, veli Soini vaimoineen sekä veli Antti vaimoineen. Olli Räsänen on vuoden 1693 henkikirjassa mainittu Olli Paavonpoika Räsänen. Paavo on hänen veljensä. Olli, Soini sekä Antti ovat Soini Antinpoika Räsäsen poikia.

Juuri ennen Isovihaa vuoden 1712 maakirjan mukaan Räsäset omistivat Räsälästä edelleen kolme tilaa. Isännät olivat Niilo Paavonpoika Räsänen, Juho Ollinpoika Räsänen sekä Pekka Ollinpoika Räsänen, joka on Olli Ollinpoika Räsäsen poika. Näitä tarkastellaan jäljempänä. Juho ja Pekka Räsäsen tilat olivat autiona.

Isovihan jälkeen vuoden 1722 maakirjan mukaan tilojen isännät olivat Olli Räsänen, Paavo Räsänen, Soini Räsänen sekä Pekka Räsänen. Näistä Olli ja Paavo Räsänen ovat Paavo Ollinpoika Räsäsen poikia. Soini Räsänen on Olli Soininpoika Räsäsen poika. Pekka Räsänen on Olli Ollinpoika Räsäsen poika.

Vuoden 1725 henkikirjan mukaan Räsälässä asuivat Olli Räsänen vaimoineen, veli Paavo yksinään, veli Lauri vaimoineen sekä Paavo Niilonpoika Räsänen vaimoineen. Olli, Paavo ja Lauri ovat Olli Soininpoika Räsäsen poikia.

1600-luvun puolella syntyneistä naispuolisista Räsäsistä on mahdoton löytää tietoa, koska yleensä patronyymit puuttuvat. Jos perheisiin syntyi poikia, voi nimien perusteella yrittää tehdä johtopäätöksiä. 1700-luvun alkupuolelta alkavat rippikirjat, joiden avulla on toisinaan mahdollista sijoittaa tyttäret oikeisiin perheisiin. Monissa tapauksissa alkuvuosien rippikirjat ovat kuitenkin sen verran puutteellisia, että tämä voi olla vaikeaa ellei mahdotonta.

ANTTI SOININPOIKA RÄSÄSEN SUKU

Antti Soininpoika Räsänen syntyi vuoden 1585 paikkeilla. Antin vaimon nimi ei ole tiedossa. Antti mainitaan vuosien 1635–1655 henkikirjoissa sekä vuosien 1644–1650 maakirjoissa tilallisena Räsälässä. Vuoden 1640 henkikirjassa mainitaan, että Antti on halvautunut vanhus, joten hänen nimensä on jäänyt vuoden 1650 maakirjaan. Hän lienee kuollut ennen vuotta 1650. Antilla oli kaksi aikuiseksi elänyttä poikaa: Soini ja Olli.

Soini lienee syntynyt vuoden 1605 paikkeilla. Hänet mainitaan vuosien 1638–1648 ruodutusluetteloissa Räsälässä. Hänet mainitaan myös vuosien 1645–1672 henkikirjoissa sekä vuosien 1644–1690 maakirjoissa tilallisena Räsälässä. Hän kuoli ennen vuotta 1679, joten nimi on jäänyt maakirjaan. Soini avioitui Kertun kanssa. Tämän sukunimi ei ole tiedossa. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Antti, Soini ja Olli. Kerttu kuoli vuonna 1670.

Antti mainitaan vaimoineen vuoden 1708 henkikirjassa tilallisena Räsälässä. Muuta tietoa ei perheestä löydy.

Soini mainitaan vaimoineen vuoden 1708 henkikirjassa sekä vuoden 1722 maakirjassa tilallisena Räsälässä. Muuta tietoa ei perheestä löydy.

Kolmas poika Olli avioitui vuonna 1663 Kaisa Antintytär Pasasen kanssa Vuotjärveltä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Soini, Olli, Paavo ja Lauri. Perheen mahdollisista tytöistä ei ole tietoa eikä myöskään pienenä kuolleista lapsista. Isä Olli toimi talollisena Räsälässä.

Antti Soininpoika Räsäsen toinen poika Olli lienee syntynyt vuoden 1610 paikkeilla. Hänet mainitaan Kuopion pitäjän vuoden 1629 ruodutusluettelossa sekä vuosien 1635–1672 henkikirjoissa ja vuosien 1664–1690 maakirjoissa talollisena Räsälässä. Olli kuoli luultavasti ennen vuotta 1679, joten nimi on jäänyt maakirjaan. Hänen vaimonsa nimi ei ole tiedossa. Ollilla oli yksi poika: Antti.

Vuoden 1645 henkikirjassa mainitaan, että Olli Antinpoika Räsäsen poika (ilman nimeä) oli Antti Holopaisen palveluksessa. Antti Holopainen oli tilallinen Ritoniemellä Soisalon saaren koillispuolella. Kyseessä on Olli Räsäsen poika Antti. Vuosien 1660–1672 henkikirjoissa Antti mainitaan yksinään Räsälässä. Vuoden 1662 henkikirjassa hänet mainitaan vaimoineen. Yksi tytär on tiedossa. Muuta tietoa perheestä ei löydy.

Soini Ollinpoika Räsänen

Olli Räsäsen ja Kaisa Pasasen poika Soini mainitaan vuoden 1722 maakirjassa Räsälässä. Hänen vaimonsa nimi ei ole tiedossa. Perheeseen syntyi yksi poika Pekka, joka avioitui talollisen Mikko Maunonpoika Tuomaisen tyttären Kaisan kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Soini, Mikko ja Pekka sekä viisi tytärtä. Pojat kuolivat ilmeisesti pienenä, koska heistä ei löydy tietoa. Perhe asui lasten syntyessä Enonlahdella, missä isä Pekka toimi yhtiömiehenä.

Olli Ollinpoika Räsänen

Olli Räsäsen ja Kaisa Pasasen toinen poika Olli avioitui talollisen Paavo Kankkusen tyttären Kaisan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi yksi poika: Eerik sekä kaksi tytärtä. Olli jatkoi tilallisena Räsälässä isänsä jälkeen. Hän hukkui vuonna 1736. Hän oli kuollessaan 63-vuotias. Hänen vaimonsa Kaisa kuoli vuonna 1755.

Eerik avioitui talollisen Lauri Tiihosen tyttären Kaisan kanssa Vehmasmäestä Puutosmäen luoteispuolelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Olli, Paavo ja Lauri sekä viisi tytärtä. Eerik toimi talollisena Räsälässä isänsä jälkeen. Hän eli 74-vuotiaaksi.

Eerik Räsäsen ja Kaisa Tiihosen vanhin poika Olli avioitui Kirsti Juhontytär Räsäsen kanssa Räsälästä ja tämän kuoltua Kaarina Eerikintytär Laitisen kanssa Juonionlahdelta. Tämän isä Eerik Laitinen toimi yhtiömiehenä Juonionlahden tilalla 1700-luvun alkupuolella. Perheeseen syntyi seitsemän poikaa: Eerik, Eerik, Olli, Pekka, Aatami, Matti sekä Juho. Osa jälkeläisistä jäi Räsälään. Osa muutti Rissala 3 Ränttilä Jokela -tilalle, Rissala 4 Ylähovi -tilalle, Kasurila 8 -tilalle, Ritoniemi 13 Haukilahti -torppaan sekä Nilsiän Murtolahdelle.

Olli Räsäsen ja Kaarina Laitisen tytär Liisa avioitui talollisen Heikki Klemetinpoika Soinisen kanssa Puutosmäki 6 Anttila Heinäselkä -tilalta. Perheen vaiheet käyvät ilmi artikkelista ”Perheen vanhin poika peri tilan – miten kävi nuorempien veljien ja sisarten?”.

Toinen Eerik Räsäsen ja Kaisa Tiihosen poika Paavo avioitui talollisen Klemetti Tahvonpoika Soinisen tyttären Inkan kanssa Puutosmäki 3 -tilalta. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Eerik, Klemetti, Paavo, Jooseppi ja Heikki sekä kolme tytärtä. Paavo toimi tilallisena Räsälä 1 -tilalla. Hän kuoli jo 54-vuotiaana. Osa hänen jälkeläisistään jäi Räsälään, osa muutti Ritoniemelle sekä Juonionlahti 2 Jokela Paavola -tilalle.

Eerik Räsäsen kolmas poika Lauri oli naimaton.

Yksikään Olli Ollinpoika Räsäsen jälkeläisistä ei lopulta jäänyt tilalliseksi Räsälään, vaan he muuttivat muualle mm. Rissalaan, Kasurilaan, Ritoniemelle sekä Nilsiän Murtolahdelle.

Paavo Ollinpoika Räsänen

Olli Räsäsen ja Kaisa Pasasen kolmas poika Paavo avioitui Elli Luukkosen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Olli, Matti, Pekka, Paavo ja Lauri sekä kaksi tytärtä. Isä Paavo toimi tilallisena Räsälä 1 -tilalla. Hän eli 61-vuotiaaksi.

Olli avioitui torppari Jaakko Iivarinpoika Turusen tyttären Kirstin kanssa Puutosmäestä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Paavo, Jaakko, Olli ja Matti sekä kolme tytärtä. Perhe muutti vuonna 1753 Maaningalle Hatalaan, missä isä Olli toimi torpparina. Hän kuoli 74-vuotiaana.

Toinen poika Matti avioitui Anna Olavintytär Soinisen kanssa Juonionlahdelta. Perheeseen syntyi yksi poika: Paavo sekä kuusi tytärtä. Matti toimi talollisena Räsälä 1 -tilalla. Hän eli 73-vuotiaaksi.

Poika Paavo avioitui talollinen Olli Ollinpoika Antikaisen tyttären Kaarinan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Matti, Olli, Paavo ja Pekka sekä kolme tytärtä. Paavo jatkoi tilallisena isänsä jälkeen. Hän eli 74-vuotiaaksi. Pojista Matti ja Pekka kuolivat lapsina.

Olli kuoli ennen isäänsä. Hänellä oli kaksi poikaa: Paavo ja Olli sekä yksi tytär. Paavo meni kotivävyksi vaimonsa tilalle Jänissaloon. Olli perheineen muutti myös Jänissaloon ja myöhemmin tilalliseksi Tuusniemen Ukonlahti 6 Hevonlahti -tilalle.

Neljäs poika Paavo meni perheineen tilallisiksi Jynkkään.

Matti Räsäsen ja Anna Soinisen ainut aikuiseksi elänyt tytär Vappu avioitui talollisen Iivari Ollinpoika Turusen kanssa Puutosmäki 1 -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa sekä kahdeksan tytärtä. Perheen tytär Vappu avioitui Tahvo Klemetinpoika Soinisen kanssa Juonionlahti 1 Klemettilä -tilalta. Toinen tytär Marketta avioitui Pekka Klemetinpoika Soinisen kanssa Puutosmäki 6 Anttila Heinäselkä -tilalta. Tämä tuli kotivävyksi Marketan kotitilalle Puutosmäki 2 Ollilaan. Marketasta tuli Puutosmäki 2 Ollila -tilan emäntä.  Kolmas tytär Leena Kaisa avioitui vuonna 1819 Pekka Soinisen veljen Antin kanssa. Tämä tuli myös kotivävyksi Ollilaan.

Tilan siirtymisestä Turusilta Soinisille on kerrottu artikkelissa ”Perheen vanhin poika peri tilan – miten kävi nuorempien veljien ja sisarten?”.

Paavo Räsäsen ja Elli Luukkosen kolmas poika Pekka avioitui Marketta Paavontytär Laitisen kanssa Vehmasmäestä. Perheeseen syntyi yksi poika: Paavo sekä seitsemän tytärtä. Isä Paavo toimi talollisena Räsälässä. Hän eli 78-vuotiaaksi. Poika Paavo jatkoi tilallisena isänsä jälkeen. Hän avioitui Anna Samuelintytär Hoffrénin kanssa. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Pekka, Samuli, Paavo ja Elias sekä neljä tytärtä. Pojista Samuli ja Elias kuolivat pienenä.

Pekka jatkoi itsellisenä Räsälässä. Hän kuoli 49-vuotiaana.

Paavo jatkoi tilallisena Räsälä 1 -tilalla. Hän eli 72-vuotiaaksi. Hänen poikansa Taavetti toimi torpparina Räsälä 1 Mökinpelto -torpassa.

Paavo Räsäsen ja Elli Luukkosen neljäs poika Paavo avioitui Marketta Heikintytär Koistisen kanssa Räsälänlahdelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Paavo, Heikki ja Paavo sekä kahdeksan tytärtä. Isä Paavo toimi talollisena Räsälässä. Pojista Paavo ja Heikki kuolivat pienenä. Toinen Paavo kuoli luultavasti myös lapsena. Isä Paavo kuoli ennen vuotta 1796.

Paavo Räsäsen ja Elli Luukkosen viides poika Lauri avioitui talollinen, lautamies, kuudennusmies Lauri Maunonpoika Tuomaisen tyttären Kaisan kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Paavo, Lauri, Olli ja Mauno sekä neljä tytärtä. Isä Paavo muutti vaimonsa kuoltua poikansa Laurin perheen kanssa Pellosmäkeen. Paavo kuoli 75-vuotiaana. Poika Paavo muutti Tuusniemen Lohilahdelle, Olli muutti myös Pellosmäkeen, ja Mauno muutti Jännevirralle.

Paavo Räsäsen ja Elli Luukkosen tytär Anna avioitui Tuomas Tahvonpoika Soinisen kanssa Puutosmäki 3 -tilalta. Perhe asui alkuun Räsälässä, kunnes se muutti Juonionlahti 1 Klemettilä -tilalle. Perheen vaiheista on kerrottu artikkelissa ”Vanhin poika peri tilan – miten kävi nuorempien veljien ja sisarten?”

Myöskään Paavo Ollinpoika Räsäsen jälkeläiset eivät jääneet tilallisiksi Räsälään, vaan he muuttivat muualle mm. Jännevirralle ja Pellosmäkeen sekä Maaningan Hatalaan, Tuusniemen Lohilahdelle sekä Leppävirralle tai toimivat Räsälässä torppareina.

Lauri Ollinpoika Räsänen

Olli Räsäsen ja Kaisa Pasasen neljäs poika Lauri avioitui Klemetti Tahvonpoika Soinisen ja Sisla Juhontytär Turusen tyttären Annan kanssa Juonionlahdelta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Olli ja Lauri sekä yksi tytär. Isä Lauri toimi tilallisena Räsälänlahdella. Hän kuoli 74-vuotiaana.

Poika Olli avioitui Juliana Heikintytär Karvosen kanssa Leppävirran Saamaisista. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Lauri, Heikki ja Olli sekä kaksi tytärtä. Isä Olli kuoli ennen isäänsä 43-vuotiaana.

Lauri avioitui Marketta Ollintytär Lappalaisen kanssa Leppävirran Konnuslahdelta. Perheeseen syntyi yksi tytär. Lauri kuoli jo 25-vuotiaana pari vuotta tyttärensä syntymän jälkeen.

Heikki avioitui Maria Liisa Antintytär Kauhasen kanssa Savilahdelta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Lauri, Olli, Heikki ja Klemetti sekä neljä tytärtä. Perhe muutti Leppävirralle Saamaisiin, missä Heikki toimi torpparina.

Olli Räsäsen ja Juliana Karvosen kolmas poika Olli avioitui talollisen Mikko Mikonpoika Tuomaisen tyttären Marketan kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Olli, Mikko, Pekka, Olli, Eerik ja Lauri sekä kolme tytärtä. Olli toimi tilallisena Räsälässä. Hän eli 71-vuotiaaksi. Hänen jälkeläisensä jatkoivat tilanpitoa Räsälässä.

Lauri Räsäsen ja Anna Soinisen toinen poika Lauri avioitui talollinen Klemetti Holopaisen tyttären Susannan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Lauri, Klemetti, Olli, Paavo, Pekka ja Antti sekä kaksi tytärtä. Lauri ja Paavo kuolivat pieninä. Isä Lauri toimi talollisena Räsälä 1 -tilalla. Hän eli 59-vuotiaaksi. Klemetti jatkoi tilanpitoa isänsä jälkeen. Hän kuoli 71-vuotiaana. Olli ja Pekka perheineen muuttivat Nilsiän Kareslahdelle. Antti toimi myös talollisena Räsälässä. Hän eli 39-vuotiaaksi.

Räsälään jääneet Antti Soininpoika Räsäsen jälkeläiset

Antti Soininpoika Räsänen saapui tilalliseksi Hirvilahdelle ja Räsälään mahdollisesti jo 1600-luvun alkupuolella. Kuten edellä kerrotusta käy ilmi, Räsäsillä oli 1600-luvulla Räsälässä neljä tilaa.

Antti Soininpoika Räsäsen pojanpojan Olli Soininpojan pojanpojan Olli Laurinpojan pojanpoika Mikko Ollinpoika toimi Räsälä 2 (ent. 1) Honkaniemi -tilan isäntänä. Hänellä ei ollut lapsia. Hän kuoli vuonna 1860, jolloin veli Pekka jatkoi tilan isäntänä. Pekka kuoli vuonna 1864, jolloin hänen ainut aikuiseksi elänyt poika Pekka jatkoi tilan isäntänä kuolemaansa saakka vuoteen 1895. Pekalla oli kahdeksan tytärtä. Näistä Augustiinan mies Eerik Juho Pekanpoika Mikkonen tuli tilan isännäksi appensa jälkeen.

Antti Soininpoika Räsäsen pojanpojan Olli Soininpojan pojanpojan Lauri Laurinpojan pojanpoika Klemetti Klemetinpoika toimi tilallisena Räsälä 2 tilalla. Hän omisti myös Räsälä 1 Rantala -tilan, missä toimi lampuoteja. Klemetin kuoltua hänen poikansa Lauri Fredrik jatkoi Räsälä 2 -tilan isäntänä. Hän oli tuolloin vasta kaksikymppinen. Tila sai nimen Räsälä 2 Klemettilä. Tilalla toimi yhdysmiehenä Klemetti Antinpoika Soininen, joka oli avioitunut Lauri Räsäsen ja Anna Maria Kauhasen tyttären Anna Loviisan kanssa. Lauri Räsänen oli Lauri Fredrik Räsäsen setäpuoli. Lauri Fredrik omisti myös Räsälä 1 Rantala -tilan. Lauri Fredrikin kuoltua vuonna 1885 vanhempi poika Fredrik meni tilalliseksi Räsälä 20 Myllymäki -tilalle. Nuorempi poika Pekka meni tilalliseksi Räsälä 1 Rantala -tilalle. Kumpaankin perheeseen syntyi poikia, joten tilanpito jatkui mahdollisesti seuraavana sukupolvena.

Näin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Räsäsillä oli Räsälässä kolme tilaa: Räsälä 1 Rantala, Räsälä 20 Myllymäki sekä Räsälä 2 Honkaniemi, jota tosin isännöi Räsästen vävy.

Kun Tahvo Olavinpoika Soininen perusti Juonionlahdelle tilan 1600-luvun alussa, ei siellä eikä Puutosmäessä ollut muita Soinisia. Vuosisatojen saatossa Soinisten määrä kasvoi ja uusia tiloja syntyi.

Isovihan jälkeen 1720-luvulla Räsäsillä oli Räsälässä edelleen neljä tilaa. Tuntuu erikoiselta, että niin harva Antti Soininpoika Räsäsen jälkeläisistä jatkoi tilanpitoa Räsälässä. Jostain syystä Räsäset eivät viihtyneet Räsälässä. Moni perhe muutti pois tilallisiksi lähinnä pohjoiseen päin. Moni vävy lopetti tilanpidon appensa kuoltua. Olivatko Räsälän pellot hallanarempia kuin Puutosmäen pellot? Puutosmäkihän nimensä mukaisesti sijaitsi mäellä eli korkeammalla kuin Räsälä.

PAAVO RÄSÄSEN SUKU

Paavo Räsänen syntyi vuoden 1575 paikkeilla. Häntä ei mainita asiakirjoissa, mutta hänen poikansa Olli mainitaan patronyymeineen vuosien 1635–1663 henkikirjoissa sekä vuosien 1644–1660 maakirjoissa tilallisena Räsälässä. Lisäksi Olli mainitaan patronyymeineen Kuopion pitäjän vuosien 1629–1653 ruodutusluetteloissa. Paavo Räsäsen toinen poika Antti mainitaan Kuopion pitäjän ruodutusluetteloissa vuosina 1637–1638. Koska Paavon patronyymi puuttuu, ei tiedetä, oliko hän sukua Antti Soininpoika Räsäselle.

Olli Paavonpoika Räsänen

Olli Paavonpoika Räsänen syntyi 1600-luvun alussa. Kuten edellä on kerrottu, hän toimi tilallisena Räsälässä vuosina 1644–1660. Perheessä oli kaksi aikuiseksi elänyttä poikaa: Paavo ja toinen, jonka nimi ei ole tiedossa. Isä Ollia ei mainita enää vuoden 1664 maakirjassa, joten hän kuoli ennen sitä. Ollin vaimo Hebla kuoli vuonna 1672.

Paavo Ollinpoika Räsänen syntyi 1630-luvulla. Hänen vaimonsa nimi ei ole tiedossa.  Perheessä oli viisi poikaa: Niilo, Olli, Paavo, Lauri ja Eerik sekä kaksi tytärtä. Isä Paavo mainitaan vuosien 1664–1692 maakirjoissa sekä vuosien 1679–1688 henkikirjoissa tilallisena Räsälässä. Vuoden 1690 henkikirjassa mainitaan hänen poikansa Olli, Paavo ja Lauri, mutta ei enää isä Paavoa, joten hän kuoli ennen vuotta 1690.

Niilo Paavonpoika Räsänen

Paavo Ollinpoika Räsäsen poika Niilo syntyi 1650-luvulla. Hän avioitui talollisen Eerik Heiskasen tyttären Liisan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Paavo, Niilo, Olli ja Eerik sekä neljä tytärtä. Isä Niilo mainitaan vaimoineen vuoden 1693 henkikirjassa sekä vuosien 1695 ja 1712 maakirjoissa tilallisena Räsälässä. Isovihan ajalta kirkonkirjat puuttuvat, joten hänen kuolinajankohtaa ei saada selville.

Poika Paavo avioitui talollinen Antti Ollinpoika Miettisen tyttären Marketan kanssa Miettilän Tervassalosta Räsälän pohjoispuolelta. Perheeseen syntyi viisi tytärtä. Paavo toimi talollisena Miettilässä. Hän eli 78-vuotiaaksi. Perheen tyttäristä Marketta avioitui Matti Pekanpoika Hiltusen kanssa. Tämä oli kotoisin Hamulasta. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Pekka, Matti, Paavo, Juho ja Niilo sekä kolme tytärtä. Perhe muutti 1760-luvulla Puutosmäkeen Puutosmäki 2 -tilalle.

Hiltusen pojista Pekka avioitui talollinen Iivari Eenokinpoika Turusen tyttären Annan kanssa Puutosmäki 1 -tilalta. Heidän poikansa Matti avioitui leskeksi jäätyään tilallinen Olavi Tahvonpoika Soinisen tyttären Marian kanssa Leppävirran Saamainen 1 Ylä-Soinila -tilalta. Perhe asui Puutosmäki 2 -tilalla. Matin ja Marian tytär Helena avioitui lampuoti Jooseppi Eerikinpoika Räsäsen kanssa. Puolisot asuivat Kasurilassa. Joosepin isoäiti oli Inka Klemetintytär Soininen Puutosmäki 3 -tilalta.

Hiltusten toinen poika Matti avioitui Sofia Olavintytär Soinisen kanssa Puutosmäki 4 Pitkälahti -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Klemetti ja Matti sekä viisi tytärtä.

Niilo avioitui Marketta Sofia Pekantytär Miettisen kanssa Vehmersalmelta. Heidän poikansa Pekka avioitui tilallinen Yrjö Yrjönpoika Turusen tyttären Marketan kanssa Puutosmäki 1 Alapiha -tilalta. Näiden poika Taavetti avioitui talollinen Risto Tahvonpoika Soinisen tyttären Anna Helenan kanssa Leppävirran Saamainen 1 Ylä-Soinila -tilalta.

Matti Hiltusen ja Marketta Räsäsen tytär Kaisa avioitui vuonna 1766 Sofia Olavintytär Soinisen veljen Olavin kanssa Puutosmäki 4 Pitkälahti -tilalta. Tämä oli leski.

Toinen tytär Kristiina avioitui talollinen Heikki Heikinpoika Hiltusen kanssa Hiltulanlahdelta. Heikki oli talollinen Hiltulanlahti 8 Lapinmäki -tilalla sekä kuudennusmies. Perheen poika Heikki avioitui Helena Tuomaantytär Soinisen kanssa Juonionlahti 1 Klemettilä -tilalta. Tytär Anna Silja avioitui Tahvo Heikinpoika Soinisen kanssa niin ikään Juonionlahti 1 Klemettilä -tilalta.

Kolmas tytär Vappu avioitui Yrjö Olavinpoika Soinisen kanssa Puutosmäki 4 Pitkälahti -tilalta. Ainut poika kuoli puolivuotiaana. Yrjö kuoli muutama vuosi pojan kuoleman jälkeen, ja Vappu avioitui Leppävirran Saamaisiin.

Niilo Räsäsen ja Liisa Heiskasen toinen poika Niilo avioitui Kaisa Heinosen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Paavo, Niilo ja Lauri sekä kolme tytärtä. Perhe asui välillä Enonlahdella, välillä Räsälässä. Niilo toimi torpparina. Hän eli 70-vuotiaaksi.

Poika Paavo oli sotilas ja torppari. Hän avioitui Kristiina Eerikintytär Kankkusen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Paavo, Niilo ja Eerik sekä kolme tytärtä. Isä Paavo eli 63-vuotiaaksi.

Poika Paavo avioitui talollisen Paavo Mikonpoika Pekkarisen tyttären Marketan kanssa Räsälänlahdelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Paavo, Lauri ja Olli sekä kolme tytärtä. Paavo toimi torpparina Räsälässä. Hän kuoli 50-vuotiaana.

Pojista ainoastaan Lauri eli aikuiseksi. Hän avioitui Paavo Pekanpoika Räsäsen ja Anna Hoffrénin tyttären Kaisan kanssa. Tämä oli leski. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Lauri ja Olli sekä kuusi tytärtä. Perhe muutti vuonna 1820 Leppävirralle Saamainen 11 -tilalle, missä Lauri toimi tilallisena. Hän kuoli 72-vuotiaana.

Paavo Räsäsen ja Kristiina Kankkusen toinen poika Niilo kuoli pienenä. Kolmannesta pojasta Eerikistä ei löydy tietoa. Hän kuoli luultavasti myös pienenä.

Niilo Räsäsen ja Liisa Heiskasen kolmas poika Olli oli sotilas Savon rykmentin Kuopion komppanian ruodussa 112. Hänen poikansa Olli kuoli 8-vuotiaana vuonna 1741. Vaimon nimi ei ole tiedossa. Muuta tietoa ei perheestä löydy.

Nuorin poika Eerik avioitui Vappu Antintytär Vivasen kanssa. Tämä kuoli pian, sillä Eerik avioitui jo seuraavana vuonna Kirsti Ollintytär Pelkosen kanssa Vuorisalosta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa Niilo ja Paavo. Poikien syntymässä on eroa neljätoista vuotta, joten on mahdollista, että välissä on syntynyt muita lapsia, jotka ovat jääneet jostain syystä pois kastettujen luettelosta. Lastenkirjat alkavat vasta 1700-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta.

Niilo avioitui Anna Matintytär Kankkusen kanssa Räsälästä. Niilo oli sotilas, sotilasnimeltään Svärta. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Niilo, Matti, Pekka, Heikki ja Eerik, kaksi tyttöä ja yksi kuolleena syntynyt lapsi. Perhe asui Räsälässä ja 1770-luvun puolesta välistä alkaen Niinimäessä, missä Niilo toimi torpparina. Hän eli 73-vuotiaaksi. Niinimäki oli lähellä Räsälän kylää ja se on myöhemmin luultavasti yhdistetty Räsälään. Leppävirralla oli Niinimäki niminen kylä, mutta se on eri kuin Kuopion mlk:n Niinimäki.

Poika Niilosta ei löydy tietoa, hän kuoli luultavasti pienenä.

Matti avioitui Peatta Pekantytär Miettisen kanssa Riistaveden Hakomäestä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Niilo, Pekka, Matti ja Olli sekä kaksi tytärtä. Isä Matti toimi torpparina ensin Räsälässä ja vuodesta 1810 lähtien Ritoniemellä.

Niilo avioitui Peatta Joosepintytär Hyvärisen kanssa Sotkanniemeltä. Perheeseen syntyi kolme poikaa sekä kuolleena syntynyt poikalapsi. Niilo toimi torpparina Ritoniemellä Särkilahden torpassa.

Pekka kuoli pienenä. Ollista ei löydy tietoa.

Matti avioitui Pekka Räsäsen ja Kaarina Tuomaisen tyttären Kreeta Liisan kanssa. Perheeseen syntyi yksi poika: Matti Heikki, joka kuoli pienenä ja kaksi tytärtä. Matti toimi torpparina Ritoniemellä. Kreeta Liisa kuoli reilu vuosi nuorimman tyttären syntymän jälkeen. Matti avioitui vielä samana vuonna Kristiina Vänttisen kanssa Leppävirralta ja meni torppariksi ja myöhemmin mäkitupalaiseksi Jynkkään ja Hatsalaan. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Juho Taavetti, Kustaa Fredrik ja Aukusti. Perhe palasi vuonna 1849 Ritoniemeen.

Niilo Räsäsen ja Anna Kankkusen kolmas poika Pekka avioitui Kristiina Laurintytär Koposen kanssa Ukonlahdelta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Niilo ja Lauri sekä kaksi tytärtä. Pekka toimi torpparina Niinimäessä Savilahti 2 -torpassa. Hän kuoli 50-vuotiaana.

Niilo avioitui Maija Liisa Jaakontytär Venäläisen kanssa Kasurilasta. Perheeseen syntyi yksi poika: Pekka ja neljä tytärtä. Niilo toimi torpparina isänsä jälkeen Niinimäessä Savilahti 2 -torpassa. 1840-luvulla puolisot muuttivat torppareiksi Jynkkään.

Lauri avioitui Liisa Johanintytär Köpmanin kanssa Savilahdelta. Lauri meni torppariksi Savilahti 2 -torppaan. Tämä on eri torppa kuin Niinimäen Savilahden torppa, jossa oli myös Räsäsiä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Kaarlo, Pekka ja Lauri sekä neljä tyttöä. Isä Lauri eli 38-vuotiaaksi.

Niilo Räsäsen ja Anna Kankkusen neljäs poika Heikki avioitui Kristiina Itkosen kanssa Leppävirralta. Perheeseen syntyi poika Niilo. Kristiina kuoli pojan ollessa parivuotias. Heikki avioitui Marketta Tiitisen kanssa Leppävirralta. Heikki kuoli puolen vuoden päästä eikä yhteisiä lapsia ollut. Heikin poika Niilo ensimmäisestä avioliitosta oli kuusivuotias isänsä kuollessa. Heikin sisar Kirsti oli naimaton. Olisiko hän pitänyt huolta pojasta?

Niilo avioitui Paavo Paavonpoika Räsäsen ja Anna Stiina Klemetintytär Soinisen tyttären Anna Kaisan kanssa. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Taavetti, Niilo, Heikki, Paavo, Pekka ja Vilho sekä kuusi tytärtä. Niilo toimi torpparina Savilahdella Pentinpellon torpassa. Hän kuoli 68-vuotiaana.

Perheen poika Heikki avioitui Tahvo Pekanpoika Soinisen ja Anna Stiina Tahvontytär Soinisen tyttären Henriikka Loviisan kanssa Leppävirralta. Perheeseen syntyi viisi poikaa ja yksi tytär.

Niilo Räsäsen ja Anna Kankkusen viides poika Eerik kuoli viisikymppisenä. Hän oli naimaton.

Eerik Räsäsen ja Kirsti Pelkosen toinen poika Paavo kuoli pienenä.

Olli Paavonpoika Räsänen

Paavo Ollinpoika Räsäsen toinen poika Olli syntyi 1650-luvulla. Hänet mainitaan vaimoineen vuosien 1690–1708 henkikirjoissa Räsälässä. Isovihan jälkeen hänet mainitaan vaimoineen vuoden 1725 henkikirjassa, mutta yksinään vuonna 1727. Vaimon nimi ei ole tiedossa. Ollilla oli kaksi poikaa: Olli ja Paavo, jotka syntyivät 1680-luvulla. Heidät mainitaan vaimoineen vuoden 1708 henkikirjassa Räsälässä. Muuta tietoa ei heistä löydy. Perheet ovat saattaneet muuttaa pois Räsälästä.

Paavo Paavonpoika Räsänen

Paavo Ollinpoika Räsäsen kolmas poika Paavo avioitui vuonna 1686 Vappu Yrjöntytär Hiltusen kanssa. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Paavo ja Olli, jotka syntyivät 1690-luvulla. Isä Paavo mainitaan vuosien 1725–1734 henkikirjoissa yksinään, joten Vappu kuoli ennen vuotta 1725. Poikien vaiheista ei ole tietoa.

Lauri Paavonpoika Räsänen

Paavo Ollinpoika Räsäsen neljäs poika Lauri avioitui Kristiina Karvosen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi tytär vuonna 1693. Vuoden 1693 henkikirjassa Lauri mainitaan Räsälässä yksinään, joten vaimo ilmeisesti kuoli tyttären syntymään. Laurin myöhemmistä vaiheista ei ole tietoa.

Eerik Paavonpoika Räsänen

Paavo Ollinpoika Räsäsen viides poika Eerik mainitaan vuoden 1690 henkikirjassa veljiensä Ollin ja Paavon kanssa Räsälässä. Muuta tietoa ei hänestä löydy.

Antti Paavonpoika Räsänen

Paavo Räsäsen toinen poika Antti mainitaan Kuopion pitäjän ruodutusluetteloissa vuosina 1637–1638. Hänen vaimonsa nimi ei ole tiedossa. Perheeseen syntyi 1620-luvulla yksi aikuiseksi elänyt poika: Olli.

Olli mainitaan vuosien 1643–1650 ruodutusluetteloissa Räsälässä. Hänen vaimonsa nimi ei ole tiedossa. Olli mainitaan myös maakirjoissa vuoteen 1690. Olli Antinpojalla oli kolme poikaa: Pekka, Olli ja Juho sekä tytär Elli. Lapset olivat syntyneet 1640–1660 -luvuilla.

Elli avioitui vuonna 1684 Tahvo Tahvonpoika Soinisen kanssa Juonionlahdelta. Perheen vaiheet käyvät ilmi artikkelista ”Perheen vanhin poika peri tilan – miten kävi nuorempien veljien ja sisarten?” vuodelta 2023.

Räsälässä oli toinenkin Olli Antinpoika Räsänen, nimittäin Antti Soininpoika Räsäsen poika. Tämä oli syntynyt vuoden 1610 paikkeilla ja kuoli ennen vuotta 1679, joten hänen nimensä ei voi olla maakirjoissa 1680- ja 1690-luvuilla.

Pekka Ollinpoika Räsänen

Olli Antinpoika Räsäsen poika Pekka syntyi vuoden 1645 paikkeilla. Hänen puolisonsa nimi ei ole tiedossa. Vuonna 1741 kuoli Räsälässä 74-vuotiaana torppari Juho Pekanpoika Räsänen, joka oli luultavasti Pekka Ollinpoika Räsäsen poika. Muuta tietoa ei perheestä löydy.

Olli Ollinpoika Räsänen

Toinen poika Olli mainitaan vuoden 1695 maakirjassa tilallisena Räsälässä. Ollin vaimon nimi ei ole tiedossa. Perheeseen syntyi poika Pekka, joka mainitaan vuoden 1712 ja 1722 maakirjoissa talollisena Räsälässä. Muuta tietoa ei hänestä löydy.

Juho Ollinpoika Räsänen

Kolmannen pojan Juhon ensimmäisen vaimon nimi ei ole tiedossa. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Juho ja Soini sekä yksi tytär. Jäätyään leskeksi Juho avioitui Maalin Karvosen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin.

Poika Juho avioitui Kaisa Tahvontytär Heiskasen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Juho, Pekka, Olli, Lauri ja Matti sekä kolme tytärtä. Juho toimi torpparina Räsälässä. Hän eli 64-vuotiaaksi.

Juho avioitui Anna Juhontytär Hyvärisen kanssa Räsälän Heinämäestä. Perheeseen syntyi yksi poika: Juho sekä kaksi tytärtä. Isä Juho jatkoi torpparina isänsä jälkeen.

Juho avioitui Anna Loviisa Henrikintytär Savanderin kanssa Kuopiosta. Perheeseen syntyi yksi tytär. Juho toimi torpparina Hirvilahdella. Hän kuoli 40-vuotiaana tyttären ollessa viisivuotias.

Juho Räsäsen ja Anna Heiskasen toinen poika Olli avioitui Kirsti Pekantytär Tolvasen kanssa Venäjänsaaresta. Perheeseen syntyi seitsemän poikaa: Pekka, Olli, Heikki, Paavo, Klemetti, Mikko ja Antti sekä kolme tytärtä. Olli toimi torpparina Räsälässä.

Pekka avioitui Siiri Pekantytär Lappalaisen kanssa Miettilän Tervassalosta. Perheeseen syntyi yksi poika: Pekka sekä kaksi tytärtä. Pekka kuoli nuorukaisena. Isä Pekka toimi itsellisenä Räsälässä. Hän kuoli 63-vuotiaana.

Olli avioitui Marketta Heikintytär Hyvärisen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Olli ja Pekka Kustaa. Marketta kuoli pian nuoremman pojan syntymän jälkeen. Olli avioitui vielä samana vuonna Anna Matintytär Heiskasen kanssa Enonlahdelta.

Pojista Olli avioitui Maria Antintytär Toivasen kanssa Kasurilasta. Perheeseen syntyi kolme poikaa ja yksi tytär. Perhe asui Räimässä.

Pekka Kustaa avioitui Anna Kristiina Niilontytär Tuhkasen kanssa Hiltulanlahdelta. Perheeseen syntyi kaksi tytärtä. Perhe asui Hatsalassa ja Jynkässä.

Olli Räsäsen ja Kirsti Tolvasen poika Klemetti avioitui Anna Kaisa Pekantytär Itkosen kanssa Savilahdesta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Olli, Klemetti, Paavo ja Pekka sekä neljä tytärtä. Perhe asui Räsälässä, missä Klemetti toimi torpparina. Hän kuoli 70-vuotiaana.

Neljäs poika Mikko avioitui Kristiina Pekantytär Hartikaisen kanssa Murtolahdelta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Mikko, Olli, Pekka ja Aaro Ville. Mikko toimi Räsälässä itsellisenä. Hän kuoli 48-vuotiaana.

Olli Räsäsen ja Kirsti Toivasen pojasta Heikistä ei löydy tietoa. Paavo ja Antti kuolivat pienenä.

Juho Räsäsen ja Kaisa Heiskasen pojista Pekasta ja Matista ei löydy tietoa. Lauri kuoli pienenä.

Juho Ollinpoika Räsäsen toinen poika Soini kuoli nuorukaisena.

Räsälään jääneet Paavo Räsäsen jälkeläiset

Yksikään Paavo Räsäsen jälkeläisistä ei lopulta jäänyt tilalliseksi Räsälään. Osa ryhtyi Räsälässä torppariksi, osa muutti muualle. Joidenkin perheiden pojat kuolivat pienenä, joihinkin perheisiin ei syntynyt lainkaan poikia.

Soinisten avioliittoja Räsästen, Turusten, Hiltusten sekä Puustisten kanssa

Edellä kuvatusta käy ilmi, että Soiniset solmivat Räsästen kanssa avioliittoja, jopa enemmän kuin Turusten kanssa. 1600-luvun avioliitoista ei tiedetä juuri mitään, sillä naisten nimet puuttuvat maa- ja henkikirjoista. Kirkonkirjat alkavat vasta 1600-luvun lopussa ja ensimmäinen rippikirja vuonna 1728.

Artikkelissa ”Perheen vanhin poika peri tilan – miten kävi nuorempien veljien ja sisarten?” vuodelta 2023 on käsitelty Soinisten avioliittoja Puutosmäen asukkaiden kanssa. Soinisten nuoret miehet solmivat avioliittoja Turusten, Hiltusten sekä Puustisten tyttärien kanssa. Soinisten tyttäret menivät miniöiksi Turusten, Hiltusten sekä Puustisten sukuun.

Turuset asuttivat Puutosmäkeä jo ennen Soinisten tuloa. Puustiset rantautuivat Puutosmäkeen Isovihan jälkeen 1720-luvulla. Hiltuset saapuivat Puutosmäkeen 1700-luvun puolenvälin jälkeen.

Soiniset solmivat joitain yksittäisiä avioliittoja Roinisten kanssa. Roiniset saapuivat Puutosmäkeen Isovihan jälkeen ja muuttivat Leppävirralle jo 1700-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Oheiseen taulukkoon 1 on koottu Soinisten ja Räsästen, Soinisten ja Turusten, Soinisten ja Hiltusten sekä Soinisten ja Puustisten väliset avioliitot 1600–1800 -luvuilla.

Taulukko 1. Soinisten ja Räsästen, Soinisten ja Turusten, Soinisten ja Hiltusten sekä Soinisten ja Puustisten väliset avioliitot 1600-luvun lopulta 1800-luvun loppupuolelle saakka.

  SOININENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKAAVIOLIITON SOLMIMISV.  RÄSÄNENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA
Tahvo Tahvonpoikan. 1652 Juonionlahti1684Elli Ollintytärn. 1655 Räsälä
Olavi Olavinpoika1671 Juonionlahti1703Marketta Niilontytär1684 Räsälä
Tuomas Tahvonpoika1725 Puutosmäki1750Anna Paavontytär1728 Räsälänlahti
Olavi Tahvonpoika1745 Puutosmäki 41771Maria Ollintytär1752 Saamainen
Heikki Klemetinpoika1771 Puutosmäki 31795Liisa Ollintytär1775 Räsälä 1
Antti Klemetinpoika1783 Puutosmäki 31806Kaisa Paavontytär1784 Räsälä
Heikki Klemetinpoika1787 Puutosmäki 31810Katariina Eerikintytär1791 Räsälä 1
Heikki Olavinpoika1795 Saamainen1816Inka Helena Räsänen1795 Räsälä 1
Heikki Tahvonpoika1803 Juonionlahti 21828Katriina Paavontytär1809 Räsälä 1
Klemetti Antinpoika1807 Puutosmäki 61830Anna Laurintytär1809 Räsälä 1
Anna Klemetintytär1685 Juonionlahtin. 1715Lauri Ollinpoika1687 Räsälä 1
Anna Olavintytär1721 Juonionlahti1741Matti Paavonpoika1703 Räsälänlahti
Inka Klemetintytär1750 Puutosmäki 31767Paavo Eerikinpoika1744 Räsälä
Anna Stiina Klemetintytär1779 Puutosmäki 41799Paavo Paavonpoika1775 Räsälä
Eeva Kristiina Tuomaantytär1786 Juonionlahti 11804Heikki Paavonpoika1785 Räsälä 1
  SOININENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKAAVIOLIITON SOLMIMISV.  TURUNENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA
Klemetti Tahvonpoikan. 1655 Juonionlahti1682Sisla Juhontytär1656 Puutosmäki
Olavi Olavinpoika1735 Puutosmäki 41760Elli Iivarintytär1738 Puutosmäki 1
Klemetti Paavonpoika1770 Puutosmäki 3n. 1795Riitta Sakarintytär1775 Juonionlahti
Tahvo Klemetinpoika1783 Juonionlahti 11806Vappu Iivarintytär1790 Puutosmäki 2
Pekka Klemetinpoika1789 Puutosmäki 61809Marketta Iivarintytär1794 Puutosmäki 2
Antti Klemetinpoika1801 Puutosmäki 61819Leena Kaisa Iivarintytär1801 Puutosmäki 2
Paavo Kustaa Paavonpoika1795 Juonionlahti 11826Riitta Stiina Juhontytär1809 Puutosmäki 1
Olavi Olavinpoika1809 Huovila Leppävirta1829Inka Yrjöntytär1800 Puutosmäki 1
Taavetti Tahvonpoika1828 Juonionlahti 51855Kustaava Ollintytär1836 Puutosmäki 4
Kirsti Olavintytär1674 Juonionlahtin. 1698Eenokki Iivarinpoika1673 Puutosmäki 1
Elli Tahvontytärn. 1685 Juonionlahtin. 1700Sakari Iivarinpoika1670 Puutosmäki 1
Inka Tahvontytär1759 Puutosmäki 31781Iivari Yrjönpoika1762 Puutosmäki 1
Liisa Maria Olavintytär1801 Räsälä 71825Sakari Sakarinpoika1802 Puutosmäki
Maria Paavontytär1805 Juonionlahti 21840Yrjö Yrjönpoika1798 Puutosmäki 1
  SOININEN    HILTUNEN 
Olavi Olavinpoika1735 Puutosmäki 41766Kaisa Matintytär1743 Hamula
Tahvo Tuomaanpoika1753 Räsälänlahti1771Anna Heikintytär1752 Hiltulanlahti
Yrjö Olavinpoika1753 Puutosmäki 41781Vappu Matintytär1755 Jälä
Tahvo Heikinpoika1772 Juonionlahti 11799Anna Silja Heikintytär1780 Hiltulanlahti
Fredrik Tahvonpoika1826 Juonionlahti 51848Maria Sofia Ollintytär1829 Puutosmäki 6
Taavetti Tahvonpoika1828 Juonionlahti 51855Kustaava Ollintytär1836 Puutosmäki 4
Sofia Ollintytär1749 Puutosmäki 41771Matti Matinpoika1744 Hamula
Maria Olavintytär1784 Saamainen1800Matti Pekanpoika1769 Puutosmäki 2
Helena Tuomaantytär1784 Juonionlahti 11802Heikki Heikinpoika1783 Hiltulanlahti
Kaisa Heikintytär1801 Puutosmäki 61818Olli Fredrik Ollinpoika1794 Halola 2
Anna Helena Ristontytär1829 Saamainen1851Taavetti Pekanpoika1828 Puutosmäki 3
Maria Tahvontytär1834 Juonionlahti 51857Fredrik Ollinpoika1834 Puutosmäki 4
  SOININEN    PUUSTINEN 
Klemetti Klemetinpoika1803 Puutosmäki 61825Maria Loviisa Pekantytär1809 Puutosmäki 7
Pekka Pekanpoika1820 Puutosmäki 21847Vilhelmiina Pekantytär1827 Puutosmäki 7
Kerttu Tahvontytär1711 Juonionlahti1730Tuomas Tuomaanpoika1704 Puutosmäki 4
Helena Tahvontytär1765 Juonionlahti1784Tuomas Tuomaanpoika1760 Puutosmäki 4
Venla Tahvontytär1770 Puutosmäki 31796Heikki Laurinpoika1773 Puutosmäki 4
Helena Klemetintytär1781 Juonionlahti 11799Pekka Laurinpoika1779 Puutosmäki 4
Kust. Fredrika Pekantytär1828 Ritoniemi 251847Pekka Laurinpoika1827 Puutosmäki 7

Lähde: Kuopion msrk:n vihittyjen luettelot, Soinisten sukutietokanta (Mankki)

RÄSÄLÄN KYLÄN KANKKUSIA, KOISTISIA, MYÖHÄSIÄ SEKÄ MÖNKKÖSIÄ

Kankkusista ei ole 1500-luvun puolelta mainintaa Pohjois- tai Etelä-Savossa. Ensimmäiset merkinnät ovat Juvalta 1600-luvun alussa. Johan Habermanin maantarkastusluettelossa Pien-Savosta 1620-luvulla mainitaan useita Kankkusia Rantasalmen Tuusmäellä ja Kolkontaipaleella. Sulkavalla mainitaan Kankkusia 1630-luvulta alkaen. Mistä Kankkuset tulivat Juvalle ja Rantasalmelle, ei ole kirjoittajan tiedossa. He ovat tulleet mahdollisesti Suur-Jääsken pitäjästä kuten monet muutkin savolaiset suvut.

Savon vanhimmassa veroluettelossa vuodelta 1541 Koistisen suku mainitaan Rantasalmella, joka tuolloin käsitti huomattavan osan koko Savon maakunnasta. Heikki Koistisella oli tuolloin tila Rantasalmen kylässä ja Tahvo, Niilo sekä Antti Koistisella oli tilat Keriharjulla. Rantasalmen pohjoispuolella sijaitsi Tavinsalmen pitäjä, jonka Saamaisista on varhaisin merkintä kahdesta Koististen omistamasta tilasta 1550–60 -luvuilta. (Koististen sukuseura)

Myöhäsistä ei löydy merkintää 1500-luvun verokirjoissa. Vuoden 1635 henkikirjassa mainitaan Antti Myöhänen (Mööhänen) Räsälässä. Kirjoittajan tiedossa ei ole, mistä Myöhäset saapuivat Pohjois-Savoon.

Mönkkösiä mainitaan 1550-luvulta alkaen Tavinsalmen pitäjän verokirjoissa. Antti, Kauppi, Heikki, Lauri sekä Olli Mönkkönen mainitaan Saamaisissa. Koska patronyymit puuttuvat, ei tiedetä heidän keskinäisiä sukulaisuussuhteitaan. Kirjoittajan tiedossa ei myöskään ole, mistä Mönkköset saapuivat Pohjois-Savoon.

HEIKKI KANKKUSEN SUKU

Heikki Kankkunen mainitaan vuoden 1625 myllytulliluettelossa Vehmersalmella. Hänet mainitaan myös Johan Habermanin maantarkastusluettelossa Pien-Savosta 1620-luvulla Tavinsalmen pitäjän (myöh. Kuopion pitäjä) Vehmersalmen kylässä. Heikki lienee syntynyt 1580-luvulla. Hänen poikansa Antti mainitaan vuosien 1635–1645 henkikirjoissa Ritoniemellä sekä vuoden 1644 maakirjassa myös Ritoniemellä. Toinen poika Matti mainitaan vuoden 1635 henkikirjassa Ritoniemellä sekä vuoden 1645 henkikirjassa Räsälässä/Miettilässä. Matti mainitaan myös vuoden 1629 ruodutusluettelossa, missä mainitaan patronyymi Heikki.

Antti Heikinpoika Kankkunen

Antti Heikinpoika Kankkunen lienee syntynyt vuoden 1605 paikkeilla Vehmersalmella. Antin vaimon nimestä ei ole tietoa.  Poika Tahvo mainitaan vuosien 1650–1672 maakirjoissa Ritoniemellä, vuosien 1660–1679 henkikirjoissa Ritoniemellä/ Vehmersalmella. Hänet mainitaan ruodutusluetteloissa vuosina 1648–1676. Vuosien 1648–1650 sekä 1676 ruodutusluetteloissa mainitaan patronyymi Antti. Tahvolla oli kaksi poikaa: Antti ja Pekka. Antti kuoli nuorena, Pekan vaiheista ei ole tietoa. Näin Antti Heikinpoika Kankkusen sukuhaara näyttää päättyneen.

Matti Heikinpoika Kankkunen

Matti Heikinpoika Kankkunen lienee syntynyt vuoden 1610 paikkeilla Vehmersalmella. Hän siirtyi ennen 1600-luvun puolta väliä Räsälään/Miettilään. Matin vaimon nimestä ei ole tietoa. Matilla oli kaksi aikuiseksi elänyttä poikaa: Heikki ja Eerik.

Heikki Matinpoika Kankkunen mainitaan vuosien 1660–1672 henkikirjoissa Räsälässä. Hänet mainitaan myös vuosien 1664–1672 maakirjoissa Räsälässä. Jälkimmäisestä käy ilmi hänen patronyyminsä Matti. Heikki syntyi 1630-luvulla joko Räsälässä tai Ritoniemellä. Hän toimi tilallisena Räsälässä. Hänen vaimonsa nimestä ei ole tietoa. Heikillä oli yksi aikuiseksi elänyt poika: Heikki sekä yksi tytär, joka kuoli pienenä.

Poika Heikki avioitui 1600-luvun lopussa Kaisa Kasurisen kanssa mahdollisesti Kasurilasta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Pekka, Heikki, Matti ja Heikki sekä yksi tytär. Vanhempi poika Heikki kuoli pienenä. Isä Heikki toimi tilallisena Räsälä 3 -tilalla. Hän eli 80-vuotiaaksi.

Pekka avioitui Anna Eerikintytär Kankkusen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Heikki ja Pekka sekä yksi tytär. Pekasta ei löydy tietoa. Isä Pekka jatkoi Räsälä 3 -tilan viljelyä isänsä jälkeen. Hän eli 72-vuotiaaksi.

Heikki avioitui Marketta Antintytär Lipposen kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Pekka ja Heikki sekä kaksi tytärtä. Heikki kuoli pienenä, Pekasta ei löydy tietoa. Isä Heikki toimi talollisena Räsälä 3 -tilalla.

Heikki Kankkusen ja Kaisa Kasurisen kolmas poika Matti avioitui tilallisen Pekka Miettisen tyttären Marketan kanssa Miettilästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Heikki, Matti ja Pekka sekä viisi tytärtä. Heikki kuoli pienenä. Matti oli naimaton. Isä Matti toimi talollisena Räsälä 3 -tilalla. Hän eli 75-vuotiaaksi.

Pekka avioitui Peatta Antintytär Miettisen kanssa Miettilän Tervassalosta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Matti, Antti ja Pekka sekä kaksi tytärtä. Antti kuoli pienenä. Peattan kuoltua Pekka avioitui Kaisa Koposen kanssa Leppävirran Valkiamäestä. Perheeseen syntyi yksi poika: Paavo. Isä Pekka jatkoi tilallisena Räsälä 3 -tilalla. Hän eli 57-vuotiaaksi.

Ensimmäisestä avioliitosta syntynyt poika Matti avioitui tilallisen Mauno Maunonpoika Tuomaisen tyttären Marketan kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Lauri, Sakari ja Mikko sekä kaksi tytärtä. Mikko kuoli pienenä, Sakari oli naimaton. Laurin vaiheista ei ole tietoa. Marketan kuoltua Matti avioitui Anna Pekantytär Lappalaisen kanssa Haminanlahdelta. Perheeseen syntyi yksi poika: Matti. Isä Matti toimi tilallisena Räsälä 3 -tilalla. Hän kuoli 72-vuotiaana.

Poika Matti avioitui talollinen Paavo Paavonpoika Kankkusen tyttären Apollonian kanssa Räsälä 4 -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Matti, Juho Heikki, Paavo ja Vilho sekä kaksi tytärtä. Vilho kuoli pienenä. Isä Matti avioitui leskeksi jäätyään vanhoilla päivillä leski Kreeta Liisa Heiskasen kanssa. Lapsia tästä avioliitosta ei siunaantunut, sillä Kreeta Liisakin oli viisikymppinen. Matti kuoli 83-vuotiaana.

Poika Matti avioitui talollisen Mikko Mikonpoika Kankkusen tyttären Kirstin kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi yksi poika: Benjamin. Matti kuoli 25-vuotiaana ennen isäänsä pojan ollessa vuoden ikäinen. Benjamin toimi myöhemmin itsellisenä Räsälä 6 Pönkälä -tilalla.

Toinen poika Juho Heikki avioitui Anna Kaisa Paavontytär Kankkusen kanssa Riistavedeltä. Annan isä oli lähtöisin Räsälästä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Aaro, Paavo Heikki, Taavetti, Vilho ja Juho sekä yksi tytär. Juho kuoli pienenä. Juho Heikki toimi tilallisena Räsälä 6 Pönkälä ja Räsälä 8 Ruuna Ruunamäki -tiloilla. Juho Heikki kuoli ennen isäänsä 36-vuotiaana. Yksikään pojista ei jatkanut tilallisena Räsälässä.

Matti Kankkusen ja Apollonia Kankkusen kolmas poika Paavo avioitui talollisen vävyn Olli Fredrik Ollinpoika Hiltusen tyttären Kreeta Kaisan kanssa Puutosmäki 6 Anttila Heinäselkä -tilalta. Kreeta Kaisan äiti oli Katri Heikintytär Soininen. Perheeseen synty kaksi poikaa: Vilho ja Paavo sekä kolme tytärtä. Molemmat pojat kuolivat pienenä. Paavo toimi Räsälä 8 Ruuna Ruunamäki -tilan isäntänä.

Pekka Kankkusen ja Peatta Miettisen kolmas poika Pekka avioitui talollinen Mikko Pekkarisen tyttären Kaisan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Pekka, Mikko, Paavo, Heikki, Pekka ja Taavetti sekä neljä tytärtä. Vanhempi poika Pekka ja Heikki kuolivat pienenä. Isä Pekka toimi talollisena Räsälä 3 -tilalla, kunnes perhe muutti Ritoniemelle Ritoniemi 3 -tilalle, missä Pekka toimi myös tilallisena.

Pekka Kankkusen ja Kaisa Koposen poika Paavo avioitui talollisen Lauri Tuomaanpoika Puustisen tyttären Anna Kristiinan kanssa Puutosmäki 4 Pitkälahti -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Pekka sekä seitsemän tytärtä. Perhe asui Räsälässä, Ritoniemellä, Vehmasmäessä ja Vehmassalmella. Paavo kuoli 63-vuotiaana.

Heikki Kankkusen ja Kaisa Kasurisen neljäs poika Heikki avioitui Kirsti Holopaisen kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Heikki, Paavo, Matti ja Pekka sekä kolme tytärtä. Isä Heikki toimi tilallisena Räsälässä. Hän kuoli 49-vuotiaana.

Poika Heikki avioitui sotilas Paavo Niilonpoika Räsäsen tyttären Marketan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Heikki ja Paavo sekä kaksi tytärtä. Paavo kuoli pienenä, Heikistä ei ole tietoa. Isä Heikki toimi talollisena Räsälä 3 -tilalla. Hän kuoli 31-vuotiaana.

Toinen Heikki Kankkusen ja Kirsti Holopaisen poika Paavo avioitui tilallinen Paavo Paavonpoika Räsäsen tyttären Annan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Heikki ja Paavo sekä kuusi tytärtä. Pojat kuolivat pienenä. Paavo toimi tilallisena Räsälä 3 -tilalla. Hän eli 52-vuotiaaksi.

Kolmas poika Matti avioitui talollinen Klemetti Klemetinpoika Holopaisen tyttären Marketan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Matti, Klemetti ja Paavo sekä kolme tytärtä. Isä Matti toimi tilallisena Räsälä 3 -tilalla. Hän kuoli 55-vuotiaana. Yksikään pojista ei jäänyt jatkamaan tilanpitoa Räsälässä.

Heikki Kankkusen ja Kirsti Holopaisen neljäs poika Pekka avioitui talollinen Klemetti Heikinpoika Holopaisen tyttären Marketan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Heikki, Pekka ja Mikko sekä kaksi tytärtä. Pekka ja Mikko kuolivat pienenä. Isä Pekka toimi torpparina Räsälässä ja myöhemmin Roikansaaressa. Hän kuoli 61-vuotiaana.

Matti Heikinpoika Kankkusen toinen poikaEerik mainitaan vuosien 1660–1708 henkikirjoissa Räsälässä. Vuoden 1693 henkikirjassa mainitaan hänen patronyymikseen Matti.  Eerik syntyi 1630-luvulla joko Räsälässä tai Ritoniemellä. Hän jatkoi tilallisena Räsälässä isänsä jälkeen mahdollisesti yhdessä veljensä Heikin kanssa. Hänen vaimonsa nimestä ei ole tietoa. Hänellä oli kaksi poikaa: Pekka ja Eerik sekä yksi tytär.

Pekka avioitui tilallisen Sipi Pekanpoika Mönkkösen tyttären Siljan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Eerik ja Pekka sekä viisi tytärtä. Isä Pekka oli sotilas ja torppari. Hän eli 94-vuotiaaksi. Saattaa olla, että kuolinikä on hieman yläkanttiin.

Poika Eerik avioitui Kirsti Paavontytär Hyvärisen kanssa Vehmersalmelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Pekka, Paavo ja Eerik sekä kolme tytärtä. Pekka ja Eerik kuolivat pienenä. Isä Eerik toimi torpparina Vuorisalossa. Hän kuoli 72-vuotiaana.

Toinen poika Pekka avioitui talollisen Yrjö Yrjönpoika Myöhäsen tyttären Kirstin kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Pekka, Pekka ja Yrjö sekä kaksi tytärtä. Vanhempi Pekka kuoli pienenä. Kirstin kuoltua Pekka avioitui Malin Juhontytär Räsäsen kanssa Räsälästä. Lapsia toisesta avioliitosta ei ollut.

Poika Pekka avioitui yhtiömies Pekka Soininpoika Räsäsen tyttären Kaisan kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Pekka, Mikko ja Paavo sekä viisi tytärtä. Isä Pekka toimi tilallisena Räsälä 5 Heinämäki -tilalla. Hän eli 76-vuotiaaksi.

Poika Pekka avioitui talollinen Lauri Eerikinpoika Puustisen tyttären Anna Marketan kanssa. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Pekka ja Lauri sekä neljä tytärtä. Lauri kuoli pienenä. Isä Pekka kuoli ennen isäänsä 52-vuotiaana.

Poika Pekka muutti Maaningalle Tavinsalmi 5 -tilalle.

Pekka Kankkusen ja Anna Marketta Puustisen tytär Maria avioitui Pekka Klemetinpoika Soinisen kanssa Juonionlahti 1 tilalta. Perhe muutti Maaningalle vuonna 1832. Perheen vaiheita on käsitelty artikkelissa ”Vanhin poika peri tilan – miten kävi nuorempien veljien ja sisarten?” vuodelta 2023.

Toinen poika Mikko avioitui Anna Kristiina Paavontytär Karhusen kanssa Toivalasta. perheeseen syntyi yksi poika: Pekka sekä yksi tytär. Pekka kuoli pienenä. Mikko perheineen muutti Vehmasmäkeen ja myöhemmin Toivalaan.

Kolmas poika Paavo avioitui Anna Liisa Ollintytär Koistisen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Pekka Kustaa, Olli Heikki ja Paavo. Isä Paavo toimi Räsälä 19 Ollila Pihlaja -tilan isäntänä. Hän oli myös kylänvanhin. Hän kuoli 71-vuotiaana.

Pekka Kustaa avioitui Albertina Loviisa Tahvontytär Räsäsen kanssa Heinävedeltä. Perheeseen syntyi kahdeksan poikaa: Paavo Heikki, Pekka Vilho, Taavetti, Pekka Kustaa, Taavetti, Olli Vilho, Johannes ja Aato sekä kolme tytärtä. Pekka Vilho, vanhempi Taavetti ja Olli Vilho kuolivat pienenä. Pekka Kustaa toimi Räsälä 10 Varisniemi -tilan isäntänä. Pekka Kustaa kuoli 57-vuotiaana. Pojat eivät enää jatkaneet tilanpitoa Räsälässä. Hänen vävynsä talollisen Paavo Yrjönpoika Kankkusen poika Josef Räsälä 18 Voutila Itämäki -tilalta tuli Varisniemen tilan isännäksi. Perheen poika Taavetti avioitui Iida Johanna Taavetintytär Soinisen kanssa Juonionlahti 2 Jokela Paavola -tilalta.

Olli Heikki avioitui Susanna Heikintytär Hyvärisen kanssa Räimästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Juho, Paavo Heikki ja Pekka Vilho sekä viisi tytärtä. Olli Heikki jatkoi Räsälä 19 Ollila Pihlaja -tilan isäntänä. Hän eli 76-vuotiaaksi.

Juho avioitui talollinen Juho Ollinpoika Koistisen tyttären Helena Katrin kanssa Räsälä 18 Itämäki -tilalta. Perheeseen syntyi seitsemän poikaa: Juho Eemil, Taavetti, Kustaa Eemil, Petter Serania, Juho Fredrik, Eero Aapeli ja Aarne sekä neljä tytärtä. Juho Eemil, Taavetti, Eero Aapeli ja Aarne kuolivat pienenä. Juho toimi Räsälä 11 Luhtala -tilan isäntänä.

Paavo Heikki oli ”vähämielinen” eli ilmeisesti kehitysvammainen.

Pekka Vilho avioitui Ida Eliaantytär Lemettisen kanssa Kaavilta. Perheeseen syntyi yksi poika: Pekka Vilho sekä neljä tytärtä. Idan kuoltua Pekka Vilho avioitui Eeva Sofia Ahosen kanssa. Yhteisiä lapsia ei ollut. Pekka Vilho toimi Räsälä 19 Pihlajamäki -tilan (ent. Ollila Pihlaja) isäntänä.

Paavo Kankkusen ja Anna Liisa Koistisen kolmas poika Paavo avioitui talollinen Juho Heiskasen tyttären Marketta Liisan kanssa Tuusniemen Enonlahdelta. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Aukusti, Paavo Heikki, Nestor, Pekka ja Pekka sekä kaksi tytärtä. Nestor ja vanhempi Pekka kuolivat pienenä. Paavo muutti perheineen Maaningalle, missä Paavo ryhtyi Kuronlahti 4 -tilan isännäksi. Perhe palasi takaisin Kuopion mlk:aan (ilmeisesti Räsälään) vuonna 1859.

Poika Paavo Heikki avioitui Maria Liisa Klemetintytär Soinisen kanssa Puutosmäki 4 Tuomala Heinäjoki -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Kalle ja Aaro. Kalle kuoli pienenä. Paavo Heikki toimi torpparina Vehmassalmi 6 Mullin torpassa. Hän ryhtyi 1890-luvulla isännäksi Räsälä 20 Vaaranmäki -tilalla.

Pekka Kankkusen ja Kirsti Myöhäsen kolmas poika Yrjö avioitui talollisen Pekka Paavonpoika Räsäsen tyttären Marketan kanssa. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Pekka, Yrjö, Pekka, Paavo, Josef ja kuolleena syntynyt poika sekä yksi tytär. Molemmat Pekat kuolivat pienenä. Isä Yrjö toimi tilallisena Räsälä 7 Heinämäki -tilalla. Hän kuoli jo 39-vuotiaana.

Poika Yrjö avioitui Liisa Pertuntytär Torvisen kanssa Leppävirran Haloilasta. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Yrjö, Perttu, Paavo, Pekka ja Olli Heikki sekä viisi tytärtä. Ainoastaan Perttu eli aikuiseksi. Yrjö jatkoi Räsälä 7 Heinämäki -tilan isäntänä isänsä jälkeen. Hän kuoli 71-vuotiaana Maaningalla. Hänen poikansa Perttu meni talolliseksi Maaningalle Käärmetlahti 6 -tilalle.

Poika Paavo avioitui talollisen Yrjö Sipinpoika Mönkkösen tyttären Anna Katariina kanssa Räsälä 2 -tilalta. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Paavo, Yrjö, Pekka, Mikko, Paavo ja Josef sekä kolme tytärtä. Vanhempi Paavo ja Yrjö kuolivat pienenä, Mikosta ei löydy tietoa. Isä Paavo toimi tilallisena Räsälä 7 Heinämäki -tilalla ja myöhemmin Räsälä 18 Voutila Itämäki -tilalla. Hän kuoli 65-vuotiaana.

Hänen vanhin poikansa Pekka toimi torpparina Räsälä 15 Hukanpesän torpassa. Toinen poika Paavo meni rengiksi Riistavedelle. Kolmas poika Josef meni vävyksi Pekka Kustaa Paavonpoika Kankkusen Räsälä 10 Varesniemi -tilalle (ks. edellä).

Yrjö Kankkusen ja Marketta Räsäsen kolmas poika Josef toimi tilallisena Räsälä 7 Heinämäki -tilalla, kunnes muutti Riistavedelle Riistavesi 24 -tilalle.

Eerik Matinpoika Kankkusen toinen poika Eerik avioitui Marketta Pekantytär Antikaisen kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi yksi poika Eerik: sekä kaksi tytärtä. Marketan kuoltua Eerik avioitui talollisen Antti Ollinpoika Miettisen tyttären Apollonian kanssa Miettilästä. Perheeseen syntyi yksi poika: Mikko sekä yksi tytär. Isä Eerik toimi torpparina Räsälässä. Hän eli 89-vuotiaaksi, joskin kuolinikä saattaa olla hieman yläkanttiin.

Poika Eerik avioitui talollisen Paavo Niilonpoika Räsäsen tyttären Vapun kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Paavo, Eerik ja Mikko sekä kaksi tytärtä. Isä Eerik toimi torpparina Räsälä 7 -tilalla. Hän kuoli 50-vuotiaana.

Paavo avioitui Silja Pekantytär Roinisen kanssa Puutosmäestä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Paavo, Eerik, Pekka, Mikko ja Pekka sekä kolme tytärtä. Vanhempi Pekka kuoli pienenä. Isä Paavo toimi ensin torpparina ja myöhemmin talollisena Räsälässä. Hän kuoli jo 37-vuotiaana.

Poika Paavo avioitui talollisen Yrjö Yrjönpoika Myöhäsen tyttären Apollonian kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Paavo, Yrjö ja Juho sekä neljä tytärtä. Juho kuoli pienenä. Yrjö kuoli naimattomana. Isä Paavo toimi talollisena Räsälä 4 -tilalla. Hän kuoli 50-vuotiaana.

Poika Paavo avioitui Urbanus Antinpoika Voutilaisen tyttären Kaisan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi yksi poika: Paavo Kustaa sekä kolme tytärtä. Isä Paavo jatkoi Räsälä 4 -tilan isäntänä isänsä jälkeen. Hän kuoli jo 31-vuotiaana.

Paavo Kustaa avioitui talollinen, kuudennusmies, kylänvanhin Pekka Laurinpoika Puustisen tyttären Aune Kustaavan kanssa. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Pekka ja Kustaa sekä seitsemän tytärtä. Pekka kuoli nuorukaisena ja Kustaa pienenä. Isä Paavo Kustaa toimi talollisena Räsälä 12 Heinäaho Heinola -tilalla. Hän oli kylänvanhin. Hän eli 63-vuotiaaksi. Leski Aune Kustaava Puustinen jäi asumaan tilalle syytinkiläisenä.

Paavo Kankkusen ja Silja Roinisen toinen poika Eerik avioitui Apollonia Myöhäsen sisaren Kaisan kanssa. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Paavo ja Yrjö sekä neljä tytärtä. Eerik toimi tilallisena Räsälä 4 -tilalla, kunnes muutti perheineen Maaningan Käärmetlahdelle. Hän kuoli 75-vuotiaana.

Paavo avioitui talollinen Olli Ollinpoika Mönkkösen tyttären Marian kanssa Niinimäestä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Mikko ja Paavo sekä kaksi tytärtä. Paavo kuoli pienenä. Isä Paavo toimi talollisena Räsälä 4 -tilalla. Hän eli 74-vuotiaaksi.

Mikko avioitui Liisa Paavontytär Pitkäsen kanssa Toivalasta. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Taavetti, Pekka, Kalle, Aukusti, Mikko ja Kalle sekä neljä tytärtä. Pekka, vanhempi Kalle Aukusti ja Mikko kuolivat pienenä. Perhe asui alkuun Maaningalla, kunnes se muutti Ritoniemelle 1850-luvulla ja Räsälään 1860-luvun alussa. Mikko toimi Räsälä 11 Luhtala -tilan isäntänä. Perhe muutti Kaaville 1870-luvun lopussa.

Eerik Kankkusen ja Kaisa Myöhäsen toinen poika Yrjö avioitui Helena Tahvontytär Soinisen kanssa Juonionlahti 5 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi tytärtä. Helenan kuoltua Yrjö avioitui talollisen Mauno Laurinpoika Räsäsen tyttären Kaisan kanssa Jännevirralta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Taavetti ja Pekka sekä kaksi tytärtä. Pekka kuoli pienenä. Perhe asui alkuun Räsälä 4 -tilalla, kunnes muutti Maaningalle ja takaisin Kuopion mlk:aan Kurkiharjulle (ent. Toivala) Kurkiharju 5 Ylitalo -tilalle.

Paavo Kankkusen ja Silja Roinisen poika Mikko avioitui talollisen Klemetti Ristonpoika Miettisen tyttären Siljan kanssa Miettilästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Paavo, Mikko ja Klemetti sekä kaksi tytärtä. Paavo kuoli pienenä. Mikko toimi talollisena Räsälä 4 -tilalla, kunnes perhe muutti Kasurilaan Kasurila 6 Nuutila Siilintaus -tilalle.

Poika Mikko avioitui talollinen Antti Voutilaisen tyttären Susannan kanssa Puutossalmi 8 -tilalta. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Vilho, Eenok, Taavetti, Mikko, Antti ja Paavo. Eenok, Antti ja Paavo kuolivat pienenä. Mikosta ei löydy tietoa. Isä Mikko toimi talollisena Räsälä 12 Heinola Heinäaho -tilalla. Hän kuoli 71-vuotiaana.

Vilho ja Taavetti perheineen muuttivat Kasurilaan, joten tilalle ei jäänyt jatkajaa.

Klemetti avioitui talollinen Olli Ollinpoika Mönkkösen toisen tyttären Karoliinan kanssa Niinimäestä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Mikko, Aaro, Olli ja Taavetti sekä neljä tytärtä. Taavetti kuoli pienenä. Klemetti toimi alkuun tilallisena Räsälä 12 Luhtala -tilalla, kunnes muutti tilalliseksi Ritoniemi 1 Hannula Kivijärvi -tilalle. Hän eli 69-vuotiaaksi.

Paavo Kankkusen ja Silja Roinisen nuorin poika Pekka avioitui talollisen Paavo Heikinpoika Kankkusen tyttären Anna Kaisan kanssa Räsälä 3 -tilalta. Pekka meni vävyksi vaimonsa tilalle, sillä tämän perheen kaikki pojat olivat kuolleet. Pekka jatkoi Räsälä 7 (ent. 3) -tilan isäntänä appensa kuoltua. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Paavo, Pekka, Juho Heikki ja Paavo sekä kaksi tytärtä. Molemmat Paavot kuolivat pienenä. Isä Paavo eli 78-vuotiaaksi. Hän ehti olla tilan isäntänä lähes viisikymmentä vuotta.

Poika Pekka avioitui talollisen Risto Mikonpoika Kankkusen tyttären Anna Kristiinan kanssa Räsälä 4 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Taavetti Vilho sekä yksi tytär. Anna Kristiinan kuoltua Pekka avioitui Angelina Martintytär Kolehmaisen kanssa Vehmasmäestä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Juho ja Heikki sekä kaksi tytärtä. Pekka jatkoi Räsälä 7 Kankkula Pajulahti -tilan isäntänä kuolemaansa saakka vuoteen 1902 saakka. Tila kulki myös nimellä Räsälä 7 Pietula.

Juho Heikki avioitui Vilhelmiina Matintytär Jääskeläisen kanssa Puutosmäki 2 Ollila -tilalta. Vilhelmiinan äiti Marketta Iivarintytär Turunen oli Pekka Klemetinpoika Soinisen leski. Pekka oli tullut vävyksi vaimonsa tilalle, sillä tilan kaikki pojat olivat kuolleet pienenä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Fredrik, Johannes, Paavo, Aukusti ja Vilho. Fredrik ja Paavo kuolivat pienenä. Juho Heikki perheineen asui isoveli Pekan isännöimällä tilalla.

Eerik Kankkusen ja Vappu Räsäsen toinen poika Eerik avioitui talollisen Heikki Heikinpoika Kankkusen tyttären Apollonia kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Eerik ja Heikki sekä yksi tytär. Eerik kuoli 29-vuotiaana. Hän oli naimaton. Heikki kuoli pienenä. Isä Eerik toimi talollisena Räsälässä. Hän kuoli jo 33-vuotiaana.

Kolmas poika Mikko avioitui talollinen Klemetti Klemetinpoika Holopaisen tyttären Annan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Mikko, Paavo, Eerik ja Risto sekä kolme tytärtä. Paavo ja Eerik kuolivat pienenä. Isä Mikko toimi tilallisena Räsälä 4 -tilalla. Hän eli 64-vuotiaaksi.

Poika Mikko avioitui talollinen Antti Pekanpoika Koistisen tyttären Apollonian kanssa Vehmersalmelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Mikko, Antti Josef ja Heikki sekä kolme tytärtä. Heikki kuoli pienenä. Isä Mikko jatkoi Räsälä 4 -tilan isäntänä isänsä jälkeen. Hän kuoli 49-vuotiaana.

Poika Mikko avioitui talollinen Olli Ollinpoika Mönkkösen tyttären Kirsti Sofian kanssa Niinimäestä. Perheeseen syntyi kaksi tytärtä. Mikko jatkoi Räsälä 4 -tilan isäntänä isänsä jälkeen. Hän kuoli jo 33-vuotiaana.

Antti Josef avioitui talollinen Juho Yrjönpoika Myöhäsen tyttären Anna Maria kanssa Räsälä 5 -tilalta. perheeseen syntyi yksi poika: Mikko ja neljä tytärtä. Perhe muutti Nilsiään vuonna 1844. 

Mikko Kankkusen ja Anna Holopaisen nuorin poika Risto avioitui Silja Mikontytär Tuomaisen kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Mikko, Paavo ja Pekka sekä kolme tytärtä. Perhe asui Räsälä 4 -tilalla. Risto kuoli jo 37-vuotiaana.

Poika Mikko avioitui Anna Stiina Paavontytär Niskasen kanssa Jännevirralta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Aaro Heikki, Jafet ja Paavo Heikki sekä yksi tytär. Perhe asui Räsälä 11 (ent. 4) Luhtala -tilalla, missä Mikko toimi itsellisenä.

Toinen poika Paavo avioitui talollinen Pekka Paavonpoika Kankkusen tyttären Liisa Ulrikan kanssa Räsälä 3 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi tytärtä.

Kolmas poika Pekka avioitui Anna Helena Heikintytär Tuomaisen kanssa Räsälä 5 -tilalta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Paavo Heikki, Pekka Vilho ja Juho Heikki. Paavo Heikki kuoli pienenä. Pekka Vilhosta ei ole tietoa. Perhe asui Räsälä 11 Luhtala -tilalla.

Risto Kankkusen ja Silja Tuomaisen tytär Inka Helena avioitui Pekka Paavonpoika Soinisen kanssa Puutosmäki 6 Anttila Heinäselkä -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Pekka Vilho ja kolme kuolleena syntynyttä poikaa sekä viisi tytärtä, joista kolme syntyi kuolleena. Perhe asui alkuun Ritoniemellä, muutti Nilsiään ja takaisin Kuopion mlk:n Rissalaan. Leskeksi jäätyään Pekka muutti Maaningalle.

Eerik Kankkusen ja Apollonia Miettisen poika Mikko avioitui Marketta Paavontytär Holopaisen kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Mikko ja Paavo sekä viisi tytärtä. Paavo kuoli nuorukaisena. Hän oli naimaton. Isä Mikko toimi torpparina Räsälässä. Hän eli 68-vuotiaaksi.

Poika Mikko avioitui sotilas Niilo Eerikinpoika ”Svärta” Räsäsen tyttären Marketan kanssa Räsälästä. Lapsia ei ollut. Mikko toimi torpparina Räsälässä isänsä jälkeen. Hän kuoli 56-vuotiaana.

Räsälään jääneet Heikki Kankkusen jälkeläiset

Heikki Matinpoika Kankkusen jälkeläisistä yksikään ei lopulta jäänyt tilalliseksi Räsälään.

Eerik Matinpoika Kankkusen jälkeläisistä pojanpojan Eerik Eerikinpojan pojanpojan Paavo Eerikinpojan pojanpoika Pekka Pekanpoika Kankkunen toimi Räsälä 7 Pietula (Kankkula Pajulahti) -tilan isäntänä kuolemaansa saakka vuoteen 1902. Hänen isänsä oli mennyt tilalliseksi vaimonsa tilalle. Pekalla oli kolme aikuiseksi elänyttä poikaa, joten tilanpito saattoi jatkua tämänkin jälkeen.

Eerik Matinpoika Kankkusen pojanpojan Pekka Pekanpojan pojanpojan Paavo Pekanpojan pojanpoika Juho Ollinpoika toimi Räsälä 11 Luhtala -tilan isäntänä. Hänen seitsemästä pojastaan kolme eli aikuiseksi, joten tilanpito jatkui luultavasti myös 1900-luvulla.

Paavo Pekanpojan toinen pojanpoika Pekka Vilho Ollinpoika toimi Räsälä 19 Pihlajamäki -tilan isäntänä aina 1900-luvun alkupuolelle saakka.

Eerik Matinpoika Kankkusen pojanpojan Pekka Pekanpojan pojanpojan Paavo Pekanpojan pojanpoika Paavo Heikki ryhtyi 1890-luvulla isännäksi Räsälä 20 Vaaranmäki -tilalla.

Soinisten avioliittoja Kankkusten kanssa

Oheiseen taulukkoon 2 on koottu Soinisten ja Kankkusten väliset avioliitot 1800-luvun loppupuolelle saakka.

Taulukko 2. Soinisten ja Kankkusten väliset avioliitot 1800-luvun loppupuolelle saakka.

  SOININENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKAAVIOLIITON SOLMIMISV.  KANKKUNENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA
Olavi Klemetinpoika1766 Puutosmäki 31792Marketta Pekantytär1760 Räsälä
Pekka Klemetinpoika1798 Juonionlahti 11827Maria Pekantytär1806 Räsälä 5
Pekka Paavonpoika1822 Puutosmäki 61841Inka Leena Ristontytär1820 Räsälä 4
Fredrik Paavonpoika1820 Puutosmäki 61847Anna Loviisa Yrjöntytär1824 Räsälä 7
Helena Tahvontytär1808 Juonionlahti 51826Yrjö Eerikinpoika1799 Räsälä 4
Maria Liisa Klemetintytär1836 Puutosmäki 4n. 1870Paavo Heikki Paavonpoika1845 Räsälä 17
Ida Johanna Taavetintytär1865 Juonionlahti 21888Taavetti Josefinpoika1865 Räsälä 10

Lähde: Kuopion msrk:n vihittyjen luettelot, Soinisten sukutietokanta (Mankki)

HEIKKI KOISTISEN SUKU

Heikki Koistinen mainitaan vuoden 1625 myllytulliluettelossa Vehmersalmella ja vuoden 1626 maakirjassa talollisena niin ikään Vehmersalmella. Hänet mainitaan myös Johan Habermanin maantarkastusluettelossa Pien-Savosta 1620-luvulla Vehmersalmella. Heikki syntyi arviolta vuoden 1585 paikkeilla. Heikillä oli kolme poikaa: Antti, Paavo ja Heikki.

Koska patronyymit puuttuvat, ei voida varmuudella sanoa, mikä oli Heikki Koistisen sukulaisuussuhde aiemmin mainittuihin 1500-luvun Koistisiin.

Antti Heikinpoika Koistinen

Antti Heikinpoika Koistinen syntyi vuoden 1610 paikkeilla Vehmersalmella. Hän avioitui arviolta vuoden 1635 paikkeilla Anna Holopaisen kanssa Ritoniemeltä. Antti mainitaan vaimoineen vuosien 1635–1645 henkikirjoissa Ritoniemellä, vuoden 1660 henkikirjassa Enonlahdella sekä vuosien 1650–1664 maakirjoissa tilallisena niin ikään Enonlahdella. Vuoden 1664 maakirjassa mainitaan patronyymi Heikki. Antti mainitaan myös vuosien 1629–1639 ruodutusluetteloissa. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Paavo, Heikki, Antti sekä Olli. Olli kuoli pienenä. Isä Antti muutti perheineen 1600-luvun puolessa välissä Enonlahdelle, missä hän toimi talollisena.

Paavo avioitui 1680-luvun jälkimmäisellä puoliskolla tilallisen Heikki Hiltusen tyttären Peattan kanssa Hiltulanlahdelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Antti, Heikki ja Paavo sekä yksi tytär. Antti kuoli vuonna 1688. Hän lienee tuolloin ollut lapsi. Heikistä ei löydy tietoa. Isä Paavo toimi tilallisena Enonlahdella.

Poika Paavo avioitui Kaisa Reinikaisen kanssa mahdollisesti Vehmersalmelta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Olli, Antti, Paavo ja Matti sekä yksi tytär. Antti kuoli nuorukaisena, Matista ei ole tietoa. Isä Paavo toimi tilallisena Enonlahden Kartasalossa. Hän kuoli 45-vuotiaana.

Olli avioitui Kaisa Antintytär Turusen kanssa Enonlahden Kartasalosta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Antti ja Heikki sekä yksi tytär. Antti kuoli pienenä. Olli toimi torpparina Kartasalossa.

Heikki avioitui Kaisa Paavontytär Itkosen kanssa Leppävirralta. Perheeseen syntyi yksi poika: Heikki Josef. Isä Heikki toimi torpparina Räsälässä. Perheen myöhemmistä vaiheista ei ole tietoa.

Paavo Koistisen ja Kaisa Reinikaisen poika Paavo avioitui Maria Rautiaisen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä hän oli kotoisin. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Paavo ja Pekka sekä yksi tytär. Isä Paavo toimi tilallisena Räsälässä. Perheen myöhemmistä vaiheista ei löydy tietoa.

Antti Koistisen ja Anna Holopaisen toinen poika Heikki avioitui Kaisan kanssa. Tämän sukunimi ei ole tiedossa. Perheen mahdollisista lapsista ei ole tietoa.

Kolmas poika Antti kuoli 80-vuotiaana. Hänen perheestään ei ole tietoa.

Näin Antti Heikinpoika Koistisen suvun tilanpito Räsälässä päättyi 1700-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Hänen sukunsa jäsenistä yksikään ei solminut avioliittoja Soinisten kanssa.

Paavo Heikinpoika Koistinen

Heikki Koistisen toinen poika Paavo syntyi 1610-luvulla Vehmersalmella. Hänen vaimonsa nimi ei ole tiedossa. Paavo mainitaan vaimoineen vuoden 1635 henkikirjassa Ritoniemellä sekä vuosien 1645–1660 henkikirjoissa Enonlahdella. Hänet mainitaan vuosien 1644–1658 maakirjossa tilallisena niin ikään Enonlahdella. Lisäksi hänet mainitaan vuosien 1640–1650 ruodutusluetteloissa, joissa mainitaan myös patronyymi Heikki. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Olli, Heikki ja Paavo. Isä Paavo toimi tilallisena Enonlahdella. Hän eli 65-vuotiaaksi.

Olli avioitui talollinen Olli Holopaisen tyttären Marketan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Paavo, Heikki ja Olli sekä yksi tytär. Isä Olli toimi tilallisena Vehmersalmella.

Paavon vaimon nimestä ei ole tietoa. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Olli, Pekka, Paavo ja Heikki sekä yksi tytär. Isä Paavo toimi tilallisena Räsälässä. Hän kuoli 56-vuotiaana.

Olli avioitui tilallisen Heikki Heikinpoika Kankkusen tyttären Marian kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Paavo, Olli, Heikki ja Eerik sekä kolme tytärtä. Eerikistä ei löydy tietoa. Isä Olli toimi torpparina Räsälässä. Hän kuoli 58-vuotiaana.

Paavo avioitui talollisen Matti Heikinpoika Kankkusen tyttären Marketan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi seitsemän poikaa: Olli, Matti, Pekka, Paavo, Heikki, Antti ja Elias sekä kaksi tytärtä. Paavo ja Elias kuolivat pienenä. Matista ja Antista ei löydy tietoa. Isä Paavo toimi torpparina Räsälässä. Hän kuoli 59-vuotiaana.

Olli avioitui tilallisen Risto Ollinpoika Miettisen tyttären Marketan kanssa Miettilän Tervassalosta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Paavo, Olli ja Risto sekä viisi tytärtä. Poika Olli kuoli pienenä. Isä Olli toimi torpparina Räsälä 7 -tilalla. Hän eli 50-vuotiaaksi.

Paavo avioitui Riitta Laurintytär Holopaisen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Olli ja Paavo sekä kuusi tytärtä. Isä Paavo toimi torpparina ja lampuotina Räsälä 7 -tilalla ja myöhemmin Ritisenlahti 1 -tilalla.

Pojista Olli toimi itsellisenä Ritisenlahdella, Puutossalmella ja Vehmasmäessä. Paavo toimi itsellisenä Ritisenlahdella, Puutossalmella ja Räsälässä.

Paavo Koistisen ja Marketta Kankkusen poika Pekka avioitui Heikki Heikinpoika Kankkusen lesken Marketta Paavontytär Kankkusen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Paavo, Pekka ja Olli. Paavo kuoli pienenä, Ollista ei ole tietoa. Isä Pekka toimi itsellisenä Räsälässä. Hän eli 84-vuotiaaksi.

Poika Pekka toimi myös itsellisenä Räsälässä. Hän kuoli jo 35-vuotiaana ennen isäänsä.

Paavo Koistisen ja Marketta Kankkusen nuorin poika Heikki avioitui talollisen Paavo Paavonpoika Pekkarisen tyttären Kaarinan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Paavo ja Heikki sekä kolme tytärtä. Isä Heikki toimi torpparina Räsälässä. Hän eli 42-vuotiaaksi.

Paavo toimi torpparina Räsälä 16 Joutjärven torpassa. Veli Heikki toimi myös torpparina Joutjärven torpassa.

Olli Koistisen ja Maria Kankkusen toinen poika Olli avioitui tilallisen Yrjö Yrjönpoika Myöhäsen tyttären Annan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Olli, Matti, Paavo ja Pekka sekä viisi tytärtä. Paavo ja Pekka kuolivat pienenä. Olli oli naimaton. Isä Olli oli sotilas ja myöhemmin torppari. Perhe asui Räsälässä, Ritoniemellä sekä Puutossalmella. Isä Olli eli 62-vuotiaaksi.

Matti avioitui talollinen Heikki Hyvärisen tyttären Susannan kanssa Pellusmäestä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Olli ja Matti sekä neljä tytärtä. Isä Matti toimi torpparina Hiltulanlahdella, Mustalahdella sekä Puutossalmella. Hän kuoli 43-vuotiaana.

Olli Koistisen ja Maria Kankkusen kolmas poika Heikki avioitui talollisen Pekka Antinpoika Kortelaisen tyttären Sofian kanssa Ritoniemeltä. Heikki meni vävyksi vaimonsa tilalle. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Olli, Heikki ja Pekka sekä yksi tytär. Heikki kuoli pienenä, Pekasta ei ole tietoa. Isä Heikki kuoli 44-vuotiaana.

Olli avioitui talollinen Klemetti Holopaisen tyttären Susannan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Olli Paavo ja Juho sekä kaksi tytärtä. Isä Olli toimi talollisena Ritoniemellä. Hän kuoli 60-vuotiaana.

Olli Paavo avioitui talollinen Pekka Koistisen tyttären Anna Stiinan kanssa Vehmassalmelta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Taavetti ja Juho Fredrik sekä kaksi tytärtä. Taavetti kuoli pienenä. Olli Paavo toimi tilallisena Ritoniemi 3 Lahtela Koistila -tilalla. Hän kuoli 80-vuotiaana.

Toinen poika Juho avioitui talollinen Antti Tahvonpoika Räsäsen tyttären Johannan kanssa Enonlahti 4 -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Heikki, Taavetti, Juho Heikki ja Aukusti sekä seitsemän tytärtä. Heikki ja Aukusti kuolivat pienenä. Juho Heikki kuoli nuorukaisena. Isä Juho toimi talollisena Ritoniemellä ja myöhemmin Räsälä 18 Voutila Itämäki -tilalla.

Taavetti avioitui talollinen Olli Heikki Paavonpoika Kankkusen tyttären Kustaavan kanssa Räsälä 19 Ollila Pihlaja -tilalta. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Aukusti, Juho Taavetti, Heikki, Pekka, Eerik Sylvester ja Aarno Edvard sekä seitsemän tytärtä. Taavetti toimi talollisena Räsälä 18 Itämäki -tilalla. Hän oli myös lautamies.

Olli Koistisen ja Susanna Holopaisen tytär Riitta Stiina avioitui Paavo Antinpoika Soinisen kanssa Puutosmäki 6 Anttila Heinäselkä -tilalta. Perheen vaiheita on käsitelty artikkelissa ”Vanhin poika peri tilan – miten kävi nuorempien veljien ja sisarten?” vuodelta 2023.

Paavo Ollinpoika Koistisen toinen poika Pekka avioitui Liisa Myllysen kanssa Enonlahdelta. Perheen ainoasta pojasta Ollista ei löydy tietoa aikuisiältä.

Kolmas poika Paavo avioitui talollinen Paavo Ollinpoika Räsäsen tyttären Kaisan kanssa Räsälästä ja tämän kuoltua talollinen Yrjö Yrjönpoika Myöhäsen tyttären Marian kanssa Räsälästä. Perheeseen ei syntynyt poikia.

Neljäs poika Heikki avioitui leski Magdaleena Pekantytär Kankkusen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Paavo ja Heikki sekä kolme tytärtä. Heikki kuoli pienenä. Isä Heikki toimi torpparina Räsälässä. Hän kuoli 44-vuotiaana.

Paavo avioitui Kaisa Paavontytär Hakkaraisen kanssa Vehkalahdelta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Heikki ja Paavo sekä kaksi tytärtä. Isä Paavo toimi torpparina ja lampuotina Räsälässä. Perheen myöhemmistä vaiheista ei löydy tietoa.

Olli Koistisen ja Marketta Holopaisen toisen pojan Heikin vaimosta ei löydy tietoa. Perheeseen syntyi yksi poika: Olli. Perhe asui Räsälässä.

Olli avioitui talollisen Paavo Niilonpoika Räsäsen tyttären Liisan kanssa. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Paavo ja Olli. Liisan kuoltua Olli avioitui Marketta Heikintytär Lappalaisen kanssa Leppävirralta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Antti ja Heikki sekä kaksi tytärtä. Isä Olli toimi torpparina Räsälässä. Hän eli 66-vuotiaaksi.

Ensimmäisestä avioliitosta syntynyt poika Paavo avioitui Kaisa Antintytär Miettisen kanssa Miettilän Tervassalosta. Perheeseen syntyi yksi poika: Juho ja neljä tytärtä. Paavo toimi talollisena Räsälä 4 -tilalla. Hän kuoli 66-vuotiaana.

Juho avioitui talollinen Mikko Holopaisen tyttären Kirstin kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi seitsemän poikaa: Paavo, Mikko, Juho, Olli, Heikki, Antti ja Matti sekä kolme tytärtä. Olli kuoli pienenä, Matista ei löydy tietoa. Isä Juho jatkoi tilallisena isänsä jälkeen Räsälä 4 -tilalla. Hän eli 73-vuotiaaksi.

Paavo avioitui talollinen Pekka Antinpoika Lipposen tyttären Kirstin kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi seitsemän tytärtä. Paavo toimi torpparina Räsälä 4 -tilalla. Hän kuoli 66-vuotiaana.

Mikko avioitui Anna Pekantytär Heikkisen kanssa Kotasalmelta. Perheeseen syntyi yksi poika: Mikko ja yksi tytär. Isä Mikko toimi itsellisenä Räsälä 4 -tilalla. Hän kuoli 49-vuotiaana.

Poika Mikko avioitui tilallisen Antti Paavonpoika Miettisen tyttären Marian kanssa Miettilän Tervasalosta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Mikko, Juho ja Antti sekä kaksi tytärtä. Perhe muutti Hiltulanlahdelle.

Juho Koistisen ja Kirsti Holopaisen kolmas poika Juho avioitui Maria Antintytär Miettisen sisaren Kirstin kanssa Miettilän Tervassalosta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Juho ja Antti. Myös tämä perhe muutti Hiltulanlahdelle, missä Juho toimi tilallisena ja itsellisenä Hiltulanlahti 5 -tilalla. Hän kuoli 58-vuotiaana.

Poika Heikki avioitui Anna Marketta Ristontytär Korhosen kanssa Puutosmäestä. Perheeseen syntyi neljä tytärtä. Heikki toimi tilallisena Räsälä 9 -tilalla (ent. 4). Hän kuoli 65-vuotiaana.

Nuorin poika Antti avioitui Anna Maria Kaapontytär Kosusen kanssa Leppävirran Niinimäestä. Perheeseen syntyi kolme tytärtä. Antti toimi itsellisenä Räsälä 9 -tilalla ja Räsälä 9 Taipaleen torpassa.

Olli Koistisen ja Liisa Räsäsen toinen poika Olli avioitui tilallisen Yrjö Yrjönpoika Myöhäsen tyttären Kirstin kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Olli, Yrjö, Paavo ja Paavo sekä neljä tytärtä. Yrjö sekä vanhempi Paavo kuolivat pienenä. Isä Olli toimi tilallisena Räsälä 4 -tilalla. Hän kuoli 48-vuotiaana.

Poika Olli avioitui talollinen Olli Antinpoika Miettisen tyttären Apollonian kanssa Miettilän Tervassalo Hallikkalasta. Perheeseen syntyi yksi poika: Olli sekä kahdeksan tytärtä. Olli kuoli pienenä. Isä Olli toimi torpparina Räsälässä. Hän eli 79-vuotiaaksi.

Perheen tytär Kirsti avioitui talollinen Paavo Paavonpoika Pekkarisen kanssa Räsälästä. Tämän perheen tytär Anna Liisa avioitui Tahvo Paavonpoika Soinisen kanssa Juonionlahti 2 Jokela Paavola -tilalta. Toinen tytär Marketta avioitui talollisen Iivar Henrik (Heikki) Pekanpoika Soinisen kanssa Puutosmäki 2 Ollila -tilalta. Perheiden vaiheita on käsitelty artikkelissa ”Vanhin poika peri tilan – miten kävi nuorempien veljien ja sisarten?” vuodelta 2023.

Olli Koistisen ja Kirsti Myöhäsen toinen poika Paavo avioitui talollisen Pekka Koistisen tyttären Kaisan kanssa Vehmersalmelta. Perheeseen syntyi kolme tytärtä.

Olli Koistisen ja Marketta Lappalaisen vanhempi poika Antti avioitui Kaisa Pekantytär Roinisen kanssa Puutosmäki 3 -tilalta. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Olli, Pekka, Antti, Heikki ja Paavo sekä kaksi tytärtä. Perheestä ei löydy muuta tietoa.

Nuorempi poika Heikki avioitui talollinen Olli Eerikinpoika Räsäsen aviottoman tyttären Kaisan kanssa. Kaisa kulkee kirkonkirjoissa nimellä Kaisa Kirstintytär Räsänen äitinsä Kirsti Juhontytär Räsäsen mukaan. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Olli ja kuolleena syntynyt poika sekä neljä tytärtä. Olli kuoli pienenä. Isä Olli oli sotilas nimeltä ”Varg” sekä torppari. Hän kuoli jo 36-vuotiaana.

Olli Koistisen ja Marketta Holopaisen nuorin poika Olli avioitui Inkan kanssa. Sukunimi ei ole tiedossa. Perheeseen syntyi yksi poika: Antti sekä yksi tytär. Olli toimi torpparina Räsälässä. Hän eli 80-vuotiaaksi.

Antti avioitui Riitta Mustosen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi yksi poika: Matti. Riitan kuoltua Antti avioitui Anna Ollintytär Turusen kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Olli ja Antti. Ensimmäisestä avioliitosta syntyneestä Matista ja toisesta avioliitosta syntyneestä Ollista ei löydy tietoa. Isä Antti toimi lampuotina Enonlahden Kartasalossa. Hän eli 87-vuotiaaksi.

Poika Antti avioitui Marketta Karhusen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Antti, Heikki ja Pekka sekä kolme tytärtä. Heikki ja Pekka kuolivat pienenä. Isä Antti toimi lampuotina Enonlahdella. Hän kuoli 62-vuotiaana.

Poika Antti avioitui Marketta Rautiaisen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Antti, Pekka, Juho, Lauri, Josef ja Aapo sekä viisi tytärtä. Antti toimi lampuotina ja itsellisenä Enonlahti 1 -tilalla. Hän kuoli 68-vuotiaana.

Paavo Heikinpoika Koistisen toinen poika Heikki avioitui Anna Yrjöntytär Hiltusen kanssa. Muuta tietoa perheestä ei ole.

Nuorin poika Paavo avioitui Marketta Matintytär Keinäsen kanssa mahdollisesti Vuorisalosta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Juho ja Olli. Perhe asui Räsälässä. Paavo kuoli 69-vuotiaana.

Heikki Koistinen mainitaan vaimoineen vuosien 1635–1660 henkikirjoissa Ritoniemellä sekä vuosien 1644–1664 maakirjoissa tilallisena Vehmersalmella. Hänet mainitaan vuosien 1629–1653 ruodutusluetteloissa. Hänen vaimonsa Sisla kuoli vuonna 1670. Sukunimi ei ole tiedossa. Heikki on mahdollisesti Antti ja Paavo Koistisen veli.

Heikki Heikinpoika Koistinen

Heikki Koistisen nuorin poika Heikki avioitui Sislan kanssa. Tämän sukunimestä ei ole tietoa eikä myöskään perheen lapsista. Heikki kuoli 55-vuotiaana.

Räsälään jääneet Heikki Koistisen jälkeläiset

Heikki Koistisen pojanpojan Olli Paavonpojan pojanpojan Olli Paavonpojan pojanpojan Olli Heikinpojan pojanpoika Taavetti Juhonpoika Koistinen toimi talollisena Räsälä 18 Itämäki -tilalla 1900-luvun vaihteessa. Muut Koistiset toimivat torppareina tai muuttivat muualle. Joihinkin perheisiin ei syntynyt poikia tai pojat kuolivat pienenä.

Soinisten avioliittoja Koististen kanssa

Taulukkoon 3 on koottu Soinisten ja Koististen väliset avioliitot 1800-luvun loppupuolelle saakka.

Jostain syystä 1700-luvulla Soiniset ja Koistiset eivät solmineet lainkaan keskinäisiä avioliittoja.

Taulukko 3. Soinisten ja Koististen väliset avioliitot 1800-luvun loppupuolelle saakka.

  SOININENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKAAVIOLIITON SOLMIMISV.  KOISTINENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA
Paavo Antinpoika1809 Puutosmäki 61828Riitta Stiina Ollintytär1809 Ritoniemi
Juho Fredrik Klemetinpoika1821 Puutosmäki 51843Henriika Loviisa1825  
Anna Katariina Pekantytär1798 Juonionlahti 11816Paavo Ollinpoika1795 Petromäki
Anna Stiina Klemetintytär1814 Puutosmäki 51837Juho Matti Matinpoika1813 Vehmassalmi 5

Lähde: Kuopion msrk:n vihittyjen luettelot, Soinisten sukutietokanta (Mankki)

ANTTI PEKANPOIKA MYÖHÄSEN SUKU

Antti Pekanpoika Myöhänen mainitaan vuosien 1635–1660 henkikirjoissa sekä vuosien 1644–1658 maakirjoissa talollisena Räsälässä. Maakirjassa vuodelta 1644 mainitaan patronyymi Pekka. Antti mainitaan myös vuosien 1637–1655 ruodutusluetteloissa. Hän lienee syntynyt vuoden 1610 paikkeilla. Tiedossa ei ole, mistä hän tuli Räsälään. Myöskään hänen vaimonsa nimi ei ole tiedossa. Antilla oli kolme poikaa: Yrjö, Pekka ja Antti.

Antti Myöhänen (Möhöinen) mainitaan Johan Habermanin maantarkastusluettelossa Pien-Savosta 1620-luvulla Tavinsalmen pitäjän Paukarlahdella (Leppävirta). Koska patronyymit puuttuvat, ei tiedetä, onko kyseessä sama henkilö.

Yrjö Antinpoika Myöhänen

Yrjö lienee syntynyt vuoden 1645 paikkeilla. Hänet mainitaan vuosien 1679–1708 henkikirjoissa Räsälässä. Hänet mainitaan myös vuosien 1664–1672 maakirjoissa talollisena Räsälässä. Vuosien 1664 ja 1672 maakirjoissa mainitaan patronyymi Antti. Yrjön puolison nimi ei ole tiedossa. Perheeseen syntyi kaksi poikaa Yrjö ja Antti sekä yksi tytär.

Poika Yrjö avioitui Maria Pekantytär Karvosen kanssa Reinikkalasta Sotkanselän länsipuolelta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Yrjö ja Pekka sekä kaksi tytärtä. Isä Yrjö toimi tilallisena Räsälä 5 -tilalla. Hän kuoli 71-vuotiaana.

Poika Yrjö avioitui Kaisa Pekantytär Rahusen kanssa Jänissalosta Soisalon saaren itäpuolelta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Yrjö, Pekka, Antti ja Paavo sekä kuusi tytärtä. Pojista Antti kuoli pienenä, Paavosta ei löydy tietoa. Isä Yrjö toimi tilallisena isänsä jälkeen Räsälä 5 -tilalla. Hän eli 88-vuotiaaksi.

Poika Yrjö avioitui talollisen Antti Ollinpoika Miettisen tyttären Apollonian kanssa Miettilän Tervassalo Hallikkalasta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Yrjö ja Juho sekä kolme tytärtä. Poika Yrjö kuoli pienenä. Isä Yrjö jatkoi tilallisena Räsälä 5 -tilalla isänsä jälkeen. Hän kuoli 60-vuotiaana.

Juho avioitui talollisen Lauri Paavonpoika Räsäsen tyttären Kaisan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Juho ja Pekka sekä neljä tytärtä. Isä Juho toimi tilallisena Räsälä 13 -tilalla (ent. Räsälä 5). Hän eli 77-vuotiaaksi.

Juho avioitui tilallisen Paavo Klemetinpoika Soinisen tyttären Anna Kristiinan kanssa Puutosmäki 6 Anttila Heinäselkä -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Juho Fredrik, Aapeli, Aukusti Vilho ja Aukusti sekä viisi tytärtä. Aukusti Vilho kuoli pienenä. Perhe muutti vuonna 1848 Hiltulanlahti 1 -tilalle ja vuonna 1854 Vehmasmäki 5 Korhola Jokela -tilalle. Juho muutti leskeksi jäätyään Räsälä 2 -tilalle.

Toinen poika Pekka avioitui talollinen Martti Vartiaisen tyttären Eeva Sofian kanssa Hakkaralasta. Perheeseen syntyi yksi tytär.

Yrjö Myöhäsen ja Kaisa Rahusen toinen poika Pekka avioitui talollinen Pekka Paavonpoika Räsäsen tyttären Kaarinan kanssa Räsälä 1 -tilalta. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Yrjö, Pekka, Paavo, Antti, Yrjö ja Juho sekä kolme tytärtä. Vanhempi Yrjö ja Antti kuolivat pienenä, Juhosta ei löydy tietoa. Kaarinan kuoltua Pekka avioitui talollinen Klemetti Antinpoika Tuomaisen tyttären Kaarinan kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi yksi tytär. Isä Pekka toimi tilallisena Räsälä 5 -tilalla. Hän kuoli 70-vuotiaana.

Poika Pekka avioitui talollinen Paavo Eerikinpoika Kankkusen tyttären Marian kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Pekka, Paavo ja Juho sekä yksi tytär. Juho kuoli pienenä. Isä Pekka kuoli ennen isäänsä 28-vuotiaana.

Poika Pekka avioitui talollinen Heikki Heikinpoika Tuomaisen tyttären Marketan kanssa Enonlahti 4 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Pekka. Isä kuoli viikko pojan syntymän jälkeen vain 22-vuotiaana.

Poika Pekka muutti äitinsä ja tämän toisen miehen kanssa Nilsiään, takaisin Kuopion mlk:n Koivusaareen, missä hän avioitui Silja Maria Simontytär Miettisen kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi yksi poika: Juho ja kolme tytärtä. Perhe muutti vuonna 1852 Iisalmeen.

Toinen poika Paavo avioitui sotilas Olavi Klemetinpoika ”Varg” Soinisen tyttären Anna Kreetan kanssa Räsälä 7 -tilalta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Pekka Kustaa, Fredrik ja Vilho sekä neljä tytärtä. Fredrik kuoli pienenä, Vilhosta ei löydy tietoja. Isä Paavo toimi tilallisena Räsälä 14 Repola -tilalla ja myöhemmin lampuotina Räsälä 13 Myöhälä -tilalla. Hän kuoli 52-vuotiaana.

Pekka Kustaa muutti Vehmersalmelle ja ryhtyi torppariksi Sojensuonpään torpassa. Hän avioitui Kreeta Liisa Antintytär Holopaisen kanssa Vehmassalmelta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Fredrik, Pekka, Aukusti ja Salomon sekä neljä tytärtä. Pekka Kustaa eli 67-vuotiaaksi.

Pekka Myöhäsen ja Kaarina Räsäsen poika Paavo avioitui talollisen Paavo Laurinpoika Räsäsen tyttären Anna Kaisan kanssa. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Pekka, Paavo, Juho ja Olli Heikki sekä kolme tytärtä. Kaikki pojat kuolivat pienenä. Isä Pekka toimi talollisena Räsälä 5 -tilalla. Hän eli 36-vuotiaaksi.

Poika Yrjö avioitui talollinen Antti Ollinpoika Miettisen tyttären Riitan kanssa Miettilästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Pekka ja Antti sekä kolme tytärtä. Perhe muutti Tuusniemelle Palonniemi 2 -tilalle, missä Yrjö toimi talollisena. Hän kuoli 35-vuotiaana.

Yrjö Myöhäsen ja Maria Karvosen toisen pojan Pekan vaimon nimi ei ole tiedossa. Perheeseen syntyi kaksi tytärtä. Pekka toimi sotilaana. Hän kuoli 36-vuotiaana.

Yrjö Antinpoika Myöhäsen toisen pojan Antin vaimon nimi ei ole tiedossa. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Yrjö ja Heikki.

Yrjö mainitaan vuoden 1725 henkikirjassa Räsälä 5 -tilalla. Häntä ei löydy ensimmäisestä rippikirjasta 1728–1738, joten hän on joko kuollut tai muuttanut muualle.

Heikin vaimon nimi ei ole tiedossa. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Antti ja Heikki. Heikki kuoli nuorukaisena.

Antti avioitui Kirsti Mikontytär Turusen kanssa Enonlahden Kartasalosta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Heikki, Pekka ja Mikko sekä kolme tytärtä. Pekka kuoli pienenä. Antti toimi torpparina Mäntysalossa. Kirstin kuoltua Antti avioitui Helena Pekantytär Kolarin kanssa Leppävirran Soinilansalmelta. Perheeseen syntyi yksi poika: Pekka. Hänestä ei löydy tietoa. Perhe asui Leppävirran Kurjalanrannalla. Antti kuoli 78-vuotiaana.

Heikki avioitui Kaisa Juhontytär Räsäsen kanssa Leppävirran Kypäräjärveltä. Lapsista ei ole tietoa. Heikki toimi torpparina Leppävirran Kartasalossa. Hän kuoli 51-vuotiaana.

Mikko avioitui Maria Kolarin kanssa Leppävirralta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Antti Heikki ja Juho. Perhe asui Saamaisissa ja Soinilansalmella.

Heikki Myöhäsen toinen poika Heikki kuoli 22-vuotiaana. Hän oli naimaton.

Pekka Antinpoika Myöhänen

Antti Pekanpoika Myöhäsen toinen poika Pekka mainitaan vaimoineen vuoden 1708 henkikirjassa Yrjö Antinpoika Myöhäsen veljenä. Muuta tietoa ei perheestä löydy.

Antti Antinpoika Myöhänen

Antti Pekanpoika Myöhäsen kolmas poika Antti mainitaan vaimoineen vuoden 1708 henkikirjassa Yrjö Antinpoika Myöhäsen veljenä. Tästäkään perheestä ei löydy tietoa.

Räsälään jääneet Antti Pekanpoika Myöhäsen jälkeläiset

Yksikään Myöhänen ei enää toiminut tilallisena Räsälässä 1900-luvun vaihteessa. Syytä tähän ei tiedetä.

Soinisten avioliittoja Myöhästen kanssa

Taulukkoon 4 on koottu Soinisten ja Myöhästen väliset avioliitot 1800-luvun loppupuolelle saakka. Jostain syystä Soiniset eivät solmineet avioliittoja Myöhästen kanssa 1700-luvulla.

Taulukko 4. Soinisten ja Myöhästen väliset avioliitot 1800-luvun loppupuolelle saakka.

  SOININENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKAAVIOLIITON SOLMIMISV.  MYÖHÄNENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA
Anna Kristiina Paavontytär1804 Puutosmäki 61823Juho Juhonpoika1801 Räsälä 5
Anna Kreeta Olavintytär1803 Räsälä 71829Paavo Pekanpoika1803 Räsälä 5

Lähde: Kuopion msrk:n vihittyjen luettelot, Soinisten sukutietokanta (Mankki)

PEKKA MÖNKKÖSEN SUKU

Pekka Mönkkönen lienee syntynyt 1610-luvulla. Hänet mainitaan vuosien 1635–1660 henkikirjoissa Räsälässä ja Miettilässä sekä maakirjoissa vuosina 1644–1658 Miettilässä. Hänet mainitaan myös vuosien 1640–1650 ruodutusluetteloissa. Pekalla oli kaksi poikaa: Heikki ja Sipi.

Vuoden 1625 henkikirjassa mainitaan Olli Mönkkönen Hirvilahdella, mutta koska hänenkin osaltaan patronyymit puuttuvat, ei varmuudella tiedetä hänen sukulaisuussuhteestaan Pekka Mönkköseen. Vuoden 1635 henkikirjassa mainitaan Lauri Ollinpoika Mönkkönen Räsälässä. Hän on mitä ilmeisimmin em. Olli Mönkkösen poika. Hänen sukuhaaransa näyttää päättyneen 1600-luvun puolessa välissä.

Pekka ja Olli Mönkkönen mainitaan myös Johan Habermanin maantarkastusluettelossa Pien-Savosta 1620-luvulla Tavinsalmen pitäjän Tervassalon kylässä (Miettilä). He kaikesta epävarmuudesta huolimatta lienevät sukulaisia keskenään, olisivatko olleet kukaties veljeksiä.

Heikki Pekanpoika Mönkkönen

Heikki Pekanpoika Mönkkönen lienee syntynyt 1630-luvulla. Hänet mainitaan vuosien 1660–1672 henkikirjoissa Miettilässä sekä vuosien 1679–1693 henkikirjoissa vaimoineen Räsälässä. Hänet mainitaan vuoden 1664 maakirjassa Niinimäessä. Maakirjassa mainitaan patronyymi Pekka. Muuta tietoa perheestä ei löydy.

Sipi Pekanpoika Mönkkönen

Sipi Pekanpoika Mönkkönen lienee syntynyt vuoden 1640 tienoissa. Hänet mainitaan vuosien 1679–1693 henkikirjoissa Miettilässä ja Räsälässä. Hänet mainitaan myös vuosien 1677 ja 1679 ruodutusluetteloissa Miettilässä. Hänen vaimonsa nimestä ei ole tietoa. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Pekka, Heikki ja Sipi sekä yksi tytär. Isä Sipi toimi talollisena Räsälässä.

Pekka avioitui Anna Laurintytär Räsäsen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi yksi aikuiseksi elänyt poika: Sipi. Pekka toimi talollisena Niinimäessä.

Sipi avioitui Elli Roinisen kanssa luultavasti Haminanlahdelta. Perheeseen syntyi kaksi tytärtä. Sipi toimi tilallisena Räsälässä.

Toinen poika Heikki avioitui Inka Möykkysen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Heikki, Pekka, Sipi ja Antti sekä kolme tytärtä. Inkan kuoltua Heikki avioitui yhtiömies Klemetti Ollinpoika Antikaisen tyttären Riitan kanssa Ritoniemeltä. Tästä avioliitosta syntyi yksi tytär. Heikki toimi tilallisena Räsälässä ja Niinimäessä. Hän eli 96-vuotiaaksi, joskin kuolinikä saattaa olla yläkanttiin.

Poika Heikki avioitui Judith Akselintytär Krögerin kanssa Hiltulanlahdelta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Olli ja Pekka sekä kaksi tytärtä. Ollista ei löydy tietoa. Judithin kuoltua Heikki avioitui Martta Juhontytär Hyvärisen kanssa Räsälänlahdelta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Heikki ja Antti sekä kolme tytärtä. Antista ei löydy tietoa. Isä Heikki toimi tilallisena Räsälässä ja Niinimäessä. Hän kuoli 84-vuotiaana.

Ensimmäisestä avioliitosta syntynyt poika Pekka avioitui Silja Ollintytär Koistisen kanssa Räsälänlahdelta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Sipi ja Olli sekä kaksi tytärtä. Sipistä ei löydy tietoa, Olli kuoli pienenä. Pekka toimi torpparina Räsälässä. Hän kuoli 43-vuotiaana.

Toisesta avioliitosta syntynyt poika Heikki avioitui talollinen Olli Pekanpoika Heiskasen tyttären Kertun kanssa Enonlahden Kartasalosta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Heikki ja Olli. Olli kuoli pienenä. Kertun kuoltua Heikki avioitui Marketta Pekantytär Kankkusen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Mikko ja Juho Pekka sekä neljä tytärtä. Juho Pekka kuoli pienenä. Heikki toimi talollisena Niinimäessä. Hän eli 68-vuotiaaksi.

Ensimmäisestä avioliitosta syntynyt poika Heikki avioitui talollisen Paavo Matinpoika Räsäsen tyttären Liisan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Heikki, Paavo ja Olli Kustaa sekä kuusi tytärtä. Heikki kuoli pienenä. Paavo kuoli naimattomana. Isä Heikki toimi talollisena Niinimäki 2 -tilalla. Hän kuoli 53-vuotiaana.

Olli Kustaa avioitui Kaisa Alprehtintytär Pitkäsen kanssa Toivala 5 -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Aaro, Heikki, Olli ja Vilho sekä neljä tytärtä. Perhe muutti Maaningalle vuonna 1842.

Toisesta avioliitosta syntynyt poika Mikko avioitui talollisen Paavo Paavonpoika Kankkusen tyttären Siljan kanssa Räsälä 4 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Elias ja Kustaa sekä viisi tytärtä. Kustaa kuoli pienenä. Mikko toimi talollisena Niinimäki 2 -tilalla. Hän kuoli 51-vuotiaana.

Elias avioitui talollinen Tuomas Pitkäsen tyttären Anna Riitan kanssa Sänkimäestä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Eerik Vilho, Aaro, Vilho ja Juho sekä kolme tytärtä. Eerik Vilho kuoli pienenä. Elias toimi tilallisena Niinimäki 2 Ruokola Kaikonlahti -tilalla. Hän eli 51-vuotiaaksi.

Aaro avioitui talollinen Pekka Pekanpoika Kankkusen tyttären Anna Kristiinan kanssa Räsälä 7 -tilalta. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Aaro, Aapeli, Aukusti, Antti Johannes, Pekka ja Alpertti sekä neljä tytärtä. Isä Aaro jatkoi tilallisena isänsä jälkeen Niinimäki 2 Ruokola Kaikonlahti -tilalla.

Pojista Aaro avioitui Anna Kustaava Aarontytär Mönkkösen kanssa Räsälä 5 Haapakanta -tilalta. Perheeseen syntyi yksi tytär.

Aapeli avioitui talollinen Pekka Laurinpoika Puustisen tyttären Iida Johannan kanssa Puutosmäki 7 Pitkälahti tilalta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Armas, Eli Albin ja Aarne sekä neljä tytärtä.

Antti Johannes avioitui tilallisen Eerik Pekanpoika Soinisen tyttären Iidan kanssa Puutosmäki 2 Ollila -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Johannes.

Pekka avioitui Iidan sisaren Eevan kanssa. Perheeseen syntyi yksi tytär. Eeva kuoltua Pekka avioitui toisen sisaren Hildan kanssa. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Toimi Eino, Toimi Elias, Uuno Kalevi ja Arvi Petter sekä yksi tytär. Toimi Eino ja Toimi Elias kuolivat pienenä.

Aaro Mönkkösen ja Anna Kristiina Kankkusen nuorin tytär Aliina avioitui em. tyttärien veljen Pekka Soinisen kanssa Puutosmäki 2 Kuoppaharju -tilalta. Perheeseen syntyi viisi poikaa ja yksi tytär.

Elias Mönkkösen ja Anna Riitta Pitkäsen kolmas poika Vilho avioitui talollisen Pekka Antinpoika Roinisen tyttären Vilhelmiinan kanssa Puutossalmi 5 -tilalta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Vilho, Aapeli ja Armas Aaro sekä neljä tytärtä. Isä Vilho toimi torpparina Niinimäki 2 Ruokola Kaikonlahdella ja myöhemmin Puutossalmi 9 Horsmanniemellä.

Neljäs poika Juho avioitui talollinen Olli Juhonpoika Miettisen tyttären Saara Marian kanssa Miettilä 7 Hallikkala -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Aukusti, Juho Taavetti, Aaro ja Aukusti sekä viisi tytärtä. Vanhempi Aukusti kuoli pienenä. Juho toimi talollisena Niinimäki 2 Ruokola Kaikonlahti -tilalla ja myöhemmin vaimonsa kotitilalla Miettilä 5:ssä.

Heikki Mönkkösen ja Inka Möykkysen toinen poika Pekka avioitui tilallinen Olli Ollinpoika Räsäsen tyttären Kaisan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Olli ja Sipi sekä yksi tytär. Olli kuoli lapsena. Kaisan kuoltua Pekka avioitui tilallisen Antti Ollinpoika Miettisen tyttären Kirstin kanssa Miettilän Tervassalosta. Lapsia tästä avioliitosta ei syntynyt. Pekka toimi talollisena Räsälän Haapakanta -tilalla.

Sipi avioitui sotilas Pekka Yrjönpoika Myöhäsen tyttären Marian kanssa. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Pekka ja Yrjö sekä kolme tytärtä. Marian kuoltua Sipi avioitui talollinen Eerik Tuomaanpoika Puustisen tyttären Kaisan kanssa Puutosmäki 4 Pitkälahti -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Lauri sekä yksi tytär. Sipi toimi talollisena Räsälä Haapakanta -tilalla.

Pekka avioitui talollinen Pekka Pekanpoika Kankkusen tyttären Marketan kanssa Räsälä 5 Heinämäki -tilalta. Lapsia ei ollut. Pekka toimi talollisena Räsälä 2 -tilalla. Hän eli 43-vuotiaaksi.

Yrjö avioitui talollinen Tuomas Tuomaanpoika Puustisen tyttären Kertun kanssa Puutosmäki 4 Pitkälahti -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Sipi ja Tuomas sekä kolme tytärtä. Tuomas kuoli nuorukaisena. Hän oli naimaton. Yrjö toimi tilallisena Räsälä 2 (myöh. 5) -tilalla. Hän kuoli 40-vuotiaana.

Sipi avioitui Helena Klemetintytär Räsäsen kanssa Jurikkamäestä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Pekka, Klemetti ja Pekka sekä yksi tytär. Vanhempi Pekka kuoli pienenä. Sipi toimi talollisena Räsälä 2 -tilalla. Hän eli 67-vuotiaaksi.

Klemetti avioitui talollisen Pekka Ollinpoika Räsäsen tyttären Anna Leenan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Paavo Heikki, Pekka, Olli, Vilho ja Juho sekä kaksi tytärtä. Pekka ja Olli kuolivat pienenä. Klemetti toimi tilallisena Räsälä 5 Haapakanta Haapakangas -tilalla. Hän kuoli 40-vuotiaana.

Paavo Heikki avioitui Hilta Kustaava Laurintytär Koposen kanssa Räsälästä. Lapsia ei ollut. Paavo jatkoi Räsälä 5 Haapakanta -tilan isäntänä isänsä jälkeen.

Vilho avioitui Eeva Liisa Pekantytär Hartikaisen kanssa Kirkkoherrakunnasta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Juho Vilho, Aaro, Aukusti ja Aapeli sekä kaksi tytärtä. Aapeli kuoli pienenä. Perhe asui Paavon isännöimällä Räsälä 5 Haapakanta -tilalla.

Juho avioitui Kustaava Hartikaisen kanssa. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Vilho ja Pekka sekä kolme tytärtä. Perhe asui Paavon isännöimällä Räsälä 5 Haapakanta -tilalla.

Sipi Mönkkösen ja Helena Räsäsen kolmas poika Pekka avioitui Anna Leena Ollintytär Miettisen kanssa Riistavedeltä. Perheeseen syntyi seitsemän poikaa: Taavetti, Klemetti, Aaro, Pekka, Olli, Juho ja Heikki sekä kolme tytärtä. Heikki kuoli pienenä. Isä Pekka toimi tilallisena Haapakanta 5 Kankaanpää -tilalla. Hän kuoli 60-vuotiaana.

Taavetti avioitui talollisen Mikko Juhonpoika Tuomaisen tyttären Aukustiinan kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Pekka, Juho Taavetti, Aukusti ja Taavetti sekä kaksi tytärtä. Juho Taavetti kuoli pienenä. Aukustiinan kuoltua Taavetti avioitui talollisen Heikki Holopaisen tyttären Kustaavan kanssa Ritoniemeltä. Yhteisiä lapsia ei ollut. Taavetti toimi talollisena Räsälä 5 Haapakanta -tilalla ja 1900-luvun alussa Räsälä 5 Harju -tilalla.

Toinen poika Klemetti avioitui Eeva Stiina Juhontytär Hätisen kanssa Riistavedeltä. Perheeseen syntyi yksi poika: Juho ja kaksi tytärtä. Perhe asui Räsälä 5 Haapakanta -tilalla. Klemetti kuoli 32-vuotiaana.

Kolmas poika Aaro avioitui talollinen Olli Josefinpoika Mönkkösen tyttären Vilhelmiinan kanssa Niinimäki 1 Mäkelä Suotaipal -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Aaro, Antti, Vilho ja Aukusti sekä kaksi tytärtä. Perhe asui alkuun Räsälä 5 -Haapakanta -tilalla, kunnes se muutti Niinimäki 2 Kaikonlahti -tilalle, missä Aaro toimi lampuotina.

Neljäs poika Pekka avioitui Vilhelmiina Happosen kanssa. Perheeseen syntyi kolme tytärtä. Perhe asui Räsälä 5 Haapakanta -tilalla.

Viides poika Olli avioitui talollisen Mikko Juhonpoika Tuomaisen tyttären Kustaava Vilhelmiinan kanssa Enonlahti 6 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Aapeli ja Ville sekä viisi tytärtä. Perheessä oli myös kasvattitytär. Perhe asui Räsälä 5 Haapakanta sekä Räsälä 5 Harju -tiloilla.

Kuudes poika Juho avioitui Johanna Taavetintytär Savolaisen kanssa Räsälä 3 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Aarne Johannes ja Väinö. Perhe asui Räsälä 5 Harju -tilalla.

Sipi Mönkkösen ja Kaisa Puustisen poika Lauri avioitui talollisen Olli Ollinpoika Antikaisen tyttären Kaisan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Olli, Sipi, Pekka ja Lauri sekä neljä tytärtä. Sipi kuoli pienenä, Pekasta ei ole tietoa. Isä Lauri toimi tilallisena Räsälä 2 -tilalla. Hän eli 80-vuotiaaksi.

Olli avioitui Maija Stiina Matintytär Hyvärisen kanssa Juonionlahdelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Aaro, Olli Kustaa ja Aapeli sekä yksi tytär. Perhe asui Räsälä 5 Haapakanta -tilalla. Isä Olli kuoli ennen isäänsä 44-vuotiaana.

Aaro avioitui Anna Sofia Matintytär Viiliäisen kanssa Räsälä 13 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Aukusti. Perhe asui Räsälä 5 Haapakanta Kankaanpää -tilalla.

Olli Kustaa avioitui talollinen Pekka Holopaisen tyttären Marketta Sofian kanssa Putroniemestä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Pekka ja Taavetti sekä kaksi tytärtä. Perhe asui Niinimäki 1 -tilalla.

Aapeli avioitui talollisen Klemetti Sipinpoika Mönkkösen tyttären Anna Vilhelmiinan kanssa Räsälä 5 Haapakanta -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Taavetti sekä yksi tytär. Perhe asui Räsälä 5 Haapakanta Haapakangas -tilalla.

Lauri Mönkkösen ja Kaisa Antikaisen nuorin poika Lauri avioitui Maria Helena Heikintytär Keinäsen kanssa Niinimäestä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: kuolleena syntynyt poika ja Taavetti sekä kolme tytärtä. Taavetti kuoli pienenä. Perhe asui Räsälä 5 Haapakanta Kankaanpää -tilalla. Lauri kuoli 38-vuotiaana.

Heikki Mönkkösen ja Inka Möykkysen kolmas poika Sipi avioitui talollisen Olli Mikonpoika Miettisen tyttären Marketan kanssa Miettilän Tervassalosta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Heikki, Olli ja Mikko sekä yksi tytär. Mikko kuoli pienenä. Sipi toimi talollisena Niinimäessä. Hän kuoli 59-vuotiaana.

Heikki avioitui Judith Ollintytär Antikaisen kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Sipi ja Olli sekä kaksi tytärtä. Heikki kuoli 27-vuotiaana ennen isäänsä. Pojista ei löydy tietoa.

Toinen poika Olli avioitui Susanna Paavontytär Nuutisen kanssa Leppävirran Vehvilästä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Sipi, Paavo, Olli, Sipi ja Heikki sekä kaksi tytärtä. Vanhempi Sipi kuoli pienenä. Paavo oli naimaton. Hän oli talollinen sekä kuudennusmies. Susannan kuoltua Olli avioitui Kirsti Sipintytär Hartikaisen kanssa Vehmasmäestä. Yhteisiä lapsia ei ollut. Isä Olli toimi talollisena Niinimäessä. Hän eli 74-vuotiaaksi.

Poika Olli avioitui talollisen Antti Ollinpoika Miettisen tyttären Susannan kanssa Miettilän Tervassalosta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Olli, Josef Kustaa, Paavo ja Esa sekä neljä tytärtä. Paavo ja Esa kuolivat pienenä. Isä Olli toimi talollisena Niinimäessä. Hän eli 60-vuotiaaksi.

Poika Olli avioitui talollinen Olli Pekanpoika Heiskasen tyttären Kaisan kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Aaro, Olli ja Taavetti sekä viisi tytärtä. Perhe muutti vuonna 1837 Räimään ja vuonna 1843 Pielavedelle.

Josef Kustaa avioitui talollisen Lauri Sipinpoika Mönkkösen tyttären Anna Katariinan kanssa Räsälä 2 -tilalta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Olli, Aukusti ja Taavetti sekä yksi tytär. Aukusti kuoli ennen isäänsä 27-vuotiaana. Joosef Kustaa toimi talollisena Niinimäki 1 Mäkelä Suontaipal -tilalla. Hän eli 83-vuotiaaksi.

Olli avioitui talollinen Heikki Antikaisen tyttären Frederika Vilhelminan kanssa Ritoniemi 4 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Taavetti ja Juho sekä seitsemän tytärtä. Molemmat pojat kuolivat pienenä. Olli toimi talollisena Niinimäki 1 Mäkelä Suontaipal -tilalla.

Aukusti avioitui Eeva Katariina Mikontytär Reinikaisen kanssa Putroniemeltä. Perheeseen syntyi yksi tytär. Aukusti kuoli 27-vuotiaana.

Taavetti avioitui Gustava Bronin kanssa. Perheeseen syntyi niin ikään yksi tytär.

Olli Mönkkösen ja Susanna Miettisen tytär Anna Susanna avioitui talollisen Klemetti Klemetinpoika Soinisen pojan Heikin kanssa Puutosmäki 3 -tilalta. Perheen vaiheita on käsitelty artikkelissa ”Vanhin poika peri tilan – miten kävi nuorempien veljien ja sisarten?” vuodelta 2023.

Olli Mönkkösen ja Susanna Nuutisen nuorin poika Heikki avioitui talollisen Tahvo Tuomaanpoika Soinisen tyttären Anna Kristiinan kanssa. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Aaro, Olli, Heikki ja Elias sekä viisi tytärtä. Kaikki pojat kuolivat pienenä. Heikki toimi talollisena Niinimäessä. Hän eli 47-vuotiaaksi.

Heikki Mönkkösen ja Inka Möykkysen poika Antti avioitui Kirsti Juhontytär Hyvärisen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Heikki, Esko ja Antti ja sekä neljä tytärtä. Esko kuoli pienenä. Heikistä ja Antista ei ole tietoa. Kirstin kuoltua Antti avioitui sotilas Aatami Pärnasen tyttären Marketan kanssa. Perheeseen syntyi yksi poika: Aatami sekä kolme tytärtä. Aatamista ei löydy tietoa. Isä Antti toimi torpparina Niinimäessä. Hän kuoli 63-vuotiaana.

Sipi Pekanpoika Mönkkösen kolmannen pojan Sipin vaimon nimi ei ole tiedossa. Perheeseen syntyi yksi aikuiseksi elänyt poika: Antti. Sipi toimi tilallisena Räsälässä.

Antti avioitui Kirsti Antintytär Holopaisen kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Sipi, Heikki, Pekka, Antti ja Fredrik sekä yksi tytär. Sipistä ja Fredrikistä ei löydy tietoa. Isä Antti toimi talollisena Ritoniemellä. Hän eli 57-vuotiaaksi.

Heikki avioitui talollinen Yrjö Yrjönpoika Myöhäsen tyttären Inkan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Antti, Heikki, Yrjö ja Antti. Vanhempi Antti ja Yrjö kuolivat pienenä. Isä Heikki toimi tilallisena Ritoniemellä.

Poika Heikki avioitui talollisen Klemetti Heikinpoika Holopaisen tyttären Annan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Heikki, Antti ja Klemetti sekä kaksi tytärtä. Isä Heikki toimi talollisena Ritoniemi 18 (ent. 3) Mönkkölä -tilalla. Hän eli 73-vuotiaaksi.

Poika Heikki avioitui talollinen Heikki Antikaisen tyttären Helena Judithin kanssa Ritoniemi 1 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Antti ja Heikki sekä kolme tytärtä. Heikki kuoli pienenä. Isä Heikki toimi talollisena Ritoniemi 18 Mönkkölä -tilalla. Hän eli 54-vuotiaaksi.

Toinen poika Antti avioitui talollinen Heikki Holopaisen tyttären Maria Helenan kanssa Ritoniemi 1 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Olli Heikki ja Kalle sekä yksi tytär. Perhe muutti Maaningalle vuonna 1847.

Kolmas poika Klemetti avioitui Leena Stiina Pekantytär Pirskaisen kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi kaksi tytärtä. Helenan kuoltua Klemetti avioitui talollinen Olli Heikkisen tyttären Kreeta Loviisan kanssa Riistavesi 1 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Heikki ja Pekka sekä kaksi tytärtä. Klemetti toimi itsellisenä Ritoniemi 18 Mönkkölä -tilalla.

Heikki Mönkkösen ja Inka Myöhäsen poika Antti avioitui talollinen Olli Happosen tyttären Anna Inkan kanssa Vehmersalmelta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Antti ja Olli sekä viisi tytärtä. Antti kuoli pienenä. Perhe asui isoveli Heikin isännöimällä Ritoniemi 18 Mönkkölä -tilalla. Antti kuoli 47-vuotiaana.

Antti Mönkkösen ja Kirsti Holopaisen toinen poika Pekka avioitui talollinen Paavo Paavonpoika Räsäsen tyttären Marketan kanssa. Perheeseen syntyi yksi poika: Pekka sekä kolme tytärtä. Isä Pekka toimi talollisena Ritoniemellä. Hän kuoli 41-vuotiaana.

Pekka avioitui talollinen Iivari Ihalaisen tyttären Marian kanssa Roikansaaresta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Pekka, Iivari ja Matti sekä kaksi tytärtä. Pekka kuoli pienenä. Isä Pekka toimi talollisena Ritoniemi 18 Mönkkölä -tilalla. Hän kuoli 70-vuotiaana.

Kolmas poika Antti avioitui Anna Laurintytär Kortelaisen kanssa Kuopiosta. Perheeseen syntyi kymmenen poikaa: Antti, Lauri, Pekka, Lauri, Heikki, Olli, Paavo, Sipi, Lauri ja Eerik Juho sekä yksi tytär. Kaksi vanhinta Lauria, Pekka ja Paavo kuolivat pienenä. Heikistä ja nuorimmasta Laurista ei löydy tietoa. Eerik Juho kuoli 30-vuotiaana. Hän oli naimaton. Sipi hukkui 17-vuotiaana. Isä Antti toimi talollisena Ritoniemi 2 -tilalla. Hän eli 51-vuotiaaksi.

Poika Antti avioitui talollinen Olli Ollinpoika Antikaisen tyttären Kaisan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi kolme tytärtä. Kaisan kuoltua Antti avioitui talollinen Pekka Holopaisen tyttären Annan kanssa Putroniemeltä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Antti ja Pekka sekä kuusi tytärtä. Isä Antti toimi talollisena Ritoniemi 9 (ent. 2) -tilalla. Hän kuoli 63-vuotiaana.

Toinen poika Olli avioitui talollinen Olli Kortelaisen tyttären Marketan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi yksi poika: Olli Fredrik. Perhe hukkui Olli Fredrikin ollessa puolivuotias Ollin veljen Sipin sekä yhdentoista muun kyläläisen kanssa sunnuntaina 1.10 1809. He olivat varmasti kirkkomatkalla.

Räsälään jääneet Pekka Mönkkösen jälkeläiset

Pekka Mönkkösen pojanpojan Heikki Sipinpojan pojanpojan Sipi Pekanpojan pojanpojan Sipi Yrjönpojan pojanpoika Paavo Heikki Klemetinpoika toimi talollisena Räsälä 5 Haapakanta -tilalla. Hänellä ei kuitenkaan ollut lapsia. Hänen veljensä Vilho on 1900-luvun alussa merkitty tilan isännäksi. Vilholla oli tuolloin elossa kolme poikaa, joten joku pojista jatkoi mahdollisesti tilan isäntänä.

Paavo Heikin serkku Taavetti Pekanpoika Mönkkönen toimi 1900-luvun alussa Räsälä 5 Harju -tilan isäntänä. Hänellä oli tuolloin kolme elossa olevaa poikaa, joten tilalle oli mahdollisesti jatkaja. Myös Taavetin veli Juho perheineen asui tilalla.

Soinisten avioliittoja Mönkkösten kanssa

Taulukkoon 5 on koottu Soinisten ja Mönkkösten väliset avioliitot 1800-luvun loppupuolelle saakka.

Taulukko 5. Soinisten ja Mönkkösten väliset avioliitot 1800-luvun loppupuolelle saakka.

  SOININENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKAAVIOLIITON SOLMIMISV.  MÖNKKÖNENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA
Tahvo Tahvonpoika1775 Juonionlahti 11799Marketta Sipintytär1778 Räsälä
Heikki Klemetinpoika1787 Puutosmäki 31809Anna Susanna Ollintytär1791 Niinimäki
Anna Kristiina Tahvontytär1779 Juonionlahti 11798Heikki Ollinpoika1777 Niinimäki

Lähde: Kuopion msrk:n vihittyjen luettelot, Soinisten sukutietokanta (Mankki)

MIETTILÄN KYLÄN MIETTISIÄ

Perimätiedon mukaan Miettiset ovat lähtöisin Karjalan kannaksen Jääsken pitäjästä, mistä he ovat vaeltaneet Saimaan vesistöjä pitkin Pohjois-Savoon 1500-luvulla. On mahdollista, että Miettisiä olisi liikkunut Pohjois-Savon alueella jo aiemminkin. Vanhin tunnettu Miettisten asuinsija on entisen Vehmersalmen kunnan Tervassalossa, jonne Pekka Heikinpoika Miettinen asettui varmuudella 1560-luvulla. Tervassalo sijaitsee Soisalon saaren pohjoispuolella Etelä-Kallaveden vesistössä. (Miettisten sukuseura)

Verokirjoissa 1500-luvun puolesta välistä alkaen mainitaan Lauri, Olli, Paavo Laurinpoika ja Pekka Juhonpoika Miettinen Saamaisissa, Paavo Heikinpoika Miettinen Savilahdella sekä Pekka Heikinpoika Miettinen Ritoniemellä. (Tavinsalmen pitäjän verokirjat) Viimeksi mainittu on tuo Miettisten suvun kantaisä, joka perusti tilan Tervassaloon.

Vuoden 1625 myllytulliluettelossa mainitaan kolme Miettistä Ritoniemellä: Olli, Heikki sekä Lauri Miettinen. Koska patronyymit puuttuvat, ei tiedetä heidän keskinäisistä suhteistaan. Ei myöskään ole tiedossa, mitä sukua he ovat em. Pekka Heikinpoika Miettiselle, mutta ajallisesti he voisivat olla tämän pojanpoikia.

OLLI LAURINPOIKA MIETTISEN SUKU

Olli Laurinpoika Miettinen lienee syntynyt 1570-luvulla. Hänet mainitaan vuoden 1625 myllytulliluettelon lisäksi vuosien 1637–1638 ruodutusluetteloissa Ritoniemellä. Niissä mainitaan patronyymi Lauri. Ollilla tiedetään olleen yksi aikuiseksi elänyt poika: Lauri.

Lauri lienee syntynyt 1590-luvulla. Hänet mainitaan vuosien 1625–1635 henkikirjoissa Ritoniemellä ja vuosien 1645–1660 henkikirjoissa Räsälässä/Miettilässä sekä vuosien 1644–1658 maakirjoissa tilallisena Miettilässä. Maakirjoissa mainitaan patronyymi Olli. Lauri mainitaan myös vuosien 1642–1649 ruodutusluetteloissa Ritoniemellä ja Miettilässä. Laurin vaimon nimestä ei ole tietoa. Perheeseen syntyi viisi aikuiseksi elänyttä poikaa: Olli, Lauri, Pekka, Paavo ja Antti.

Olli Laurinpoika Miettinen

Olli Laurinpoika Miettinen syntyi arviolta 1610-luvulla Ritoniemellä. Ollista ei löydy merkintää asiakirjoissa, mutta Ritoniemellä mainitaan Antti, Olli, Lauri, Risto ja Pekka Ollinpoika Miettinen, jotka mitä ilmeisimmin ovat Olli Laurinpoika Miettisen poikia. Lisäksi Miettilässä asui Mikko Miettinen, joka lienee ollut em. Miettisten veli.

Antti syntyi vuonna 1635, mikäli hänen kuolinikänsä (97 v.) pitää paikkansa. Ikä lienee yläkanttiin ja luultavasti hän syntyi vuoden 1640 paikkeilla. Hänet mainitaan vaimonsa Marketta Juhontytär Kokkosen kanssa vuosien 1679–1693 henkikirjoissa Miettilässä. Antti mainitaan myös vuosien 1676–1678 ruodutusluetteloissa Miettilässä. Marketta oli kotoisin Kaaraslahdelta Kuopion pohjoispuolelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Olli, Juho ja Antti sekä kolme tytärtä. Isä Antti toimi talollisena Miettilän Tervassalossa.

Olli avioitui Kirsti Pekantytär Kortelaisen kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Antti, Olli, Pekka, Juho ja Lauri sekä yksi tytär. Isä Olli toimi talollisena Miettilän Tervassalon Hallikkalassa. Hänen kuoliniäksi on merkitty 94 vuotta, mutta se lienee yläkanttiin. Joka tapauksessa hän eli isänsä tavoin pitkän elämän.

Antti avioitui Apollonia Lempisen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Olli ja Paavo sekä kuusi tytärtä. Antti jatkoi Hallikkalan tilan isäntänä isänsä jälkeen. Hän eli isänsä ja isoisänsä tavoin iäkkääksi (86 v.).

Olli avioitui Riitta Antintytär Holopaisen kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Antti, Olli, Pekka, Paavo ja Juho sekä kolme tytärtä. Pekka kuoli pienenä. Isä Olli jatkoi talollisena Hallikkalan tilalla isänsä jälkeen. Hän kuoli 68-vuotiaana.

Antti avioitui talollinen Eerik Ollinpoika Räsäsen tyttären Ellin kanssa Räsälä 1 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Olli ja Antti Kustaa sekä kolme tytärtä. Antti Kustaa kuoli pienenä. Antti toimi Miettilä 2 -tilan isäntänä. Hän eli 59-vuotiaaksi.

Olli avioitui talollinen Paavo Ollinpoika Koistisen tyttären Marketan kanssa Miettilästä. Perheeseen syntyi kahdeksan poikaa: Antti, Olli, Paavo, Pekka Kustaa, Antti, Aaro, Juho Heikki ja Taavetti sekä kaksi tytärtä. Vanhempi Antti kuoli pienenä. Juho Heikki kuoli nuorukaisena. Perhe muutti Kasurilaan 1840-luvun puolessa välissä. Isä Olli toimi Kasurila 4 Marttila Pellonpää -tilan isäntänä. Hän oli myös lautamies ja herastuomari. Hän eli 77-vuotiaaksi.

Olli Miettisen ja Riitta Holopaisen toinen poika Olli oli sairaalloinen ja naimaton. Hän eli kuitenkin 86-vuotiaaksi.

Myös Paavo oli naimaton. Hän eli 54-vuotiaaksi.

Nuorin poika Juho avioitui talollisen Antti Pekanpoika Koistisen tyttären Siljan kanssa Vehmersalmelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Olli, Antti ja Juho sekä viisi tytärtä. Antti kuoli pienenä. Isä Juho toimi talollisena Miettilä 7 (ent. 2) Hallikkala -tilalla. Hän eli 85-vuotiaaksi.

Olli avioitui talollisen Heikki Klemetinpoika Soinisen tyttären Kustaava Fredrikan kanssa Puutosmäki 6 Heinäselkä -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Juho Heikki, joka kuoli pienenä sekä kaksi tytärtä. Olli jatkoi Hallikkala -tilan isäntänä isänsä jälkeen. Hän kuoli 54-vuotiaana.

Juho avioitui talollinen Olli Antinpoika Koposen tyttären Marketta Liisan kanssa Putroniemestä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Taavetti, Antti Juho, Pekka ja Taavetti sekä kolme tytärtä. Vanhempi Taavetti kuoli pienenä. Juho toimi tilallisena Hallikkalassa. Perhe muutti 1800-luvun loppupuolella Tuusniemen Pölläkkään. Juho kuoli 64-vuotiaana.

Antti Miettisen ja Apollonia Lempisen toinen poika Paavo avioitui Kirsti Heikintytär Holopaisen kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Antti, Heikki ja Olli sekä neljä tytärtä. Olli kuoli pienenä. Paavo toimi talollisena Miettilä 7 Hallikkala -tilalla. Hän eli 78-vuotiaaksi.

Antti avioitui tilallisen Yrjö Yrjönpoika Myöhäsen tyttären Marketan kanssa Räsälä 5 -tilalta. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Paavo, Antti, Matti, Juho, Olli ja Yrjö sekä viisi tytärtä. Olli ja Yrjö kuolivat pienenä. Antti kuoli nuorukaisena. Matista ja Juhosta ei löydy tietoa.

Paavo avioitui tilallisen Paavo Eerikinpoika Räsäsen tyttären Kaisan kanssa Räsälä 1 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Paavo ja kolme tytärtä. Paavosta ei löydy tietoa. Isä Paavo kuoli 29-vuotiaana.

Paavo Miettisen ja Kirsti Holopaisen toinen poika Heikki avioitui Kaisa Ollintytär Savolaisen kanssa Riistavedeltä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Paavo, Heikki, Olli, Aatami ja Antti sekä kolme tytärtä. Paavo, Aatami ja Antti olivat naimattomia. Isä Heikki toimi torpparina ensin Miettilässä ja sittemmin Riistavedellä. Hän kuoli 48-vuotiaana.

Olli Miettisen ja Kirsti Kortelaisen toinen poika Olli avioitui tilallisen Niilo Paavonpoika Räsäsen tyttären Liisan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Olli, Niilo, Antti ja Pekka sekä kaksi tytärtä. Liisan kuoltua Olli avioitui Anna Nuutintytär Kinnusen kanssa Mäntysalosta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Juho ja Paavo. Juho kuoli pienenä. Isä Olli toimi lampuotina Miettilän Tervassalon Hallikkalassa sekä Jänissalon Mäntysalossa. Hän kuoli 83-vuotiaana.

Kolmas poika Pekka avioitui Regina Mönkkösen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Juho, Paavo ja Olli sekä kolme tytärtä. Juhosta ja Paavosta ei löydy tietoa. Pekka toimi talollisena Miettilän Tervassalossa ja myöhemmin Ritoniemellä. Hän eli 67-vuotiaaksi.

Neljäs poika Juho avioitui Anna Sipintytär Mönkkösen kanssa Savilahdelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Pekka, Olli ja Juho sekä viisi tytärtä. Isä Juho toimi talollisena Savilahdella. Annan kuoltua Juho avioitui Inka Juhontytär Hartikaisen kanssa Jännevirralta. Perheeseen syntyi yksi tytär. Perhe asui Ritoniemi 5 Lahnasalossa. Juho kuoli 75-vuotiaana.

Antti Miettisen ja Marketta Kokkosen toinen poika Juho avioitui Peatta Heikintytär Lappalaisen kanssa Tavinniemeltä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Antti, Heikki ja Juho sekä kaksi tytärtä. Heikki kuoli pienenä. Isä Juho toimi tilallisena Miettilän Tervassalossa. Hän eli 86-vuotiaaksi.

Antti avioitui Maria Pekantytär Kortelaisen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin, mahdollisesti Vehmersalmelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Antti, Pekka ja Juho sekä kaksi tytärtä. Isä Antti toimi itsellisenä Miettilän Tervassalossa. Hän eli 71-vuotiaaksi.

Poika Antti avioitui sotilas Eerik Savolaisen tyttären Kirstin kanssa Litmaniemeltä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Antti, Eerikki, Juho ja Aatami sekä neljä tytärtä. Eerik ja Aatami kuolivat pienenä. Antista ja Juhosta ei löydy tietoa. Isä Antti toimi talollisena Miettilän Tervassalossa. Hän kuoli 48-vuotiaana.

Pekka avioitui talollisen Risto Ollinpoika Miettisen tyttären Anna Kristiinan kanssa Miettilän Tervassalosta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Antti, Simo Pekka, Risto ja Josef sekä kaksi tytärtä. Antti, Risto ja Josef kuolivat pienenä. Pekka toimi itsellisenä Tervassalossa. Hän kuoli 69-vuotiaana.

Simo Pekka avioitui talollisen Mikko Maunonpoika Tuomaisen tyttären Kaisan kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi yksi poika: Pekka, joka kuoli pienenä. Simo Pekka toimi itsellisenä Enonlahdella. Hän eli 51-vuotiaaksi.

Antti Miettisen ja Maria Kortelaisen kolmas poika Juho avioitui Maria Paavontytär Koistisen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Antti, Paavo ja Juho Heikki sekä kuusi tytärtä. Paavo kuoli pienenä. Isä Juho toimi torpparina Miettilässä ja mäkitupalaisena Putroniemellä. Hän eli 59-vuotiaaksi.

Juho Miettisen ja Peatta Lappalaisen kolmas poika Juho avioitui Marketta Heikintytär Happosen kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Juho, Heikki, Pekka ja Olli sekä kaksi tytärtä. Pekka kuoli pienenä. Juho toimi talollisena Miettilässä. Hän kuoli 63-vuotiaana.

Poika Juho avioitui talollisen Paavo Ollinpoika Koistisen tyttären Apollonian kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Juho, Paavo, Heikki ja Paavo sekä kolme tytärtä. Vanhempi Paavo kuoli pienenä. Nuoremmasta Paavosta ei ole tietoa. Isä Juho toimi talollisena Miettilässä. Hän kuoli 58-vuotiaana.

Poika Juho avioitui talollinen Pekka Holopaisen tyttären Marketan kanssa Ohtaanniemestä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Pekka, Mikko, Juho Heikki, Olli ja Lauri sekä kaksi tytärtä. Juho toimi tilallisena Tuusniemen Ohtaanniemi 2 -tilalla.

Heikki avioitui Kirsti Mikontytär Koistisen kanssa Räsälä 4 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi tytär. Perhe asui Riistavedellä.

Juho Miettisen ja Marketta Happosen toinen poika Heikki avioitui talollisen Paavo Antinpoika Miettisen tyttären Inkan kanssa Miettilästä. Perheeseen syntyi viisi tytärtä. Heikki toimi talollisena Miettilässä ja Ritoniemellä.

Neljäs poika Olli avioitui talollisen Olli Ollinpoika Antikaisen tyttären Annan kanssa Ritoniemeltä. Lapsia ei ollut.

Antti Miettisen ja Marketta Kokkosen kolmas poika Antti avioitui Kaisa Ollintytär Antikaisen kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Lauri, Olli ja Antti. Isä Antti toimi talollisena Miettilän Tervassalossa. Hän eli 84-vuotiaaksi.

Lauri oli naimaton. Hän kuoli 50-vuotiaana.

Olli avioitui Marketta Pekantytär Miettisen kanssa Vehmersalmelta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Pekka, Antti, Olli ja Pekka sekä kaksi tytärtä. Molemmat Pekat sekä Olli kuolivat pienenä. Isä Olli toimi talollisena Miettilän Tervassalossa. Hän eli 69-vuotiaaksi.

Antti avioitui Sofia Pertuntytär Varosen kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Olli, Perttu ja Antti sekä kolme tytärtä. Olli kuoli pienenä. Isä Antti toimi talollisena Miettilän Tervassalossa. Hän kuoli 45-vuotiaana.

Perttu avioitui talollinen Tuomas Tahvonpoika Soinisen tyttären Helenan kanssa Juonionlahti 1 Klemettilä -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Antti, Tuomas, Heikki ja Paavo sekä kolme tytärtä. Heikki kuoli pienenä. Paavosta ei löydy tietoa. Perttu toimi talollisena Miettilän Tervassalossa. Hän eli 48-vuotiaaksi.

Antti avioitui talollinen Matti Happosen tyttären Katariinan kanssa Vehmersalmelta. Perheeseen syntyi yksi poika: Taavetti sekä kuusi tytärtä. Antti toimi talollisena Miettilä 1 Anttila -tilalla. Hän kuoli 46-vuotiaana.

Taavetti avioitui talollinen Mikko Paavonpoika Kankkusen tyttären Silja Ulriikan kanssa Räsälä 4 -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Taavetti, Antti, Aukusti ja Vilho sekä kaksi tytärtä. Isä Taavetti toimi tilallisena Miettilä 3 Anttila -tilalla. Hän eli 65-vuotiaaksi.

Poika Taavetti avioitui talollisen Pekka Pekanpoika Räsäsen tyttären Kustaavan kanssa Räsälä 2 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi tytär. Kustaavan kuoltua Taavetti avioitui Maria Sipintytär Rissasen kanssa Putroniemeltä. Perheeseen syntyi yksi poika: Vilho sekä yksi tytär. Taavetti toimi tilallisena Miettilä 3 Anttila -tilalla.

Antti avioitui talollisen Juho Antikaisen tyttären Vilhelmiinan kanssa Ritoniemi 4 -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: August, Otto, Antti Vilho ja Eemil sekä viisi tytärtä. Antti toimi talollisena Miettilä 3 Anttila -tilalla veljensä Taavetin luovuttua tilan isännyydestä. Perhe muutti Puutosmäki 1 -tilalle 1890-luvulla.

Taavetti Miettisen ja Silja Kankkusen kolmas poika Aukusti avioitui talollinen Antti Ollinpoika Rissasen tyttären Ulriikan kanssa Putroniemi 4 -tilalta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Aukusti, Taavetti ja Otto sekä neljä tytärtä. Isä Aukusti toimi talollisena Miettilä 3 Hautamäki -tilalla.

Neljäs poika Vilho avioitui Eeva Katri Mönkkösen kanssa. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Vilho, Eemil, Otto, Aukusti ja Johannes sekä viisi tytärtä. Vilho toimi tilallisena Miettilä 2 Ollila -tilalla. Hän kuoli 51-vuotiaana vuonna 1908.

Perttu Miettisen ja Helena Soinisen toinen poika Tuomas avioitui tilallinen Risto Ristonpoika Miettisen tyttären Susannan kanssa Miettilästä. Perheeseen syntyi seitsemän poikaa: Antti, Tuomas, Risto, Antti, Aaro, Taavetti ja Olli Heikki sekä yksi tytär. Antti ja Tuomas kuolivat pienenä. Toisesta Antista ja Taavetista ei löydy tietoa. Tuomas toimi itsellisenä Miettilä 3 Anttila -tilalla. Hän kuoli 72-vuotiaana.

Antti Miettisen ja Sofia Varosen toinen poika Antti avioitui talollinen Juho Antinpoika Tiihosen tyttären Riitan kanssa Vehmasmäestä. Lapsia ei ollut. Antti toimi torpparina Vehmasmäessä.

Antti Miettisen ja Kaisa Antikaisen kolmas poika Antti avioitui Elli Holopaisen kanssa Putroniemeltä. Lapsia ei ollut. Antti kuoli 39-vuotiaana ennen isäänsä.

Olli Laurinpoika Miettisen toinen poika Olli mainitaan vaimoineen vuoden 1679 henkikirjassa Miettilässä. Vaimon nimi ei ole tiedossa. Muuta tietoa ei heistä löydy.

Kolmannen pojan Laurin vaimon nimi ei myöskään ole tiedossa. Perheeseen syntyi yksi tytär. Muuta tietoa perheestä ei ole.

Neljäs poika Mikko avioitui Silja Paavontytär Lempisen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Paavo, Olli ja Lauri. Laurista ei löydy tietoa. Mikko toimi tilallisena Miettilän Tervassalossa.

Paavo avioitui Marketta Hiltusen kanssa mahdollisesti Hiltulanlahdelta. Perheeseen syntyi kolme tytärtä. Paavo toimi tilallisena Miettilän Tervassalossa. Hän eli 83-vuotiaaksi.

Olli avioitui talollisen Eerik Matinpoika Kankkusen tyttären Kirstin kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Mikko, Eerik, Olli ja Risto sekä kaksi tytärtä. Olli kuoli pienenä. Isä Olli toimi talollisena Miettilän Tervassalossa. Hän eli 60-vuotiaaksi.

Mikko avioitui Silja Heikintytär Hiltusen kanssa Hiltulanlahdelta. Perheeseen syntyi yksi poika: Olli sekä kolme tytärtä. Mikko toimi talollisena Tervassalossa. Hän kuoli 59-vuotiaana.

Olli avioitui talollinen Antti Koistisen tyttären Annan kanssa Vehmersalmelta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Mikko, Antti, Mikko ja Olli sekä kaksi tytärtä. Molemmat Mikot kuolivat pienenä. Isä Olli toimi talollisena Tervassalossa. Hän kuoli 55-vuotiaana.

Antti avioitui tilallisen Tuomas Tahvonpoika Soinisen tyttären Helenan kanssa. Tämä oli Perttu Antinpoika Miettisen leski. Yhteisiä lapsia ei ollut.

Olli avioitui kalastaja Aatami Kerjanderin tyttären Anna Liisan kanssa. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Olli, Mikko, Aatami ja Olli. Vanhempi Olli kuoli pienenä. Isä Olli toimi talollisena Miettilä 1 -tilalla. Hän eli 52-vuotiaaksi.

Mikko avioitui talollinen Eerik Paavonpoika Kankkusen tyttären Anna Leenan kanssa Räsälä 4 -tilalta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Aukusti, Mikko ja kuolleena syntynyt poika sekä kaksi tytärtä. Perhe muutti Riistavedelle 1840-luvulla. Mikko toimi talollisena Riistavesi 24 -tilalla. Hän eli 53-vuotiaaksi.

Aatami avioitui Maria Vilhelmiina Julkusen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Olli, Aaro, Kustaa, Aukusti ja Vilho sekä neljä tytärtä. Aatami toimi torpparina Riistavesi 24 -tilalla.

Perheen vanhin poika Olli avioitui Antti Antinpoika Soinisen tyttären Johannan kanssa Ritoniemi 25 Eitikansaari Tulisaari -tilalta. Antti Soininen oli lähtöisin Puutosmäki 2 Ollila -tilalta. Ollin ja Johannan perheeseen syntyi kaksi poikaa: August ja Johannes sekä kaksi tytärtä. Perhe asui Kuopiossa, missä Olli toimi työmiehenä.

Olli Miettisen ja Anna Kerjanderin neljäs poika Olli avioitui talollinen Elias Eliaanpoika Koposen tyttären Helena Sofian kanssa Riistavesi 22 -tilalta. Lapsia ei ollut.

Olli Miettisen ja Kirsti Kankkusen toinen poika Eerik avioitui talollinen Mikko Maunonpoika Tuomaisen tyttären Annan kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi yksi poika: Mikko. Eerik toimi tilallisena Miettilän Tervassalossa. Hän kuoli pari kuukautta pojan syntymän jälkeen 44-vuotiaana.

Mikko avioitui tilallisen Yrjänä Iivarinpoika Turusen tyttären Annan kanssa Puutosmäki 1 -tilalta. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Mikko, Heikki, Eerikki, Olli ja Paavo sekä viisi tytärtä. Mikko toimi tilallisena Miettilän Pantamäessä. Perheestä ei löydy tietoa 1800-luvun alun jälkeen. Se lienee muuttanut muualle.

Olli Miettisen ja Kirsti Kankkusen neljäs poika Risto avioitui talollinen Klemetti Holopaisen tyttären Siljan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Olli, Klemetti, Risto ja Mikko sekä viisi tytärtä. Olli kuoli pienenä. Risto toimi talollisena Miettilän Tervassalossa. Hän eli 72-vuotiaaksi.

Klemetti avioitui talollinen Pekka Paavonpoika Räsäsen tyttären Marian kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Pekka, Elias ja Olli sekä neljä tytärtä. Pekka kuoli pienenä. Elias oli naimaton. Hän hirttäytyi 62-vuotiaana. Klemetti toimi talollisena Miettilä 1 Ristola -tilalla. Marian kuoltua Klemetti avioitui talollinen Paavo Eerikinpoika Kankkusen tyttären Siljan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Risto, Mikko ja Klemetti sekä kaksi tytärtä. Mikko ja Klemetti kuolivat pienenä.  Isä Klemetti eli 83-vuotiaaksi.

Ensimmäisestä avioliitosta syntynyt Olli avioitui Ulrika Heikintytär Karvosen kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Olli ja Lauri Pekka sekä yksi tytär. Isä Olli toimi talollisena Miettilä 1 Ristola -tilalla. Hän eli 78-vuotiaaksi.

Olli avioitui Kustaava Fredrika Taavetintytär Räsäsen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Taavetti, Olli Vilho ja Johannes sekä neljä tytärtä. Olli toimi talollisena Miettilä 1 Ristola -tilalla. Perhe muutti pois tilalta 1870-luvulla.

Lauri Pekka avioitui talollinen Heikki Holopaisen tyttären Maria Johannan kanssa Ritoniemi 12 -tilalta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Pekka Vilho, Salomon ja Otto sekä yksi tytär. Perhe asui isoveli Ollin isännöimällä tilalla. Myös tämä perhe muutti pois tilalta.

Toisesta avioliitosta syntynyt Risto avioitui talollinen Perttu Miettisen tyttären Anna Kristiinan kanssa Miettilän Tervassalosta. Annan äiti oli Helena Tuomaantytär Soininen (ks. edellä). Perheeseen syntyi neljä poikaa: Klemetti, Elias, Risto ja Juho Heikki sekä yksi tytär. Isä Risto toimi talollisena Miettilä 1 Ristola -tilalla. Hän kuoli 35-vuotiaana.

Klemetti avioitui talollisen Pekka Kustaa Paavonpoika Kankkusen tyttären Eeva Liisan kanssa. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Taavetti Juho, Paavo Heikki ja Vilho sekä yksi tytär. Ainoastaan Vilho eli aikuiseksi. Klemetti toimi Miettilä 2 Ollila -tilan isäntänä. Perhe muutti pois tilalta 1870-luvulla.

Risto avioitui talollinen Klemetti Mikonpoika Kankkusen tyttären Maria Sofian kanssa Räsälä 12 Luhtala Luhtalahti -tilalta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Pekka Vilho, Eenok ja Risto sekä kaksi tytärtä. Isä Risto meni torppariksi vaimonsa tilalle.

Juho Heikki perheineen sekä veli Elias muuttivat Leppävirralle vuonna 1874. Elias oli tuolloin naimaton.

Risto Miettisen ja Silja Holopaisen kolmas poika Risto avioitui talollinen Paavo Lyytisen tyttären Kirstin kanssa Ritoniemen Lahnasalosta. Perheeseen syntyi kahdeksan tytärtä. Risto toimi talollisena Miettilä 4 Petrolassa. Hän eli 91-vuotiaaksi.

Neljäs poika Mikko avioitui talollinen Paavo Pekanpoika Räsäsen tyttären Marketan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Paavo ja Taavetti sekä kuusi tytärtä. Paavo kuoli pienenä. Mikko toimi talollisena Miettilä 1 Tervassalo -tilalla. Hän eli 80-vuotiaaksi.

Taavetti avioitui Anna Leena Klemetintytär Soinisen kanssa Puutosmäki 4 Tuomala Heinäjoki -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Taavetti, Kustaa, Juho Heikki ja Pekka sekä kaksi tytärtä. Pekka kuoli pienenä. Isä Taavetti toimi talollisena Miettilä 1 Ristola -tilalla. Hän eli 67-vuotiaaksi.

Taavetti avioitui Maria Mömmösen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi yksi poika: Taavetti ja kaksi tytärtä. Isä Taavetti toimi tilallisena Miettilä 1 sekä Räsälä 1 Taipale -tiloilla.

Juho Heikki avioitui Kustaava Heikkisen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Juho ja August sekä kuusi tytärtä. Perhe asui Miettilä 1 -tilalla.

Olli Laurinpoika Miettisen kuudes poika Pekka avioitui Peatta Paavontytär Lipposen kanssa Miettilän Tervassalosta. Perheeseen syntyi yksi poika: Paavo ja yksi tytär. Pekka kuoli ennen vuotta 1728. Paavon vaiheista ei ole tietoa.

Lauri Ollinpoika Miettisen toinen poika Lauri mainitaan vaimoineen vuosina 1645–1660 henkikirjoissa Miettilässä. Hänet mainitaan myös vuoden 1658 maakirjassa Miettilässä sekä vuosien 1647–1653 ruodutusluetteloissa Ritoniemellä. Vuoden 1647 luettelossa mainitaan patronyymi Lauri. Muuta tietoa ei perheestä löydy. Kolmas poika Pekka mainitaan vaimoineen vuosien 1635–1645 henkikirjoissa Ritoniemellä. Hänet mainitaan vuoden 1664 maakirjassa Miettilässä, missä mainitaan patronyymi Lauri. Hänet mainitaan myös vuosien 1637–1638 ruodutusluetteloissa Ritoniemellä. Neljäs poika Paavo mainitaan patronyymeineen vuosien 1637–1638 ruodutusluetteloissa Ritoniemellä. Muuta tietoa ei hänestä löydy. Viides poika Antti mainitaan patronyymeineen vuoden 1638 ruodutusluettelossa Ritoniemellä. Muuta tietoa ei hänestäkään löydy.

Miettilään jääneet Olli Laurinpoika Miettisen jälkeläiset

Olli Laurinpoika Miettisen pojanpojan Olli Laurinpojan pojanpojan Antti Pertunpojan pojanpoika Aukusti Taavetinpoika toimi Miettilä 3 Hautamäki -tilan isäntänä 1900-luvun vaihteessa. Hänellä oli kolme poikaa, joten on mahdollista, että joku jatkoi tilan isäntänä isänsä jälkeen.

Aukustin veli Vilho toimi kuolemaansa saakka vuoteen 1908 Miettilä 2 Ollila -tilan isäntänä. Hänellä oli viisi poikaa, joten on mahdollista, että joku pojista jatkoi tilan isäntänä isänsä kuoleman jälkeen.

Soinisten avioliittoja Miettisten kanssa

Taulukkoon 6 on koottu Soinisten ja Miettisten väliset avioliitot 1800-luvun loppupuolelle saakka.

Taulukko 6 Soinisten ja Miettisten väliset avioliitot 1800-luvun loppupuolelle saakka.

  SOININENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKAAVIOLIITON SOLMIMISV.  MIETTINENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA
Tahvo Tahvonpoika1746 Puutosmäki 31767Kirsti Mikontytär1748 Miettilä
Olavi Olavinpoika1761 Puutosmäki 41785Marketta Ollintytär1763 Riistavesi
Paavo Tuomaanpoika1766 Juonionlahti 11786Marketta Antintytär1765 Miettilä
Tahvo Olavinpoika1764 Puutosmäki 41792Anna Ollintytär1770 Riistavesi
Tuomas Tahvonpoika1773 Juonionlahti 11795Sofia Antintytär1774 Miettilä
Klemetti Kustaa Antinpoika1820 Puutosmäki 21840Liisa Matintytär1822 Ritoniemi
Helena Tuomaantytär1768 Juonionlahti 11786Perttu Antinpoika1764 Miettilä
Helena Tuomaantytär1768 Juonionlahti 11819Antti Ollinpoika1777 Miettilä
Liisa Paavontytär1802 Puutosmäki 61821Pekka Juhonpoika1799 Putroniemi
Anna Liisa Tuomaantytär1796 Räsälä 61824Olli Laurinpoika1799 Ritoniemi
Maija Liisa Antintytär1823 Puutosmäki 21840Matti Matinpoika1820 Ritoniemi
Anna Leena Antintytär1826 Puutosmäki 21843Olli Eerikinpoika1818 Ritoniemi 5
Kustaava Fred. Heikintytär1820 Puutosmäki 61843Olli Juhonpoika1813 Miettilä 2
Anna Leena Klemetintytär1826 Puutosmäki 41845Taavetti Mikonpoika1822 Miettilä 1
Johanna Antintytär1857 Riistavesi 241876Olli Aataminpoika1852 Riistavesi 24

Lähde: Kuopion msrk:n vihittyjen luettelot, Soinisten sukutietokanta (Mankki)

ENONLAHDEN KYLÄN TUOMAISIA

Tuomaisten suvun alkukotina voidaan pitää Jääsken suurpitäjää. Jääsken kihlakunnan asutusluettelossa vuosilta 1543–1560 mainitaan Tuomaisia asuneen talollisina jo vuonna 1543 ainakin Yläkuunassa ja Ruokolahden Vaittilassa.

Jääskessä olivat rauhattomat olot ja alue oli tiheään asuttu. Siksi lähdettiin etsimään rauhallisempia ja parempia elinmahdollisuuksia todennäköisesti jo erä- ja kalaretkiltä tutuksi tulleilta erämailta.

Muuttovirran mukana asutus levisi Pohjois-Savoon, silloiseen Tavisalmen pitäjään joko eteläisen Savon kautta tai mahdollisesti Suur-Jääsken alueelta. Pohjois-Savon Tuomaisten tuloreitti vaikuttaa olleen suoraan Jääskestä. (Tuomaisten sukuyhdistys)

1500-luvun verokirjoissa mainitaan Tavinsalmen pitäjässä kymmenkunta Tuomaista, näistä useat Saamaisten Puutosmäessä. Vuodesta 1566 alkaen mainitaan Hannu Tuomainen Puutosmäessä. Vuodesta 1580 alkaen mainitaan Eerik Hannunpoika Tuomainen niin ikään Puutosmäessä. Soini (Sven) Tuomainen mainitaan vuodesta 1590 alkaen Saamaisissa. (Tavinsalmen pitäjän verokirjat)

Habermanin maantarkastusluettelossa Pien-Savosta 1620-luvulla mainitaan Eerik Tuomainen Enonlahdella sekä Eerik, Heikki ja Soini Tuomainen Vuorisalossa.

Vuoden 1625 myllytulliluettelossa mainitaan Heikki ja Soini Tuomainen Enonlahdella. Heikki mainitaan yksinään, Soinin perhekunnassa on kolme aikuista eli ilmeisesti vaimo ja aikuinen lapsi. Heikki ja Soini ovat mahdollisesti veljeksiä. Heikistä ei löydy muuta tietoa.

Tuomaisten sukuyhdistyksen mukaan Soini (Suni) Tuomainen on Hannu Tuomaisen poika. Hannu syntyi 1570-luvulla, joten Soini syntyi luultavasti 1590-luvulla. Vuodesta 1566 alkaen mainittu Hannu Tuomainen lienee syntynyt 1530–1540 -luvulla. Hän voisi ajallisesti olla Hannu Tuomaisen isä. Vuodesta 1590 alkaen Saamaisissa mainittu Soini Tuomainen voisi olla nuoremman Hannu Tuomaisen veli. Koska patronyymit puuttuvat, ei asiaan saada varmuutta. Joka tapauksessa 1570-luvulla syntynyttä Hannu Tuomaista voidaan pitää Enonlahden Tuomaisten kantaisänä.

HANNU TUOMAISEN SUKU

Kuten edellä on kerrottu, Hannu Tuomainen syntyi vuoden 1570 paikkeilla. Hänellä tiedetään olleen ainakin yksi aikuiseksi elänyt poika: Soini. On mahdollista, että vuoden 1625 myllytulliluettelossa Enonlahdella mainittu Heikki on Hannu Tuomaisen toinen poika. Koska patronyymit puuttuvat, ei asiaan saada varmuutta. Hannua ei mainita enää vuoden 1625 myllytulliluettelossa, joten hän lienee kuollut ennen vuotta 1625.

Soini Hannunpoika Tuomainen

Soini Hannunpoika Tuomainen syntyi luultavasti 1590-luvulla. Hänet mainitaan vuoden 1625 myllytulliluettelossa tilallisena Enonlahdella. Hänen vaimonsa nimi ei ole tiedossa. Soinilla oli yksi aikuiseksi elänyt poika: Matti. Soinia ei mainita enää vuoden 1635 henkikirjassa, joten hän on luultavasti kuollut ennen vuotta 1635. Tätä olettamusta tukee se, että hänen poikansa Matti mainitaan maakirjoissa tilallisena Enonlahdella vuodesta 1633 alkaen.

Vuoden 1635 henkikirjassa mainitaan myös Antti ja Brusi Tuomainen Enonlahdella. He saattavat olla Matti Tuomaisen veljiä, mutta koska patronyymit puuttuvat, ei asiaan saada varmuutta. Heitä ei mainita enää vuoden 1635 jälkeen.

Matti Soininpoika Tuomainen mainitaan vuosien 1635–1679 henkikirjoissa sekä vuosien 1633–1658 maakirjoissa tilallisena Enonlahdella. Hänet mainitaan myös vuoden 1647 ruodutusluettelossa, jossa mainitaan patronyymi Soini. Matti lienee syntynyt 1610-luvun puolessa välissä. Hänen vaimonsa nimestä ei ole tietoa. Matilla tiedetään olleen yksi aikuiseksi elänyt poika: Mikko.

Mikko mainitaan vuosien 1672–1693 henkikirjoissa tilallisena Enonlahdella. Hänet mainitaan myös vuosien 1664–1695 maakirjoissa Enonlahdella. Vuoden 1664 maakirjassa sekä vuoden 1693 henkikirjassa mainitaan patronyymi Matti. Isä Matti oli elossa vielä vuonna 1664, mutta tilan isännyys näyttää siirtyneen Mikolle.  Mikon vaimon nimestä ei ole tietoa. Perheeseen syntyi kaksi aikuiseksi elänyttä poikaa: Mauno ja Lauri.

Mauno avioitui Eeva Korhosen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Mikko, Lauri ja Mauno. Eevan kuoltua Mauno avioitui Elli Voutilaisen kanssa. Myöskään hänen syntymäpaikkansa ja -aikansa ei ole tiedossa. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Matti ja Antti sekä kaksi tytärtä. Isä Mauno toimi tilallisena Enonlahdella. Hän kuoli 80-vuotiaana.

Ensimmäisestä avioliitosta syntynyt Mikko avioitui talollisen Klemetti Antinpoika Holopaisen tyttären Marketan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi yhdeksän poikaa: Mauno, Heikki, Mikko, Klemetti, Lauri, Matti, Antti, Hannu ja Soini sekä kuusi tytärtä. Klemetti ja Matti kuolivat naimattomina. Isä Mikko toimi tilallisena Enonlahdella. Hän kuoli 76-vuotiaana.

Mauno avioitui talollinen Paavo Mikonpoika Miettisen tyttären Siljan kanssa Miettilän Tervassalosta. Perheeseen syntyi yksi poika: Mikko sekä neljä tytärtä. Perhe asui isä Mikon isännöimällä tilalla Enonlahdella. Mauno kuoli 37-vuotiaana ennen isäänsä.

Mikko avioitui talollinen Yrjö Yrjönpoika Hiltusen tyttären Annan kanssa Ukonlahdelta. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Mikko, Mauno, Juho, Mikko ja Mauno sekä neljä tytärtä. Ainoastaan Juho eli aikuiseksi. Mikko toimi tilallisena Enonlahti 4 -tilalla. Hän eli 61-vuotiaaksi.

Juho avioitui tilallinen Olli Laurinpoika Räsäsen tyttären Susannan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Mikko ja Juho Olli sekä kaksi tytärtä. Susannan kuoltua Juho avioitui talollinen Olli Ollinpoika Heiskasen tyttären Marketan kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Aaro, Vilho, Mauno, Taavetti, Pekka ja Vilho sekä kolme tytärtä. Nuorempi Vilho ja Mauno kuolivat pienenä. Vanhempi Vilho kuoli naimattomana. On sinänsä erikoista, että nuorempi Vilho sai veljensä kanssa saman nimen, vaikka tämä oli elossa. Juho toimi talollisena Enonlahti 6 Mikkola Välitalo -tilalla. Hän eli 89-vuotiaaksi.

Ensimmäisestä avioliitosta syntynyt Mikko avioitui talollinen Josef Yrjönpoika Kankkusen tyttären Maria Stiinan kanssa Räsälä 7 Heinämäki -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Juho, Josef, Vilho ja kuolleena syntynyt poikalapsi sekä viisi tytärtä. Josef ja Vilho kuolivat pienenä. Mikko toimi talollisena Enonlahti 6 Mikkola Välitalo -tilalla. Hän eli 73-vuotiaaksi.

Juho avioitui Anna Leena Ristontytär Iivanaisen kanssa Leppävirran Valkiamäestä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Pekka Vilho, Juho Taavetti, Antti Vilho ja Johannes sekä yksi tytär. Isä Juho kuoli 38-vuotiaana ennen isäänsä.

Ainoastaan Antti Vilho eli aikuiseksi. Hän avioitui Anna Helena Antintytär Mähösen kanssa Pielaveden Joutsenniemestä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Yrjö Taavetti, Juho Ernest ja Antti Vilho sekä yksi tytär. Perhe asui Enonlahti 7 Maunula Päiväranta -tilalla, jota isännöi äiti Anna Leena Iivanaisen toinen mies Juho Vilho Maunonpoika Tuomainen Enonlahti 5 Tiilikkala Niemelä -tilalta.

Juho Tuomaisen ja Susanna Räsäsen toinen poika Juho Olli oli ”heikkomielinen” eli ilmeisesti mielisairas.

Juho Tuomaisen ja Marketta Heiskasen poika Aaro avioitui talollinen Mikko Mikonpoika Voutilaisen tyttären Johannan kanssa Jänissalo 4 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Juho sekä kuusi tytärtä. Johannan kuoltua Aaro avioitui Johannan siskon Marian kanssa. Perheeseen syntyi kaksi tytärtä. Perhe asui Johannan ja Marian kotitalossa Jänissalo 4 Mikkola -tilalla.

Neljäs poika Taavetti avioitui Eeva Stiina Ollintytär Pitkäsen kanssa Enonlahti 3 -tilalta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Juho Taavetti, Pekka Vilho ja Heikki sekä viisi tytärtä. Pekka Vilho kuoli pienenä. Taavetti toimi talollisena Enonlahti 6 Mikkola Välitalo -tilalla. Hän kuoli 65-vuotiaana vuonna 1899. Pojat eivät enää jatkaneet tilallisina.

Viides poika Pekka avioitui talollinen Juho Maunonpoika Iivanaisen tyttären Anna Leenan kanssa Enonlahti 4 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Pekka ja Juho sekä neljä tytärtä. Perhe asui Enonlahti 6 Mikkola Välitalo -tilalla.

Mikko Tuomaisen ja Marketta Holopaisen toinen poika Heikki avioitui talollinen Paavo Mikonpoika Miettisen tyttären Kaisan kanssa Miettilän Tervassalosta. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Mikko, Mauno, Paavo, Mikko ja Heikki sekä yksi tytär. Vanhempi Mikko kuoli pienenä. Nuorempi Mikko kuoli nuorukaisena. Mauno oli naimaton. Isä Heikki toimi tilallisena Enonlahti 4 -tilalla. Hän eli 70-vuotiaaksi.

Paavo avioitui talollinen Juho Hiltusen tyttären Annan kanssa Ukonlahdelta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Heikki, Paavo, Juho ja Mikko sekä kaksi tytärtä. Heikki ja Mikko kuolivat pienenä. Isä Paavo toimi talollisena Enonlahdella. Hän kuoli 54-vuotiaana.

Poika Paavo avioitui Marketta Pekantytär Kotilaisen kanssa Leppävirran Saahkarlahdelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Paavo, Pekka Juho ja Juho sekä yksi tytär. Pekka Juho kuoli pienenä. Isä Paavo toimi talollisena Enonlahti 4 -tilalla sekä Jänissalo 3 Juhola -tilalla. Hän eli 72-vuotiaaksi.

Paavo Tuomaisen ja Anna Hiltusen poika Juho avioitui Leena Liisa Mikontytär Huovisen kanssa Leppävirran Valkiamäestä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Paavo, Juho, Mikko, Jafet ja Jafet sekä neljä tytärtä. Paavo ja vanhempi Jafet kuolivat pienenä. Isä Juho toimi lampuotina Enonlahden eri tiloilla.

Heikki Tuomaisen ja Kaisa Miettisen nuorin poika Heikki avioitui talollinen Tahvo Hartikaisen tyttären Marian kanssa Litmaniemeltä. Perheeseen syntyi yksi poika: Heikki sekä neljä tytärtä. Isä Heikki toimi talollisena Enonlahti 4 -tilalla. Hän kuoli 57-vuotiaana.

Heikki avioitui talollinen Lauri Laurinpoika Tuomaisen tyttären Kreeta Lovisan kanssa Enonlahti 3 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Juho Heikki sekä kolme tytärtä. Heikki toimi talollisena Enonlahti 6 -tilalla. Hän eli 44-vuotiaaksi.

Juho Heikki avioitui Marja Stiina Rothbergin kanssa Tuusniemeltä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Juho Heikki ja Taavetti sekä neljä tytärtä. Isä Juho Heikki toimi talollisena Enonlahti 5 Joenpolvi -tilalla. Vanhemmat sekä poika Juho Heikki perheineen muuttivat Kuopioon vuonna 1908. Taavetti perheineen jäi Enonlahti 5 Jokipolvi -tilalle. Tiedossa ei ole, jatkoiko hän tilan isäntänä.

Mikko Tuomaisen ja Marketta Holopaisen kolmas poika Mikko avioitui talollinen Pekka Heiskasen tyttären Ellin kanssa Enonlahden Kartasalosta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Mikko, Pekka ja Heikki sekä yksi tytär. Mikko kuoli nuorukaisena. Isä Mikko toimi talollisena Enonlahti 4 -tilalla. Hän kuoli 63-vuotiaana.

Pekka avioitui talollinen Juho Hiltusen tyttären Kirstin kanssa Ukonlahdelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Mikko, Pekka ja Juho sekä kaksi tytärtä. Isä Pekka jatkoi talollisena isänsä jälkeen Enonlahti 4 -tilalla. Hän kuoli 71-vuotiaana.

Mikko avioitui talollinen Juho Ollinpoika Räsäsen tyttären Riitan kanssa Jurikkamäestä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Pekka Sakari, Pekka, Mikko ja Juho sekä neljä tytärtä.  Pekka Sakari ja Juho kuolivat pienenä. Isä Mikko toimi talollisena Enonlahti 4 -tilalla. Hän eli 62-vuotiaaksi.

Poika Pekka avioitui Anna Maria Heikintytär Pirskaisen kanssa Akonvedeltä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Pekka Vilho ja Juho sekä neljä tytärtä. Pekka toimi talollisena Enonlahti 6 Mikkola Honkala -tilalla. Hän kuoli 51-vuotiaana.

Pekka Vilho avioitui Maria Kristiina Juhontytär Finskan kanssa Ukonlahti 4 -tilalta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Eerik Juho, Pekka Vilho ja Kustaa Heikki sekä kolme tytärtä. Isä Pekka Vilho jatkoi Enonlahti 6 Honkajärvi (Mikkola Honkala) -tilan isäntänä isänsä jälkeen. Maria Kristiinan kuoltua perhe muutti Leppävirralle vuonna 1887.

Toinen poika Juho avioitui talollinen Israel Matinpoika Koposen tyttären Justiinan kanssa Jänissalo 1 -tilalta. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Juho Vilho, Taavetti, Taavetti, Pekka ja Otto sekä neljä tytärtä. Vanhempi Taavetti ja Pekka kuolivat pienenä. Perhe asui isoveli Pekka Vilhon isännöimällä Enonlahti 6 Mikkola Honkala -tilalla.

Mikko Tuomaisen ja Riitta Räsäsen kolmas poika Mikko avioitui tilallisen Mikko Mikonpoika Tuomaisen tyttären Maria Leenan kanssa Enonlahti 4 -tilalta. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Juho Vilho, Olli Heikki, Taavetti, Pekka ja Aukusti sekä neljä tytärtä. Juho Vilho kuoli nuorukaisena. Olli Heikki, Taavetti ja Aukusti olivat naimattomia. Isä Mikko meni vävyksi vaimonsa kotitilalle Enonlahti 6 Paksulaan. Tilan kaikki pojat olivat kuolleet pienenä. Mikko toimi tilan isäntänä appensa jälkeen yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Hän eli 70-vuotiaaksi. Mikon kuollessa hänen viidestä pojastaan neljä oli elossa. Vuosisadan vaihteessa tila on merkitty Mikon perillisten omistukseen.

Poika Pekka avioitui tilallinen, kylänvanhin Mauno Mikonpoika Tuomaisen tyttären Anna Loviisan kanssa Enonlahti 5 Tiilikkala Niemelä -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Taavetti, Aukusti, Pekka Vilho ja Johannes sekä neljä tytärtä. Perhe asui Enonlahti 6 Paksula -tilalla.

Muut pojat olivat vielä 1900-luvun ensimmäisellä kymmenellä naimattomia.

Pekka Tuomaisen ja Kirsti Hiltusen toinen poika Pekka avioitui Kreeta Heikintytär Karvosen kanssa Leppävirran Valkiamäestä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Pekka, Aato ja Juho Sipi sekä kaksi tytärtä. Pekka ja Aato kuolivat pienenä. Kreetan kuoltua Pekka avioitui talollisen pojan Pekka Pekanpoika Kankkusen tyttären Marketan kanssa Räsälä 5 -tilalta. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Pekka, Antti, Vilho, Mikko ja Taavetti. Mikko kuoli nuorukaisena, Vilho oli naimaton. Taavetista ei löydy tietoa. Isä Pekka toimi talollisena Enonlahti 6 -tilalla. Hän eli 71-vuotiaaksi.

Ensimmäisestä avioliitosta syntynyt Juho Sipi avioitui talollinen Eerik Voutilaisen tyttären Reginan kanssa Jänissalo 2 -tilalta. Perheeseen syntyi kahdeksan poikaa: Juho Pekka, Eerik Juho, Mikko, Pekka Vilho, Aaro, Heikki, Pekka Vilho ja Antti sekä kaksi tytärtä. Juho Pekka ja vanhempi Pekka Vilho kuolivat pienenä. Mikko kuoli nuorukaisena. Perhe muutti Jänissalo 4:een (ent. 2) vuonna 1852 ja Tuusniemen Lohilahti 8 -tilalle vuonna 1856. Juho Sipi toimi lampuotina.

Toisesta avioliitosta syntynyt poika Pekka avioitui Eeva Katariina Eerikintytär Savolaisen kanssa Kuopiosta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Antti Vilho ja Pekka Juho. Pekka Juho kuoli pienenä, Antti Vilho kuoli nuorukaisena. Eevan kuoltua Pekka avioitui Riitta Stiina Heikintytär Pekkarisen kanssa Tuusniemeltä. Perheeseen syntyi yksi tytär. Pekka toimi talollisena Enonlahti 6 Mikkola Haukisentaipal -tilalla. Hän eli 65-vuotiaaksi.

Toinen Pekka Tuomaisen ja Marketta Kankkusen poika Antti avioitui talollinen Matti Savolaisen tyttären Aukustiinan kanssa Räsälä 3 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Pekka Vilho ja Taavetti sekä yksi tytär. Antti toimi talollisena Enonlahti 6 Mikkola Haukisentaipal -tilalla. Hän kuoli 70-vuotiaana.

Pekka Vilho ja Taavetti jatkoivat Enonlahti 6 Haukisentaipal -tilan isäntinä isänsä jälkeen vuodesta 1898 alkaen.

Pekka Tuomaisen ja Kirsti Hiltusen nuorin poika Juho avioitui talollinen Klemetti Laurinpoika Tuomaisen tyttären Annan kanssa Enonlahti 3 -tilalta. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Juho Taavetti, Klemetti, Pekka, Juho, Eenok ja Japhet sekä viisi tytärtä. Juho Taavetti, Klemetti, Juho ja Japhet kuolivat pienenä. Perhe muutti vuonna 1840 Kolmisoppi 4 Iivarila -tilalle (ent. Kasurila). Juho eli 77-vuotiaaksi.

Mikko Tuomaisen ja Elli Heiskasen kolmas poika Heikki avioitui Liisa Kaipaisen kanssa Tohmajärveltä. Lapsia ei ollut.

Mikko Tuomaisen ja Marketta Holopaisen viides poika Lauri avioitui talollinen Olli Mikonpoika Miettisen tyttären Kirstin kanssa Miettilän Tervassalosta. Perheeseen syntyi yksi poika: Mikko sekä yksi tytär. Lauri toimi talollisena Enonlahti 4 -tilalla. Hän kuoli 50-vuotiaana.

Mikko avioitui Kirsti Tahvontytär Hartikaisen kanssa Litmaniemeltä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Lauri ja Mikko sekä kolme tytärtä. Lauri kuoli pienenä. Isä Mikko toimi talollisena Enonlahti 4 -tilalla. Hän kuoli 76-vuotiaana.

Poika Mikko avioitui Maria Liisa Brusintytär Hämäläisen kanssa Rantasalmen Kolkontaipaleelta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Mikko, Lauri, Juho ja Taavetti sekä seitsemän tytärtä. Kaikki pojat kuolivat pienenä. Mikko toimi talollisena Enonlahti 6 -tilalla. Marian kuoltua Mikko avioitui talollinen Matti Pekanpoika Kankkusen tyttären Eeva Stiinan kanssa Räsälä 3 -tilalta. Mikko kuoli jo seuraavana vuonna 55-vuotiaana. Yhteisiä lapsia ei ollut.

Mikko Tuomaisen ja Marketta Holopaisen seitsemäs poika Antti avioitui Kirsti Tahvontytär Hartikaisen sisaren Kaisan kanssa Litmaniemeltä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Mikko, Tahvo ja Mauno sekä kaksi tytärtä. Tahvo ja Mauno kuolivat pienenä. Antti toimi talollisena Enonlahti 4 -tilalla.

Mikko avioitui talollinen Soini Mikonpoika Tuomaisen tyttären Eevan kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi yksi poika: Antti sekä yksi tytär. Molemmat lapset kuolivat pienenä. Mikko toimi renkinä Enonlahdella. Hän kuoli 71-vuotiaana.

Kahdeksas poika Hannu avioitui talollinen Eerik Ollinpoika Räsäsen tyttären Liisan kanssa Räsälä 1 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Mikko sekä viisi tytärtä. Mikko kuoli pienenä. Hannu toimi talollisena Enonlahti 4 -tilalla. Hän kuoli 53-vuotiaana.

Yhdeksäs poika Soini avioitui sotilas Heikki Hiltusen tyttären Judithin kanssa Hiltulanlahdelta. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Mikko, Heikki, Antti, Soini, Antti ja Mauno sekä kolme tytärtä. Molemmat Antit kuolivat pienenä. Judithin kuoltua Soini avioitui Liisa Antintytär Tiihosen kanssa Vehmasmäen Pellosmäestä. Perheeseen syntyi yksi tytär. Perheestä ei löydy tietoa enää 1780-luvun alun jälkeen.

Mauno Tuomaisen ja Eeva Korhosen toinen poika Lauri avioitui Marketta Heiskasen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Mauno ja Lauri sekä kuusi tytärtä. Isä Lauri toimi tilallisena Enonlahdella. Hän oli myös lautamies sekä kirkon kuudennusmies. Hän kuoli 75-vuotiaana.

Mauno avioitui Kirsti Juhontytär Taskisen kanssa Jynkästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Mauno, Juho ja Mikko sekä neljä tytärtä. Mikko kuoli pienenä, Juho kuoli nuorukaisena. Isä Mauno toimi tilallisena Enonlahdella. Hän oli myös lautamies. Hän kuoli 39-vuotiaana.

Poika Mauno avioitui talollinen Antti Antinpoika Korhosen tyttären Marketan kanssa Haminanlahdelta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Mauno ja Antti sekä kaksi tytärtä. Marketan kuoltua Mauno avioitui Eeva Pulkkisen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Lapsia ei ollut. Mauno toimi talollisena Enonlahdella.

Poika Mauno avioitui talollinen Olli Ollinpoika Räsäsen tyttären Helenan kanssa Räsälä 1 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Mauno ja Olli sekä yksi tytär. Isä Mauno toimi talollisena Enonlahti 3 -tilalla. Hän kuoli jo 30-vuotiaana. Perheen myöhemmistä vaiheista ei löydy tietoa.

Antti avioitui Maria Ollintytär Miettisen kanssa Putroniemestä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Olli ja Antti Vilho sekä yksi tytär. Antti toimi itsellisenä ja torpparina Enonlahdella. Hän kuoli 60-vuotiaana.

Lauri Tuomaisen ja Marketta Heiskasen toinen poika Lauri avioitui talollinen Klemetti Holopaisen tyttären Annan kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Lauri, Mauno, Klemetti, Lauri ja Mikko sekä neljä tytärtä. Vanhempi Lauri kuoli pienenä. Isä Lauri toimi talollisena Enonlahti 3 -tilalla. Hän kuoli 63-vuotiaana.

Mauno avioitui talollinen Mikko Mikonpoika Tuomaisen tyttären Kaisan kanssa Enonlahdelta. Lapsia ei ollut. Mauno toimi talollisena Enonlahti 3 -tilalla. Hän kuoli 37-vuotiaana.

Klemetti avioitui talollinen Mauno Antinpoika Tuomaisen tyttären Siljan kanssa Enonlahdelta. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Lauri, Mauno ja Klemetti. Klemetti kuoli pienenä. Isä Klemetti toimi Enonlahti 3 -tilan isäntänä isänsä jälkeen. Hän eli 35-vuotiaaksi.

Lauri avioitui talollinen Lauri Kinnusen tyttären Stiinan kanssa Sotkanniemeltä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Juho Vilho, Klemetti, Pekka, Vilho ja Lauri. Juho Vilho kuoli pienenä. Klemetti oli naimaton. Isä Lauri toimi talollisena Enonlahti 5 -tilalla. Hän kuoli 71-vuotiaana.

Pekka avioitui Maija Leena Ristontytär Iivanaisen kanssa Leppävirran Valkiamäestä. Lapsia ei ollut.

Vilho avioitui Maria Juhontytär Väänäsen kanssa Vehmassalmi 5 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Kustaa Vilho ja Pekka sekä yksi tytär. Vilho toimi renkinä ja itsellisenä Enonlahti 5 -tilalla.

Lauri avioitui talollinen Mikko Mikonpoika Tuomaisen tyttären Marian kanssa Enonlahti 5 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Lauri sekä kaksi tytärtä. Isä Lauri toimi talollisena Enonlahti 5 Harjula -tilalla. Perhe muutti Vehmassalmelle vuonna 1869.

Klemetti Tuomaisen ja Silja Tuomaisen toinen poika Mauno avioitui Anna Stiina Josefintytär Meklinin kanssa Leppävirran Valkiamäestä. Perheeseen syntyi yksi poika: Josef sekä kuusi tytärtä. Josef kuoli pienenä. Perhe asui isoveli Laurin isännöimällä Enonlahti 5 -tilalla.

Perheen vanhin tytär Anna Loviisa avioitui Taavetti Klemetinpoika Soinisen kanssa Puutosmäki 4 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Taavetti sekä kolme tytärtä. Perhe asui Enonlahti 5 -tilalla ja myöhemmin Kuopiossa, missä Taavetti toimi palovartijana ja muurarina.

Lauri Tuomaisen ja Anna Holopaisen poika Lauri avioitui talollinen Mikko Maunonpoika Tuomaisen tyttären Siljan kanssa Enonlahti 4 -tilalta. Perheeseen syntyi kuusi poikaa: Lauri, Mikko, Kustaa Johannes (Juho Kustaa), Mauno, Aaro ja Josef sekä kaksi tytärtä. Aaro kuoli pienenä. Isä Lauri toimi talollisena Enonlahti 5 Tiilikkala Niemelä -tilalla. Hän kuoli 72-vuotiaana.

Poika Lauri avioitui talollinen Heikki Heikinpoika Tuomaisen tyttären Eeva Stiinan kanssa Enonlahti 4 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Lauri sekä kolme tytärtä. Lauri kuoli pienenä. Isä Lauri toimi talollisena Enonlahti 5 Tiilikkala Niemelä -tilalla. Hän eli 71-vuotiaaksi.

Toinen poika Mikko avioitui Eeva Loviisa Matintytär Karvosen kanssa Leppävirran Valkiamäestä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Lauri, Mikko, Aaro ja Nestor sekä kaksi tytärtä. Perhe muutti Maaningan Käärmetlahdelle vuonna 1839.

Lauri Tuomaisen ja Silja Tuomaisen kolmas poika Juho Kustaa avioitui Marketta Sofia Heikintytär Pirskaisen kanssa Vehmassalmelta. Perheeseen syntyi yksi poika: Aaro ja kaksi tytärtä. Perhe asui Maaningan Käärmetlahdella.

Neljäs poika Mauno avioitui Silja Kreeta Antintytär Savolaisen kanssa Leppävirran Saamaisista. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Antti Juho ja Nikolai sekä kolme tytärtä. Perhe asui Enonlahdella ja Saamainen 16 -tilalla. Mauno kuoli 55-vuotiaana.

Nuorin poika Josef avioitui Kreeta Liisa Pekantytär Karvosen kanssa Leppävirran Saamainen 2 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Juho sekä yksi tytär. Perhe asui Maaningan Käärmetlahti 5 sekä Lappvetelä 1 -tiloilla.

Lauri Tuomaisen ja Anna Holopaisen poika Mikko avioitui talollinen Klemetti Laurinpoika Räsäsen tyttären Susannan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Lauri, Klemetti, Mikko, Mauno ja Pekka sekä neljä tytärtä. Pekka kuoli pienenä, Klemetti kuoli nuorukaisena. Isä Mikko toimi talollisena Enonlahti 5 -tilalla. Hän eli 65-vuotiaaksi.

Lauri avioitui Anna Liisa Matintytär Karvosen kanssa Leppävirran Valkiamäestä. Perheeseen syntyi yksi poika: Taavetti sekä kaksi tytärtä. Lauri toimi talollisena Enonlahti 5 Tiilikkala Niemelä -tilalla. Hän kuoli 41-vuotiaana.

Taavetti avioitui Kreeta Loviisa Juhontytär Törrösen kanssa Leppävirran Kurjalanranta 1 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Taavetti Juho ja Pekka sekä yksi tytär. Perhe muutti Saamainen 22 -tilalle vuonna 1857. Taavetti toimi siellä talollisena.

Mikko Tuomaisen ja Susanna Räsäsen toinen poika Mikko avioitui tilallisen Mikko Mikonpoika Kankkusen tyttären Silja Ulrikan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Juho Vilho ja Taavetti. Taavetti kuoli pienenä. Mikko toimi talollisena Enonlahti 5 Tiilikkala Niemelä -tilalla. Hän kuoli 79-vuotiaana.

Juho Vilho avioitui talollisen veli Mauno Klemetinpoika Tuomaisen tyttären Silja Katariinan kanssa Enonlahti 5 Tiilikkala Niemelä -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Juho Taavetti sekä kaksi tytärtä. Juho Taavetti kuoli pienenä. Juho Vilho kuoli ennen isäänsä 47-vuotiaana.

Mikko Tuomaisen ja Susanna Räsäsen kolmas poika Mauno avioitui Maija Leena Ristontytär Iivanaisen kanssa Leppävirran Valkiamäestä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Juho, Pekka Vilho ja Juho Vilho sekä kuusi tytärtä. Juho ja Pekka Vilho kuolivat pienenä. Mauno toimi talollisena Enonlahti 5 Tiilikkala Niemelä -tilalla. Hän oli myös kylänvanhin. Hän kuoli 45-vuotiaana.

Juho Vilho avioitui Juho Mikonpoika Tuomaisen lesken Anna Leena Ristontytär Iivanaisen kanssa Enonlahti 6 Mikkola Välitalo -tilalta. Tämä oli kotoisin Leppävirran Valkiamäestä. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Juho ja Pekka Vilho sekä kaksi tytärtä. Juho kuoli pienenä. Juho Vilho toimi talollisena kuolemaansa saakka vuoteen 1902 Enonlahti 7 Maunula Päiväranta -tilalla. Hän eli 47-vuotiaaksi.

Mauno Tuomaisen ja Eeva Kohosen kolmas poika Mauno avioitui Marketta Soinintytär Hätisen kanssa Riistavedeltä. Perheeseen syntyi seitsemän poikaa: Mauno, Soini, Mikko, Lauri, Perttu, Antti ja Matti sekä yksi tytär. Pertusta ja Antista ei löydy tietoa. Isa Mauno toimi talollisena Enonlahdella. Hän eli 56-vuotiaaksi.

Mauno avioitui Peatta Mikontytär Pekkarisen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Mauno, Mikko, Mauno ja Lauri. Vanhempi Mauno ja Lauri kuolivat pienenä. Isä Mauno toimi talollisena Enonlahti 4 -tilalla. Hän kuoli 38-vuotiaana.

Mikko avioitui Marketta Ollintytär Koistisen kanssa Räsälästä. Lapsia ei ollut. Mikko toimi talollisena Enonlahti 4 -tilalla.

Mauno avioitui Kaisa Mikontytär Kankkusen kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kaksi tytärtä. Mauno toimi talollisena Enonlahti 4 -tilalla. Kaisan kuoltua Mauno lähti torppariksi Jänissaloon. Hän kuoli 62-vuotiaana.

Mauno Tuomaisen ja Marketta Hätisen toinen poika Soini avioitui talollinen Paavo Niilonpoika Räsäsen tyttären Annan kanssa Räsälästä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Mauno, Paavo ja Soini sekä yksi tytär. Kaikki lapset kuolivat pienenä. Anna kuoltua Soini avioitui Maria Aatontytär Karvosen kanssa Leppävirran Valkiamäestä. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Aato, Soini ja Lauri sekä neljä tytärtä. Soini ja Lauri kuolivat pienenä. Isä Soini toimi tilallisena Enonlahdella.

Aato avioitui Helena Samulintytär Itkosen kanssa Savilahdelta. Perheeseen syntyi kolme tytärtä. Aato toimi talollisena Enonlahti 4 -tilalla. Hän kuoli 64-vuotiaana.

Mauno Tuomaisen ja Marketta Hätisen poika Lauri avioitui Kaisa Juhontytär Jääskeläisen kanssa Enonlahti 2 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Mauno. Lauri kuoli 52-vuotiaana pojan ollessa vajaa neljän ikäinen. Pojan vaiheista ei ole tietoa.

Nuorin poika Matti avioitui Olavi Olavinpoika Soinisen tyttären Katariinan kanssa Puutosmäki 4 -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Mauno, Olli, Matti ja Klemetti sekä kaksi tytärtä. Mauno ja Klemetti kuolivat pienenä. Olli kuoli nuorukaisena. Isä Matti toimi talollisena Enonlahti 4 -tilalla. Hän eli 46-vuotiaaksi.

Matti avioitui Kristiina Paavontytär Karhusen kanssa Ukonlahdelta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Matti ja Heikki sekä kaksi tytärtä. Matti kuoli pienenä. Isä Matti toimi talollisena Enonlahti 4 -tilalla. Hän kuoli 34-vuotiaana.

Heikki avioitui talollisen poika Pekka Pekanpoika Kankkusen tyttären Leenan kanssa Räsälä 5 -tilalta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Juho Heikki ja Pekka sekä viisi tytärtä. Pekka kuoli pienenä. Heikki toimi lampuotina Räsälässä sekä Koivusaaressa.

Juho Heikki avioitui talollinen Matti Savolaisen tyttären Vilhelmiinan kanssa Räsälä 3 -tilalta. Perheeseen syntyi yksi poika: Taavetti sekä viisi tytärtä. Juho Heikki toimi lampuotina Räsälä 15 Hukkala -tilalla.

Mauno Tuomaisen ja Elli Voutilaisen vanhin poika Matti avioitui leski Anna Heikintytär Kukkosen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi yksi poika: Mikko. Perheen myöhemmistä vaiheista ei ole tietoa.

Toinen poika Antti avioitui talollisen Klemetti Holopaisen tyttären Ellin kanssa Ritoniemeltä. Perheeseen syntyi viisi poikaa: Mauno, Klemetti, Antti, Mikko ja Lauri sekä neljä tytärtä. Perhe asui velipuoli Mikon isännöimällä Enonlahden tilalla.

Mauno avioitui talollisen veli Tahvo Tahvonpoika Soinisen tyttären Marketan kanssa Puutosmäki 3 -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Antti, Mauno, Tahvo ja Klemetti sekä neljä tytärtä. Antista ja Maunosta ei löydy tietoa. Isä Mauno toimi tilallisena Enonlahti 5 -tilalla. Hän kuoli 49-vuotiaana.

Tahvo avioitui talollinen Heikki Hyvärisen tyttären Kreeta Kaisan kanssa Puutossalmelta. Perheeseen syntyi yksi poika: Juho Heikki sekä kolme tytärtä. Perhe asui Puutossalmella ja Pappilassa. Tahvo eli 74-vuotiaaksi.

Klemetti avioitui Helena Kauhasen kanssa Savilahdelta. Perheeseen syntyi yksi poika: Klemetti ja yksi tytär. Perheen myöhemmistä vaiheista ei ole tietoa.

Antti Tuomaisen ja Elli Holopaisen toinen poika Klemetti avioitui Anna Kauhasen kanssa Leppävirralta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Antti ja Klemetti sekä neljä tytärtä. Klemetti toimi talollisena Enonlahdella. Perheestä ei löydy tietoa lasten syntymän jälkeen.

Kolmas poika Antti avioitui Maria Turusen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin, mahdollisesti Leppävirralla. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Antti, Mauno ja Samuli sekä yksi tytär. Perhe asui Leppävirralla ja Enonlahdella. Perheestä ei löydy tietoa lasten syntymän jälkeen.

Neljäs poika Mikko avioitui Anna Itkosen kanssa. Tiedossa ei ole, mistä tämä oli kotoisin. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Antti, Pekka ja Mikko sekä yksi tytär. Annan kuoltua Mikko avioitui talollinen Paavo Antinpoika Miettisen tyttären Apollonian kanssa Miettilän Tervassalo Hallikkalasta. Perheeseen syntyi yksi poika: Paavo ja kaksi tytärtä. Perheen myöhemmistä vaiheista ei ole tietoa. Mikko kuoli 69-vuotiaana Räsälässä.

Nuorin poika Lauri avioitui Klemetti Olavinpoika Soinisen lesken Kerttu Heikintytär Heiskasen kanssa Puutosmäki 4 -tilalta. Kerttu oli lähtöisin Räsälän Haukkalasta. Perheeseen syntyi kaksi poikaa: Antti ja Lauri sekä yksi tytär. Lauri kuoli pienenä. Perhe asui Puutosmäki 4 Pitkälahti -tilalla. Lauri kuoli 38-vuotiaana.

Antti avioitui Silja Jääskeläisen kanssa Leppävirralta. Perheeseen syntyi yksi poika: Antti sekä kaksi tytärtä. Perhe asui lasten syntyessä Puutosmäessä ja Leppävirran Saamaisissa. Perheen myöhemmistä vaiheista ei ole tietoa.

Mikko Matinpoika Tuomaisen toinen poika Lauri mainitaan vaimoineen henkikirjoissa vuosina 1693–1711 Enonlahdella sekä vuoden 1693 henkikirjassa Mauno Tuomaisen veljenä. Muuta tietoa ei hänestä löydy.

Enonlahdelle jääneet Hannu Tuomaisen jälkeläiset

Hannu Tuomisen pojanpojan Matti Soininpojan pojanpojan Mauno Mikonpojan pojanpojan Mikko Mikonpojan pojanpojan Mikko Pekanpojan poika Mikko avioitui tilallisen Mikko Mikonpoika Tuomaisen tyttären Maria Leenan kanssa Enonlahti 4 (myöh. 6) -tilalta. Mikko meni vävyksi vaimonsa kotitilalle Enonlahti 6 Paksulaan. Tilan kaikki pojat olivat kuolleet pienenä. Mikko toimi tilan isäntänä appensa jälkeen yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Hän eli 70-vuotiaaksi. Mikon kuollessa hänen viidestä pojastaan neljä oli elossa, tosin kolme oli naimattomia. Vuosisadan vaihteessa tila on merkitty Mikon perillisten omistukseen.

Pojat Olli Heikki, Taavetti, Pekka ja Aukusti jatkoivat Enonlahti 6 Paksula -tilan viljelyä isänsä kuoltua vuonna 1880. Pekka avioitui tilallinen, kylänvanhin Mauno Mikonpoika Tuomaisen tyttären Anna Loviisan kanssa Enonlahti 5 Tiilikkala Niemelä -tilalta. Perheeseen syntyi neljä poikaa: Taavetti, Aukusti, Pekka Vilho ja Johannes. Ei ole varmuutta siitä, jatkoivatko pojat tilan viljelyä isänsä jälkeen. Tiedossa ei myöskään ole, avioituiko joku Pekan veljistä vuoden 1910 jälkeen.

Hannu Tuomisen pojanpojan Matti Soininpojan pojanpojan Mauno Mikonpojan pojanpojan Mikko Mikonpojan pojanpojan Mikko Pekanpojan pojanpoika Juho Pekanpoika toimi Enonlahti 6 Honkajärvi -tilan isäntänä 1900-luvun alussa. Hänen vanhin ja nuorin poikansa Juho Vilho ja Otto olivat elossa. Tiedossa ei ole, jatkoivatko pojat tilan isäntinä isänsä jälkeen.

Hannu Tuomisen pojanpojan Matti Soininpojan pojanpojan Mauno Mikonpojan pojanpojan Mikko Mikonpojan pojanpojan Pekka Pekanpojan pojanpoika Pekka Vilho Antinpoika toimi talollisena Enonlahti 6 Haukisentaipal -tilalla isänsä Antin kuoltua vuonna 1898. Tiedossa ei ole, oliko Pekka Vilholla poikia jatkamaan tilanpitoa. Pekan pikkuveli Taavetti oli toisena tilaosakkaana.

Muut Enonlahden Tuomaiset ryhtyivät torppareiksi tai muuttivat pois Enonlahdelta. Joihinkin perheisiin ei syntynyt poikia tai nämä kuolivat pienenä.

Mekille pantavaa on se, että Tuomaiset solmivat paljon avioliittoja keskenään sekä myös Turusten, Räsästen ja Miettisten kanssa, kun taas Soinisten kanssa solmittiin vain muutamia avioliittoja.

Taulukkoon 7 on koottu Soinisten ja Tuomaisten väliset avioliitot 1800-luvun loppupuolelle saakka.

Taulukko 7 Soinisten ja Tuomaisten väliset avioliitot 1800-luvun loppupuolelle saakka.

  SOININENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKAAVIOLIITON SOLMIMISV.  TUOMAINENSYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA
Paavo Klemetinpoika1779 Puutosmäki 31800Helena Laurintytär1782 Puutosmäki 4
Taavetti Klemetinpoika1833 puutosmäki 41854Anna Loviisa Maunontytär1832 Enonlahti 5
Marketta Tahvontytär1745 Puutosmäki 31762Mauno Antinpoika1742 Enonlahti
Katariina Olavintytär1747 Puutosmäki 41767Matti Maunonpoika1745 Enonlahti 4
Kirsti Tuomaantytär1766 Juonionlahti 11779Pekka Juhonpoika1749 Leppävirta

Lähde: Kuopion msrk:n vihittyjen luettelot, Soinisten sukutietokanta (Mankki)

LOPUKSI

Koska Kuopion maaseurakunnan digitoidut rippikirjat päättyvät tällä hetkellä vuoteen 1910, ei saada helposti tietoa, jatkoivatko perheiden pojat tilojen viljelyä 1900-luvulla vai myytiinkö tilat pois.

Soisalon saaren pohjoisosan kylissä asui muitakin sukuja kuin tässä artikkelissa käsiteltyjä, mutta esille on otettu Soinisten kannalta mielenkiintoisimmat suvut.

Oman Soinisten sukulinjani naispuolisia jäseniä löytyy Turusista, Räsäsistä, Tuomaisista sekä Kankkusista. On ollut hauska seurata, mistä miniät sukuuni tulivat. Toivon, että tämä artikkeli antaa lisätietoa muille oman sukunsa jäsenistä kiinnostuneille.

Olen koonnut tiedot tässä artikkelissa käsitellyistä suvuista omaan Soinisten sukutietokantaani. Niitä ei toistaiseksi löydy Soinisten sukuseuran sukutietokannasta. Annan mielelläni lisätietoja, pirjo.mankki(at)saunalahti.fi

Lähteet:

Inkeri Puustinen: Soinisen sukua Vehmersalmella (julkaisematon)

Väinö Holopaisen kotisivut: www.rajapuro.net

Kuopion pitäjän maakirjat, http://digi.narc.fi/digi/

Kuopion pitäjän henkikirjat, http://digi.narc.fi/digi/

Kuopion msrk:n kastettujen luettelot, www.genealogia.fi

Kuopion msrk:n haudattujen luettelot, www. genealogia.fi

Kuopion msrk:n vihittyjen luettelot, www. genealogia.fi

Kuopion msrk:n rippikirjat, www. sukuhistoria.fi

Kuopion msrk:n lastenkirjat, www. sukuhistoria.fi

Pohjois-Savon sukututkimusharrastajat ry: Asutustutkimus Tavinsalmen pitäjästä vuosina 1548–1600, www.sukuhistoria.fi

Johan Habermanin maantarkastusluettelo Pien-Savosta 1620-luvulla

Koististen sukuseura, kotisivut

Miettisten sukuseura, kotisivut

Räsästen sukuyhdistys, kotisivut

Tuomaisten sukuyhdistys, kotisivut

Soinisten sukutietokanta (Mankki)